تماس با ما

نشانی مجله

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دفتر دوفصلنامه توسعه و سرمایه.

کدپستی: 14111-76169

تلفن: 33257550-034

رایانامه: jdc@uk.ac.ir


CAPTCHA Image