بررسی رابطه کارایی فنی تولیدکنندگان پسته با سطح زیرکشت (مطالعه موردی استان کرمان)

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

  بیش از 80 درصد تولید و حدود 77 درصد سطح زیرکشت محصول پسته کشور به استان کرمان مربوط است. بخش عمده­ای از منابع کشاورزی این استان به این محصول اختصاص یافته است. در این مطالعه کارایی فنی واحدهای بهره‌بردار پسته اندازه گیری شده است. برای اندازه­گیری کارایی فنی، روش تحلیل فراگیر داده­ها و روش تحلیل مرزی تصادفی وجود دارد. در این مطالعه از روش اقتصاد سنجی تحلیل مرزی تصادفی، که  فارل آن را پیشنهاد کرده، استفاده شده است. تابع تولید مرزی تصادفی کاب- داگلاس بر اساس روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای تخمین ضرایب و محاسبة کارایی از نرم افزار فرانتیر استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از 109 بهره­بردار در دو مقطع زمانی، سالهای زراعی 83-82 و 84-83 به دست آمده است. نتایج نشان می­دهد که متوسط کارایی فنی 80 درصد است. بررسی کارایی نمونههای مختلف نشان می­دهد با افزایش سطح زیر کشت، کارایی فنی کاهش یافته است. بر اساس تجزیه و تحلیل آنالیز واریانس نیز فرضیه تساوی میانگین کارایی بین طبقات مختلف رد می‌شود؛ یعنی واحدهای با سطح زیر کشت بیشتر، کارایی کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها


- اکبـری فرد، حسـین، (1381) «بررسی وضعـیت توزیـع اراضی پسته در استان کـرمان» اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان.
- امامی میبدی، علی(1379) ، اصول اندازه گیری کارایی و بهره­وری، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
- ترکمانی، ج. و ع .ر. شیروانیان، (1376)،مقایسه توابع مرزی آماری قطعی و تصادفی در تعیین کارایی فنی بهره‌برداران کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه.19:31-45.
- ترکمانی، جواد (1377)، تعیین درجه ریسک گریزی، کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی استان فارس) ـ اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 24.
- حسن پور، ب، (1376)، بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی انجیر در استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- زیبایی، م. وغ. سلطانی، (1374)، روش­های مختلف تخمین تابع تولید مرزی و کارایی فنی واحدهای تولید شیر، مجله برنامه و توسعه، شماره11.
- نجفی، بهاالدین، (1376)، درباره اقتصادکشاورزی ایران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، چاپ اول.
 
Aigner, d. j, C. AK. Lovell and p. Schmidt (1977). "Formulation and estimation of stochastic frontier production function model" journal of econometrics, 6:21-37.
Battese, G.E. and T.J. Coelli (1992). "Frontier Production Functions, Technical and panel data: With application to paddy farmers in India". Journal of Productive Analysis. 153-169.
Battese, G.E., S.J. Malik and M.A. Gill. (1996). "An investigation of technical inefficiencies of production of wheat farmers in four district of Pakistan". Journal of Agricultural Economics. 47:37-49.
Battese, G.E., T.J. Coelli and T.C. Colby. (1989). "Estimation of Frontier Production Function and the Efficiency of Indian farmers using panel data from ICRISAT and village level studies". Journal of Quantitative. Economics. 5:327-348.
Battess, g.e (1993). "Frontier production function and technical efficiency: A survey of empirical application in agricultural economics, Agricultural economics, and 7:185-208.
Bravi- Ureta, B.E. and R.E. Evenson. (1994). "Efficiency in agricultural production. Journal of Agricultural Economics.  10: 27-37.
Bravo- Ureta, B.E. and L. Rieger (1990). "Alterative productive frontier methodologies and dairy farm efficiencies." Journal of Agricultural Economics. 41:215-226.
Daehoon.N, Niramon Sutummakid (2003). "Efficiency of Agricultural Production in the central Region of Thailand" Department of Economic Macquarie University Sydney, Nsw2109, AUSTRALIA.
Farrel .M.J (1957). "The Measurement of Productive Efficiency", Journal of Royal Statistical Society, Series A, 120, Part 3, pp81-253.
Kalirajan , K.P. and J.C. Flinn. (1983). "The measurement of farm specific technical efficiency" Pakistan Journal of Applied Economics. 2:167-180.
 Parikh and k.Shah. (1994). " Measurement of technical efficiency in the north- west frontier province of Pakistan”. Journal of Agricultural Economics. 45:132-138.
Schmidt, P., and R. C. Sickles (1984). "Production Frontiers and Panel Data: Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 2, pp. 367-374. 
Thanda.k, Matthias von (1997). "An Economic Analysis of Technical Efficiency of Rice Farmers At delta Region Myanmar".