تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت‌های منتخب فعال در صنعت غذایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

10.22103/jdc.2022.18796.1192

چکیده

هدف: این پژوهش با استفاده از داده‌های 12 شرکت منتخب فعال در صنعت غذایی کشور در دوره 1399-1390، به مطالعه تأثیر ویژگی هیئت‌مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت‌ها می‌پردازد.
روش: برای برآورد مدل از روش گشتاوری تعمیم یافته سیستمی و روش پانل دیتای پویا استفاده شده است.
یافته‌ها: براساس نتایج پژوهش، استقلال و اندازه هیئت‌مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت‌های مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنادار داشته است. زیرا با افزایش استقلال هیئت‌مدیره و اندازه شرکت، نظارت بر فعالیت هیئت‌مدیره و شرکت بیشتر شده و ضمن بهبود عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی آن را بیشتر می‏کند. دوگانگی نقش مدیرعامل نیز بر قابلیت بازاریابی شرکت‌ها تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، ارزش بازاری به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت و اهرم مالی بر قابلیت بازاریابی شرکت‌ها به ترتیب مثبت، مثبت و منفی بوده اما معنادار نیستند. در مدل‌های برآوردی، متغیر بخشش محیطی (رشد صنعت) بر قابلیت بازاریابی شرکت‌ها تأثیر مثبت و معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: با افزایش استقلال هیئت‌مدیره، افزایش وزن اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف و افزایش اندازه هیئت‌مدیره می‌توان بعد نظارت بر عملکرد شرکت را ارتقا داده و ضمن بهبود عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی آنها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


