اخذ رتبه علمی «ب» در سال 1399 در سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم

 

توسعه و سرمایه

دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

بر اساس آیین‌نامۀ نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت تحریریه نشریه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مبلغ پانصد هزار ریال (معادل پنجاه هزار تومان) برای تسریع در امر داوری مقالات دریافت می‌شود.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-230 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-2428
شاپا الکترونیکی
2645-3606

بانک ها و نمایه نامه ها