دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1402، صفحه 1-256 
ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروندِ شرکتی

صفحه 143-165

10.22103/jdc.2022.19858.1273

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی