اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی بهمنی

اقتصاد پولی استادیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/mobahmani
mbahmaniuk.ac.ir
0000-0003-0257-5775

سردبیر

دکتر سیدعبدالمجید جلائی

اقتصاد بین الملل استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/jalaee
jalaeeuk.ac.ir
0000-0001-8154-9123

دبیر تخصصی

دکتر حمیدرضا حری

اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hahori
horryhruk.ac.ir
0000-0002-2038-8968

مدیر داخلی

امین محمدی

کامپیوتر دبیر اجرایی

jdc.uk.ac.ir
jdcuk.ac.ir
03433257550

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدعبدالمجید جلائی

اقتصاد بین الملل استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/jalaee
jalaeeuk.ac.ir
0000-0001-8154-9123

دکتر نظر دهمرده

علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی استاد اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/nazardahmardeh/
nazarhamoon.usb.ac.ir
0000-0001-7344-1796

دکتر فرهاد رهبر

اقتصاد نظری استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~frahbar
frahbarut.ac.ir

دکتر علیرضا شکیبایی

اقتصاد توسعه دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/alshakibaei
a.shakibaiuk.ac.ir
0000-0001-7464-7729

دکتر عباس عصاری آرانی

علوم اقتصادی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/assari_a
assari_amodares.ac.ir
0000-0002-4995-876X

دکتر محمدعلی فیض‌پور

اقتصاد صنعتی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/feizpour/Biography.htm
feizpouryazd.ac.ir
0000-0002-5707-7346

دکتر پرویز محمدزاده

علوم اقتصادی استاد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?p.mz
pmohamadzadehtabrizu.ac.ir
0000-0002-1154-7576

دکتر امیرحسین مزینی

اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mozayani
mozayanimodares.ac.ir
0000-0002-3536-4328

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

اقتصاد استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hmehrabi
hmehrabiuk.ac.ir
0000-0002-6169-8081

دکتر محمد قلی یوسفی

اقتصاد بین الملل استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693087/
yousefiatu.ac.ir
0000000341492198

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سید امیر جهادی حسینی

ادبیات دانشیار ادبیات، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/sejahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

فاطمه ایرانی کرمانی

اقتصاد مربی بازنشسته اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/fairani
fatemeh87uk.ac.ir
0000-0002-1218-2441