کلیدواژه‌ها = قاعده تیلور
تحلیل تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR

دوره 7، شماره 2، آذر 1401، صفحه 21-48

10.22103/jdc.2022.18949.1200

فائزه ذریه محمدعلی؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیر؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رضا رنج‌پور