دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، دی 1402، صفحه 1-269 
اثر نااطمینانی‌تورم بر شادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه

صفحه 1-29

10.22103/jdc.2023.19861.1274

جواد طاهری زاده اناری پور؛ عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی،؛ مهدی نجاتی


بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

صفحه 31-50

10.22103/jdc.2022.19573.1252

ناصر شمس قارنه؛ فربد پارسا؛ محمدجواد مقبلی؛ احسان سپهوند؛ محمدرضا رضائی فر


موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران

صفحه 51-71

10.22103/jdc.2022.20008.1288

افضل بیک محمدی؛ محمدعلی فیض‌پور؛ کاظم یاوری