اهداف و چشم انداز

توسعه و اقتصادی همزاد با پیدایش با علم اقتصاد بوده و از اهداف اصلی علم اقتصاد و اقتصاد کلان بوده و هست. تاریخ ادبیات اقتصادی گواه تلاش اقتصاددانان و پژوهشگران این حوزه برای دستیابی بیشتر در راستای تحقق رفاه بیشتر جوامع انسانی است. توسعه به سرمایه نیاز دارد. سرمایۀ فیزیکی و انسانی این موضوع محوری باعث شده تا عنوان توسعه و سرمایه برای مجلۀ تخصصی اقتصادی در نظر گرفته شود. طبیعی است گسترش سرمایه‌گذاری می‌تواند بستر مناسب برای یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر رشد و توسع را در فضای اقتصادی ایران فراهم کند. بر این اساس چشم‌انداز مجله توسعه و سرمایه ایجاد تحرک محسوس در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور است. لذا در این مسیر کسب بالاترین رتبه‌های علمی در بین نشریات فارسی زبان چشم‌انذاز روشن مجله است.

در این راستا اهداف مجله توسعه و سرمایه به شرح ذیل است:

الف) ایجاد بستری مناسب برای انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی.

ب) فراهم آوردن محیط فکری برای پژوهشگران برای به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود.

ج) فراهم نمودن زمینه و شرایطی مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجمن‌های علمی.

د) تلاش برای رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه موضوعات و مسائل مرتبط با موضوع مجله.

ه) بسترسازی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تحقق رفاه.

و) کمک به تبیین مفهوم توسعه در ادبیات اقتصادی ایران.