بررسی عوامل بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22103/jdc.2022.19538.1250

چکیده

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه‌های بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه‌بندی مؤلفه‌های شناسایی‌شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.
 روش: روش‌شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه‌های بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت‌بندی این مؤلفه‌ها بود.
 یافته‌ها: ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه‌گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1- مؤلفه‌های استانی، 2- مؤلفه‌های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3- نهاده‌های اقتصادی، 4- رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5- نقش حاکمیت در اقتصاد و 6- نظارت اقتصادی.
 نتیجهگیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه‌ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری در استان گیلان باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوندی‌‌زاده، اسداله؛ نونژاد، مسعود و جهانگیری، مهشید (1398). رتبه‌بندی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 9(35)، 84-73.
آهنگری، عبدالمجید و سعادت مهر، مسعود (1387). رابطه ریسک و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران. اقتصاد کلان، 81(30)، 32-13.
بزاززاده، مهدی؛ داداش‎پور، هاشم و مطوف، شریف (1393). بررسی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، ایران. برنامه‌ریزی فضایی، 4(2)، 79-104.
تهرانی، ایمان؛ سیاح، سید امیر (1400). گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1400 به تفکیک استان­ها و حوزه­های کاری. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18047.
جعفری صمیمی، احمد و اختیاری، شهرام (1387). تأثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایران. اقتصاد مالی، 2(3)، 91-70.
حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین (1383). عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران. جستارهای اقتصادی، 1(2)، 156-109.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1394). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS . انتشارات جهاد دانشگاهی.
دسوتو، هرناندو (1386). راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و درجاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی.
رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر و صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی؛ بهرامی، نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 250-238.
رهبر، فرهاد و مظفری‌خامنه، فرشید (1386). زمینه‌های افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی. مطالعات دفاعی راهبردی، 30، 105-78.
ریاضی، وحید (1399). الگوی بومی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 10(39)، 86-59.
سعادت مهر، مسعود (1390). بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(2)، 187-163.
عابدینی، عیسی؛ حسینی، سید جمال و علیزاده اقدم، محمدباقر (1391). نقش و جایگاه امنیت انتظامی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری. دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 2(4)، 87-63.
فتحی، علیرضا (1392). جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، 13(۳ و ۴)، 20-5.
کاظمی، اعظم؛ بیک، مجید؛ هادیان، الهام و حکیمی، فاطمه (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک TOPSIS. سیاست‌های مالی واقتصادی، ۱(۴)، 72-45.
محمودی، سمیرا و امامی، سیده فاطمه (1400). سرمایه اجتماعی و احساس امنیت سرمایه‌گذاران در مناطق روستایی (نمونه: برنجکوبی‌های شهرستان صومعه‌سرا). جغرافیا و برنامه ریزی، 25(76)، 278-261.
مرکز آمار ایران (1398). سالنامه اطلاعات آماری استان گیلان.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1397). سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها. شماره مسلسل 15852.
ممی پور، سیاب؛ بشارتی، زهرا و بهبودی، داود (1393). بررسی و اولویت‌بندی عوامل جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 21(7)، 163-133.
منصور لکورج، کیانوش؛ بختیاری کوهسرخی، صادق و قبادی، سارا (1400). تأثیرمتغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشداقتصادی (مورد مطالعه:منتخبی ازکشورهای در حال توسعه). مجله توسعه و سرمایه، 7(2)، 90-73.
میر، میلاد (1400). راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران. امنیت اقتصادی، 9(1 و 2)، 22-13.
References
Abedini, E., Hosseini, J., & Bagher Alizadeh Aghdam, M. (2012). The role of police security In providing investment security. East police Azarbaijan science, 2(4), 63-87 [In Persian].
Ahangari, A., & Saadatmehr, M. (2008). The relationship between risk and private investment in Iran. Macroeconomics Research Letter, 81(30), 13-32 [In Persian].
Alvandizadeh, A., Nonezad, M., & Jahangiri, M. (2019). The ranking of investment priority in economic sector of Sistan & Baluchestan province. Regional planning, 9(35), 73-84 [In Persian].
