شناسایی و رتبه‌بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تأثیرگذار برعملکرد شرکت‌ها با تأکید بر چرخه‌های سیاسی و تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22103/jdc.2022.20006.1285

چکیده

هدف: شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت‌ها، ناشی از وقوع چرخه‌های سیاسی تجاری به صورت داده‌های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه‌بندی شاخص‌های بدست آمده برای تصمیم‌گیری‌های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی.
 روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت‌ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه‌بندی پاسخ‌های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است.
 یافته‌ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی‌ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت‌ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده‌های مالی، بر رشد فروش شرکت‌ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت‌ها تأثیرگذار است.
 نتیجه‌گیری: رتبه‌بندی یافته‌های تحقیق نتایج  نشان می‌دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی‌ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه‌ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت‌ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه‌ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه‌ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه‌ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه‌ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جنت‌مکان، حسین؛ حمیدیان، محسن و حاجیها، زهره (1398). در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با مدیریت مبتنی بر ارزش‌آفرینی و هزینه نمایندگی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، 229-215 https://journals.srbiau.ac.ir/article_14758.html.
حاجی‌نژاد، عبدالحسین (1394). بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم (1393). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی. رشت، کتیبه گیل.
سیفی کشکی، احد؛ رضازاده، علی و محیسنی زنوری، سید جمال‌الدین (1399). بررسی رابطه بین چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی، 20(3)، 32-1 https://ecor.modares.ac.ir/article-18-33114-fa.html.
غلامی حیدریانی، لیلا، فلاحی، فیروز و رنج‌پور، رضا (1400). بررسی ارتباط بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص‌های سرریز. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 42، 130-109 https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6344.html.
لطفی، ولی، میرزایی، حسین، انویه، لورنس و مرادی، مهدی (1399). تحلیل رابطه شاخص‌های بازار مالی و ادوار تجاری در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا. تحقیقات مالی، 22(1)، 130-110 https://jfr.ut.ac.ir/article_76326.html.
References
Alesina, A. (1987). Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game. Quarterly Journal of Economics, 102(3), 651-678 https://www.jstor.org/stable/1884222.
Alesina, A., & Roubini, N. (1992). Political cycles in OECD economies. The Review of Economic Studies, 59(4), 663-688 https://www.jstor.org/stable/2297992.
Alesina, A., & Sachs, J. (1988). Political parties and the business cycle in the United States, 1948-1984. Journal of Money, Credit and Banking, 20(1), 63-82 https://www.jstor.org/stable/1992667.
Anderson, H.D., Malone, C.B., & Marshall, B.R. (2008). Investment returns under right-and left-wing governments in Australasia. Pacific-Basin Finance Journal, 16(3), 252-267 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.06.002.
Belo, F., Gala, V.D., & Li, J. (2013). Government spending, political cycles, and the cross section of stock returns. Journal of Financial Economics, 107(2), 305-324 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.08.016.
Blanchard, O.J. (1981). Output, the stock market and interest rates. American Economic Review, 71(1), 132-143 https://www.jstor.org/stable/1805045.
Cahan, J., Malone, C.B., Powell, J.G. & Choti, U.W. (2005). Stock market political cycles in a small, two-party democracy. Applied Economics Letters, 12(12), 735-740 https://doi.org/10.1080/13504850500192895.
Chappell, H.W., & Keech, W. (1986). Party differences in macroeconomic policies and outcomes. American Economic Review, 76(2), 71-74 https://www.jstor.org/stable/1818738.
Choi, S.J., Liu, H., Yin, J., Qi, Y., & Lee, J.Y. (2021). The effect of political turnover on firms’ strategic change in the emerging economies: The moderating role of political connections and financial resources. Journal of Business Research, 137, 255-266 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.034.
Da Silva, N.O., & Freire, F.S. (2021). Gastos sociais e accounting gimmicks: uma percepção dos ciclos políticos eleitorais nos municípios do centro-oeste brasileiro. Contabilidade Vista & Revista, 32(1), 218-246 DOI: 10.22561/cvr.v32i1.5976.
Damette, O., & Kouki, I. (2022). Political influence and banking performance: Evidence from the African countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 84, 200-207 https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.01.011.
Darrat, A.F. (1988). On fiscal policy and the stock market. Journal of Money, Credit and Banking, 20(3), 353-363 https://www.jstor.org/stable/1992261.
Darrat, A.F. (1990). Stock returns, money, and fiscal deficits. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25(3), 387-398 https://www.jstor.org/stable/2330703.
Döpke, J., & Pierdzioch, C. (2006). Politics and the stock market: Evidence from Germany. European Journal of Political Economy, 22(4), 925-943 https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2005.11.004.
Füss, R., & Bechtel, M.M. (2008). Effect of expected government partisanship on stock returns in the 2002 German federal election. Public Choice, 135(3-4), 131–150 https://www.jstor.org/stable/27698260.
Füss, R., & Bechtel, M.M. (2008). Partisan politics and stock market performance: The Gemmill, G. (1992). Political risk and market efficiency: Tests based in British stock and options markets in the 1987 election. Journal of Banking & Finance, 16(1), 211-231.
Gholami Heidariani, L., Ranjpour, R., & Fallahi, F. (2021). Relationship between business cycles and stocks cycles in Iran: Spillover index approach. Economic Growth and Development Research, 11(42), 130-109 https://egdr.journals.pnu.ac.ir/ article_6344.html?lang=en [In Persian].
