مطالعه تطبیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون شده (Hedge Fund) در سایر کشورها و بررسی امکان‌پذیری راه‌اندازی آنها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22103/jdc.2022.19536.1248

چکیده

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید.
روش: امکان‌سنجی راه‌اندازی این صندوق‌ها در ایران با دو روش امکان‌سنجی تئوریک و امکان‌سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه‌گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.
 یافته‌ها: با توجه به خروجی امکان‌سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه‌اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه‌گذاران به کارکردهای این صندوق‌ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان‌سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه‌اندازی این صندوق‌ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان‌پذیر نیست.
نتیجهگیری: نتایج حاصل از امکان‌سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می‌کند که در حال حاضر امکان راه‌اندازی صندوق‌ مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق‌ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه‌اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسن‌نژاد، محمد (1385). امکان‌سنجی راه‌اندازی اختیار معامله در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
سلطانی‌نژاد، حامد (1385).  بررسی تطبیقی فروش سهام با عقود اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق. تابستان.
جهانگیر، منصور (1383). قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات. نشر دیدار.
نشریه ویژه سازمان بورس اوراق بهادار (1387). آخرین قوانین و مقررات بازار سرمایه، ، شماره 1 و 2.
References
Jaeger, R.A. (2005). All about hedge funds. Mc Graw Hill.
Strachman, D.A. (2007). The fundamentals of hedge fund management. john wiley & sons.
McCrary,S.A. (2002). How to creat and manage a hedge fund. john wiley&sons.
Ackermann C., McEnally R., & Ravenscraft D. (1999). The performance of hedge funds: Risk, return and incentives. Journal of Finance, 54(3), 833-874.
Andersen, A. (2002). Hedge fund investing. Survey on the risk approach adopted by the Swiss marketplace.
Brunnermeier, M., & Nagel, S. (2004). Arbitrage at its limits: Hedge funds and the technology bubble. Journal of Finance, 59(5), 2013-2040.
De Brouwer G.J. (2001). Hedge funds in emerging markets. Cambridge University Press. Cambridge.
Eichengreen B., Mathieson D., Chadha B., Jansen A., Kodres L., & Sharma S. (1998). Hedge funds and financial market dynamics. Occasional Paper. No. 166. International Monetary Fund. Washington. DC.
Frush, S. (2008). Hedge funds demystified: A self-teaching guide. Mc Graw Hill.
Fung W., & Hsieh, D.A. (2000). Measuring the market impact of hedge funds. Journal of Empirical Finance, 7(1), 1-36.
Fung W., & Hsieh, D.A. (2001). The risk in hedge fund strategies: theory and evidence from trend followers. Review of Financial Studies, 14(2), 313-341.
Lhabitant, F.S. (2007) . Handbook of hedge funds, john wiley&sons, 20-40.
Loomis C. (1966). The Jones nobody keeps up with. Fortune,82-106
Owen, J. (2000). The prudent investor’s guide to hedge funds. john wiley&sons.
preqin global hedge fund report. (2020). 2020 Preqin global private equity & venture capital report.
James, R. (2005). Hedges on hedge fund: How to successfully analize and select an investment. john wiley&sons.
Rankin, B. (1999). The impact of hedge funds on financial markets: Lessons from the experience of Australia”. in L. Gower and D. Gruen (eds). Capital flows and the international financial system. Sydney: Reserve Bank of Australia. pp. 151-173.
Rohrer, J. (1986). The red hot world of Julian Robertson. Institutional Investor. May. 86-92.
Phillips, K.S. (2003). Hedge funds: Definitive strategies and techniques. john wiley&sons.
Goodwin, M.G., & Harmer, J.C. (2007). Highly neurotic never depressed students have negative biases in information processing. Psychological Medicine, 37, 1281-1291.