دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش تجارت‌الکترونیک: مورد مطالعه شرکای عمده تجاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

10.22103/jdc.2021.18027.1150

دکتر مهدی نجاتی؛ فرشته شفیعی؛ دکتر مجتبی بهمنی


2. اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه (رهیافت الگوی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22103/jdc.2021.18367.1164

مهدی یزدان شناس باحقوق؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


3. تاثیرمتغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورشداقتصادی (مورد مطالعه:منتخبی ازکشورهای در حال توسعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22103/jdc.2022.18347.1163

کیانوش منصورلکورج؛ صادق بختیاری کوهسرخی؛ سارا قبادی


5. حس سرمایه گذاران از بازده بازار و تاٌثیر آن در شکل گیری رفتار جمعی با رویکردی مبتنی بر تبعیت جمعی از بتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22103/jdc.2022.14189.1162

غلامحسین گل ارضی؛ ادریس بادی دست


6. اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22103/jdc.2022.18801.1193

روزبه بالونژادنوری؛ شقایق شجری پور


7. بررسی اثر اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22103/jdc.2022.18687.1183

افسون رحیمی؛ سعید گرشاسبی فخر؛ حمید آسایش


8. تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد با تاکید بر نقش شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران با رویکرد ARDL بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22103/jdc.2022.18921.1197

حشمت اله عسگری؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی


9. بررسی جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا با استفاده از رویکرد تئوری شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22103/jdc.2022.19086.1210

لیلا میرتاج الدینی؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ میرحسین موسوی؛ کیومرث حیدری


10. تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22103/jdc.2022.18792.1191

حسین امینی؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


11. سنجش تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22103/jdc.2022.18925.1198

ناصر یوسف نژاد؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی