راهنمای نویسندگان

شیوه تدوین مقاله

۱. مقاله در صفحه A4 و با نرم افزار Word (Word2010 و بالاتر) تایپ و تنها از طریق سایت مجله (بعد از ثبت نام) ارسال نمائید.

۲. فایل‌های مربوط به نگارش را دریافت و طبق آن مقاله را تنظیم و ارسال نمایید:

ارسال چکیده و مشخصات نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

نمونه مقاله

همچنین فرم‌های ذیل (برای مقالات آماده برای انتشار و پس از پذیرش داور نهایی) را از قسمت زیر دریافت و طبق راهنمای موجود تکمیل نمایید:

فرم توافق‌نامه

فرم کنترل کیفیت

فرم تعارض منافع

نکته مهم: با توجه به اینکه از نویسنده درخواست شده است که چکیده و مشخصات نویسنده یا نویسندگان را در یک فایل جداگانه (فایل مشخصات نویسندگان) ارسال نماید، لذا اکیداً تقاضا می‌شود چکیدۀ فارسی و انگلیسی با همان فرمت گفته شده در ابتدای مقاله اصلی (بدون نام نویسندگان) نیز آورده شود. همچنین قبل از ارسال مقاله به مجله حتما فایل نحوه سمت نویسی (موجود در انتهای صفحه اصلی سایت، بخش اخبار) را مطالعه نمایید.

قابل توجه نویسندگان محترم

لطفاً زمان ارسال مقاله هیچ‌گونه فایل اضافی غیر از فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان) و فایل مشخصات نویسندگان (طبق فایل راهنمای مقاله) ارسال ننمایید. در صورت عدم توجه به این مطلب مدت زمان مراحل اداری مقاله به طول خواهد انجامید. در صورت نیاز می‌توانید از سایت‌هایی که برای ویراستاری مقالات و مجلات در اینترنت، استفاده نمایید.

 

ضمناً از ارسال مقالات چاپ شده در هریک از سمینارها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها و سایر مجلات دیگر خودداری فرمایید.

 

بر اساس آیین‌نامۀ نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت تحریریه نشریه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) برای داوری مقالات و یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) بابت ویراستاری و چاپ مقاله دریافت می‌شود.