موضوعات = اقتصاد توسعه
تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد با تاکید بر نقش شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران با رویکرد ARDL بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22103/jdc.2022.18921.1197

حشمت اله عسگری؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی


تاثیر کووید 19 روی سطح رفاه خانوار‌های استان یزد و کرمان یک تخمین از شاخص رفاه انگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19765.1265

ابوالفضل رحیمی


اثرگذاری تغییر حجم و ترکیب سرمایه‌گذاری بر تولید و اشتغال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22103/jdc.2023.20601.1321

رمضان حسین زاده


تابع واکنش سیاست‌گذار پولی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20626.1322

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن مهرآرا؛ علی خواجه محمدلو


اثر نااطمینانی سیاست پولی بر نااطمینانی بازار سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20577.1319

فرهاد رحیمی فر؛ داریوش حسنوند؛ مهدی زاهد غروی


اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22103/jdc.2023.21243.1374

حامد پوراکبر؛ سیما اسکندری سبزی؛ امیرعلی فرهنگ؛ رستم قره داغی


ارتباط بین توسعه مالی و کارآفرینی با تاکید بر کیفیت نهادی در کشورهای MENA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.20983.1354

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری


تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نقدینگی در شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.21005.1355

اسماعیل رمضانپور؛ نرجس زمانی؛ یاسر رضائی پیته نوئی


ارزیابی اثرات سرریز کیفیت نهادی بر کارایی انرژی کشورهای منتخب: رویکرد پانل دیتای پویای فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.21039.1357

مهدی شیرافکن لمسو؛ سید عبدالمجید جلایی


بررسی تعاملات رفتارهای مالی شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران تحت رویکرد پانل خودرگرسیون برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.21325.1379

نسرین رضائی مقدم؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ هادی اسماعیل پورمقدم


رابطه بین اقتصاد سایه‌ای و ارکان رقابت‌پذیری در ایران با بهره‌گیری از رویکرد مارکوف سویچینگ- ور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22103/jdc.2023.20883.1350

مهدی فیل سرائی؛ علی نقی زاده


بررسی تاثیر جزم نگری مالی، اضطراب مالی و دانش مالی بر نگرش ریسک مالی و تاثیر آن بر رفتار مخرب مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22103/jdc.2023.21141.1365

محمد سجاد نظری؛ امیرحسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی


اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.21943.1410

ولی الله شهبازخانی؛ حمیدرضا حری؛ علی کشاورزی


بررسی آثار تکانه‏ های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.21892.1407

یحیی محقق؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


بررسی اثر ایزومورفیسم نهادی بر گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.20847.1343

افسانه تازیکه لمسکی؛ علی خوزین؛ علیرضا معطوفی؛ منصور گرکز


بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی برشاخص کارآفرینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.21661.1395

غلامرضا زمانیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ رضا اشرفگنجویی


بررسی تأثیر تکانه‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22103/jdc.2023.20991.1362

آزاده بهرامی؛ محسن زاینده رودی


تحلیل محتوای دو دهه پژوهش‌های سیستم‌های هوشمند نظارتی برای شناسایی تقلب مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22103/jdc.2023.22263.1426

ایمان رئیسی وانانی؛ عباس باقریان کاسگری؛ مقصود امیری؛ سعید همایون


تحلیل آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی: کاربردی از الگوی GTAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22103/jdc.2023.22518.1440

محمدرضا صفوی گردینی؛ علی رئیس پور رجبعلی؛ محسن زاینده رودی


تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر تامین مالی زنجیره تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22103/jdc.2024.22475.1436

الهام درجاتی؛ حسین جباری؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسن قدرتی قزاانی


بررسی اثرات غیرخطی مالیاتِ تورمی بر نابرابری توزیع درآمد: رویکرد NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22103/jdc.2024.22089.1418

مریم کریمی کندوله؛ مسعود خداپناه؛ صلاح ابراهیمی


تحلیل ساختار مالکیت در پرتفوی سهام سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر و ریسک گریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22103/jdc.2024.22424.1434

سید حسام وقفی؛ زینب نوربخش حسینی؛ بهاره عطری؛ سیما حلمی


اثر نااطمینانی‌تورم بر شادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-29

10.22103/jdc.2023.19861.1274

جواد طاهری زاده اناری پور؛ عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی،؛ مهدی نجاتی


بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 31-50

10.22103/jdc.2022.19573.1252

ناصر شمس قارنه؛ فربد پارسا؛ محمدجواد مقبلی؛ احسان سپهوند؛ محمدرضا رضائی فر