Andrel, J.A., Keith, S.W., & Leiby, B.E. (2009). Meta‐analysis: A brief introduction. Clinical and Translational Science, 2(5), 374-378.
Asiedu, E. (2002). On the determinants of foreign direct investment to developing countries: Is Africa different? World Development, 30, 107-119.
BazazZadeh, M., Dadashpoor, H., & Motavaf, S. (2014). Analysis the key factors impacting on regional development using regional foresight approach, the case study of West Azerbaijan Province, Iran. Spatial Planning, 4(2), 79-104 [In Persian].
Beck, j. (2002). Mothering multiples: A meta-synthesis of the qualitative research. MCN. The American Journal of Maternal/child Nursing, 28(2), 93-99.
Benhabib, J., & Spiegel, M.M. (2000). The role of financial development in growth and investment. Journal of Economic Growth, 5, 341-360.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS software. Jahad University press, Tehran, Second edition [In Persian].
Desoto, H. (2007). The secret of capital, why does capital succeed in the west and fail elsewhere? Translated by Fereydoun Tafazoli, Tehran, Ney publishing [In Persian].
Erwin, E.J., Brotherson, M.J., & Summers, J.A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis. Journal of Early Intervention, 33(3), 186–200.
Fathi, A. (2012). The role of improving the business environment in attracting foreign investment. Economic magazine (Bimonthly Review of Economic Issues and Policies), 13(3&4), 5-20 [In Persian].
Fornell, C., &Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Hosseinzadeh Bahreini, M. (2004). The factors of investment security in Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 1(2), 70-116 [In Persian].
Islam, A. (2004). Economic growth and corruption evidence from panel data in: Bangladesh. Journal of Political Economy, 21(2), 185-198.
Jafari Samimi, A., & Ekhtiari, Sh. (2008). The effect of economic security on the process of economic growth in the member countries of the Islamic conference with emphasis on Iran. Financial Economy, 2(3), 70-91 [In Persian].
Kazemi, A., Beik, M., Hadian, E., & Hakimi, F. (2014). Investigating and ranking the factors affecting the foreign investment opportunities by TOPSIS. Fiscal and economic policies, 1(4), 45-72 [In Persian].
Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
Mahmoudi, S., Emami, S. (2021). Social capital and a sense of investor security in rural areas (Case: Rice factories, Some’sara county). Geography and Planning, 25(76), 261-278 [In Persian].
Mamipour, S., Besharati, Z., Behbudi, D. (2014). Investigation and Ranking of effective factor of Investment in Anzali Free Zone. Journal Of Economics and Regional Development, 21(7), 133-163 [In Persian].
Mansoor Lakoraj, K., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2022). The impact of institutional and cultural variables on attracting foreign direct investment and economic development (A selection of developing countries). Journal of Development and Capital, 7(2), 73-90 [In Persian].
Mir, M. (2021). Solutions for the development of investment security in Tehran province. Economic security, 9(1,2), 13-22 [In Persian].
Parliament Research Center. (2017). Measuring investment security in Iran, conceptual framework, method, index and indicators. Serial Number 15852 [In Persian].
Rahbar, F., & Mozaffari-Khameneh, F. (2007). Areas of increasing investment security and its effect on economic growth. Quarterly Journal of Strategic Defense Studies, 30, 105-78 [In Persian].
Ranjbar, H., Haghdoost, A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: A guide for beginning. Annals of Military and Health Sciences Research, 10(3), 238-250 [In Persian].
Riazi, V. (2020). Native pattern of securing investments with emphasis on economic dimension. Strategic Management Studies of National Defence Studies, 10(39), 86-59 [In Persian].
Saadatmehr, M. (2011). The study of the effect of investment security on private investment in Iran. Economic Growth and Development Research, 1(2), 187-163 [In Persian].
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company.
Statistical Center of Iran. (2018). Yearbook of statistical information of Guilan province [In Persian].
Tehrani, I., & Sayah, S.A. (2022). Investment security monitoring report in the spring of 1400 by provinces and work areas. Parliament Research Center (Economic Studies Office), Serial Number 18047 [In Persian].