Gonçalves, T., Gaio, C., & Ferro, A. (2021). Corporate social responsibility and earnings management: Moderating impact of economic cycles and financial performance. Sustainability, MDPI, 13(17), 1-14 https://ideas.repec.org/a/ gam/jsusta/v13y2021i17p9969-d629828.html.
Gu, X., Hasanb, I., Zhu, Y. (2019). Political influence and financial flexibility: Evidence from China. Journal of Banking & Finance, 99, 142-156 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.12.002.
Habibi, A., Izdiyar, S., & Serafrazi, A. (2013). Fuzzy multi-criteria decision making. Rasht, Gil inscription [In Persian].
Hajinejad, A.H. (2014). Investigating the effect of business cycles on the relationship between working capital management and financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master's Thesis [In Persian].
Hensel, C.R., & Ziemba, W.T. (1995). United States investment returns during democratic and republican administrations, 1928-1993. Financial Analysts Journal, 51(2), 61-69 https://www.jstor.org/stable/4479832.
Herron, M.C. (2000). Estimating the economic impact of political party competition in the 1992 British election. American Journal of Political Science, 44(2), 326-337 https://www.jstor.org/stable/2669314.
Hibbs, D.A. Jr. (1977). Political parties and macroeconomic policy. American Political Science Review, 71(4), 1467-1487 https://www.jstor.org/stable/1961490.
Hudson, R., Keasey, K., & Dempsey, M. (1998). Share prices under Tory and Labour governments in the UK since 1945. Applied Financial Economics, 8(4), 389-400 https://doi.org/10.1080/096031098332925.
Ishikawa, A., Amagasa, T., Tamizawa, G., Totsuta, R. & Mieno, H. (1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55, 241-253 https://doi.org/10.1016/0165-0114(93)90251-C.
Janatmekan, H., Hamidian, M., & Hajiha, Z. (2018). In a research titled investigating the relationship between political connections with management based on value creation and agency cost: A test of political economy theory. Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(31), 229-215 https://journals.srbiau.ac.ir/article_14758.html?lang=en [In Persian].
Johnson, R.R., Chittenden, W.T., & Jensen, G.R. (1999). Presidential politics, stocks, bonds, bills, andinflation. Journal of Portfolio Management, 26(1), 27-31 https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/26/1/27.
Killins, R.N., Ngo, T., Wang, H. (2022). Politics and equity markets: Evidence from Canada. Journal of Multinational Financial Management, 63, 100726 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2021.100726.
Lotfi, V., Moradi, M., Mirzaei, H., & Anvieh, L. (2020). Analysis of the relationship between business cycles and financial market indices in Iran using an error correction model. Financial Research Journal, 22(1), 110-130 https://jfr.ut.ac.ir/article_76326.html [In Persian].
MacRae, D.C. (1977). A political model of the business cycle. Journal of Political Economy, 85(2), 239-269 https://www.jstor.org/stable/1830790.
Niederhoffer, V., Gibbs, S., & Bullock, J. (1970). Presidential elections and the stock market. Financial Analysts Journal, 26(2), 111-113 https://www.jstor.org/stable/4470664.
Nordhaus, W.D. (1975). The political business cycle. Review of Economic Studies, 42, 169-190 https://www.jstor.org/ stable/2296528.
Peng, H., Zhang, J., Zhong, S., Peizhe, L. (2021). Corporate governance, technical efficiency and financial performance: Evidence from Chinese listed tourism firms. Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, 163-173 https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.06.005.
Piotroski, J.D., Wong, T.J., & Zhang, T. (2015). Political incentives to suppress negative information: Evidence from Chinese listed firms. Journal of Accounting Research, 53(2), 405–459 https://doi.org/10.1111/1475-679X.12071.
Preuss, S., & Königsgruber, R. (2021). How do corporate political connections influence financial reporting? A synthesis of the literature. Journal of Accounting and Public Policy, 40(1), 106802 https://doi.org/10.1016/ j.jaccpubpol.2020.106802.
Riley, W.B.Jr., & Luksetich, W.A. (1980). The market prefers republicans: Myth or reality. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15(3), 541-560 https://www.jstor.org/stable/2330399.
Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2003). The presidential puzzle: Political cycles and the stock market. Journal of Finance, 58(5), 1841-1872 https://www.jstor.org/stable/3648176.
Seifi Koshki, A., Mohseni Zonouzi, S.J., & Rezazadeh, A. (2020). Investigating the relationship between credit cycles and business cycles in Iranian economy. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 20(3), 1-32 http://ecor.modares.ac.ir/article-18-33114-fa.html [In Persian].
Snowberg, E., Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2007). Partisan impacts on the economy: Evidence from prediction markets and close elections. Quarterly Journal of Economics, 122(2), 807-829 http://users.nber.org/~jwolfers/Papers/ Snowberg-Wolfers-Zitzewitz%20-%20Close%20Elections.pdf.
Sy, O., & Zaman, A.A. (2011). Resolving the presidential puzzle. Financial Management, 40(2), 331-355 https://www.jstor.org/stable/41237907.
Thorbecke, W. (1997). On stock market returns and monetary policy. Journal of Finance, 52(2), 635-654 https://www.jstor.org/stable/2329493.
Wang, D., Li, X., Tian S., He, L., Xu, Y., Wang, X. (2021). Quantifying the dynamics between environmental information disclosure and firms’ financial performance using functional data analysis. Sustainable Production and Consumption, 28, 192-205 https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.03.026.
Xie, S., Lin, B., & Li, J. (2022). Political control, corporate governance and firm value: The case of China. Journal of Corporate Finance, 72, 102161 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102161.