اصلانی، فرشید؛ اشتری، سمانه و حسنی آذر داریانی، عباس (1399). بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر جهت‏گیری ‏بازار، بازاریابی استراتژیک و قدرت سازمانی (مورد مطالعه شرکت مینو). رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 4(13)، 37-21.
اورک، فرزانه و بابایی زکلیکی، محمدعلی (1394). ارزیابی ارتباط بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت‌های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران. مدیریت برند، ‏2(2)، 176-147.
توسلی، میترا و نصرالله نیا، محمد (1399). عوامل مؤثر بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت صنعتی دریایی صدرا). مطالعات مدیریتی دریا محور، 1(2)، 26-5.
سپاسی، سحر و عبدلی، لیلا (1394). تأثیرات حضور زنان در هیئت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(29)، 58-39.
طریقی، رسول؛ سجادی، سید نصرالله؛ حمیدی، مهرزاد و خبیری، محمد (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران. سامانه فصلنامه مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان، 17(42)، 112-93.
عسگرنژاد نوری، باقر؛ صائب نیا، سمیه و محمدی سلطان آباد، رقیه (1398). عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری. تحقیقات بازاریابی نوین، 9(3)، 42-19.
عماری، حسین و امیرحصاری، سارا (1399). تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد بین­المللی اقتصاد در گروه خودروسازی ایران خودرو. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 1(14)، 19–6.
گلشاهی، بهنام و زارعی، عظیم (1395). شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌بنیاد. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(6)، 126-109.
مهرانی، ساسان و سمیعی، فاطمه (1398). تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. مجله دانش حسابداری، 10(2)، 156-137.
میرلو، شیما و هداوند، مجتبی (1396). بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی شرکت‌ها در راستای ارتقاء عملکرد در بازارچه‏های مرزی. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران،کرج.
نخعی، حبیب اله و احمدپور، جعفر (1399). تأثیر ساختار هیئت‌مدیره و حاکمیت شرکتی بر معیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی. چشم‏انداز حسابداری و مدیریت، 3(22)، 101-82.
نیک پور، میلاد (1392). بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت بازاریابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم اقتصادی.
نیکبخت، محمدرضا؛ سیدی، سید عزیز و هاشم الحسینی، روزبه (1389). بررسی تاثیر ویژگی‏های هیات مدیره بر عملکرد شرکت. پیشرفت‏های حسابداری، 58، 270-251.
References
Aliabadi, A. (2014). The effect of competition intensity on gaining competitive advantage with the mediating role of marketing capability, master's thesis, executive management, Islamic Azad University [In Persian].
Ammari, H., & Amirhesari, S. (2020). the effect of marketing capabilities on the international performance of the economy in the Iran Khodro automotive group. An Approach in Business Management, 1(14), 6-19 [In Persian].
Arosa, B., Iturralde, T., & Maseda, A. (2013). The board structure and firm performance in SMEs: Evidence from Spain. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 19(3), 127-135.
Aslani, F., Ashtari, S., & Hosni Azar Dariani, A. (2020). investigating the effect of marketing capabilities on company performance with the moderating role of market orientation, strategic marketing and organizational strength) Case study: Mino company). New Research Approaches in Management and Accounting, 7(37), 24-46 [In Persian].
Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. Journal of Business Ethics, 97(2), 207–221.
Boso, N., Adeola, O., & Danso, A. (2019). ‏The effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of functional competition. Industrial Marketing Management, 78, 137-14.
Chang, W., Park, J.E., & Chaiy, S. (2010). How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of Business Research, 63(8), 849–855.
Davcik, ‏N.S., Cardinali, S., Sharma, P. (2021). Exploring the role of international R&D activities in the impact of technological and marketing capabilities on SMEs’ performance. Journal of Business Research, 128, 650-660.
Day, G.S. (1995). Advantageous alliances. Journal of the Academy of Marketing Science, 23, 297-300.
Fang, S. H., Lin, T. N., & Lee, K. C. (2008). A novel algorithm for multipath fingerprinting in indoor WLAN environments. IEEE transactions on wireless communications, 7(9), 3579-3588.
Germann, F., Ebbes, P., & Grewal, R. (2015). The chief marketing officer matters! Journal of Marketing, 79(3), 1–22.
Grosvold, J., Brammer, S., & Rayton, B. (2007). Board diversity in the United Kingdom and Norway: An exploratory analysis. Business Ethics: A European Review, 16(4), 344–357.
Gulshahi, B., & Zarei, A. (2016). Identifying effective outbound marketing capabilities in new product manufacturing performance: The moderating role of customer base structure. Modern marketing research, 3(6), 109-126 [In Persian].
Harris, M., & Raviv, A. (2010). Control of corporate decisions: Shareholders vs. Management. The Review of Financial Studies, 23(11), 4115–4147.
Homburg, C., & Wielgos, D.M. (2022). The value relevance of digital marketing capabilities to firm performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 50, 666–688.
Huiling, G., Hangjun, X., & Baobao, D. (2018). Comparing the impact of different marketing capabilities: Empirical evidence from B2B firms in China. Journal of Business Research, 93, 79-89.
Keats, B.W., & Hitt, M.A. (1988). A causal model of linkages among environmental dimensions, macro organizational characteristics, and performance. Academy of Management Journal, 31(3), 570-598.
Mariadoss, B.J., Tansuhaj, P.S., & Mouri, N. (2011). Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms. Industrial Marketing Management, 40(8), 1305-1318.
Merrilees, B., Rundle-Thiele, Sh., & Lye, A. (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance. Industrial Marketing Management, 40, ‏368-375.
Mirlo, Sh., & Hadavand, M. (2017). Investigating factors affecting the marketing capabilities of companies in order to improve performance in border markets. The First National Conference on Modern Management Studies in Iran, Karaj [In Persian].
Morgan, N.A., Slotegraaf, R.J., & Vorhies, D.W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284-293.
Mu, J. (2015). Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance. Industrial Marketing Management, 49, 151-166.
Nakhai, H., & Ahmadpour, J. (2020). The effect of the structure of the board of directors and corporate governance on performance criteria and unconditional conservatism of Iranian companies. Accounting and Management Perspective, 3(22), 82-101 [In Persian].
Nikbakht, M.R., Seidi, S.A., & Hashem Al-Hosseini, R. (2010). Investigating the effect of the characteristics of the board of directors on the performance of the company. Accounting developments, 58, 251-270 [In Persian].
Orak, F., & Babaei Zakleiki, M.A. (2015). Evaluation of the relationship between marketing capabilities and organizational performance in foodstuffs manufacturing companies in Tehran. Brand management, 2(2), 147-176 [In Persian].
Qalibaf Asl, H., & Rezaei, F. (2007). Investigating the effect of the composition of the board of directors on the performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Financial research, 9(23), 7-29 [In Persian].
Santos-Vijande, L., Sanzo-Pérez, M.J., Gutiérrez, J.A., & Rodríguez, N.G. (2012). Marketing Capabilities Development in Small and Medium Enterprises: Implications for Performance. Business and Economics Research Journal, 5, 24-42.
Sepasi, S., & Abdoli, L. (2014). The effects of women's presence on the board of directors on company value and financial performance. Financial Accounting and Audit Research, 8(29), 39-58 [In Persian].
Sepasi, S., & Abdoli, L. (2016). The effects of the presence of women in the board of directors on company value and financial performance. Financial Accounting and Audit Research, 8(29), 81-93 [In Persian].
Sun, W., Ding, Z., & Price, J. (2020). Board structure and firm capability: An environment-embedded relationship between board diversity and marketing capability. Industrial Marketing Management, 90, 14-29.
Suoniemi, S., Meyer-Waarden, L., Munzel, A., Zablah, A. R., & Straub, D. (2020). Big data and firm performance: The roles of market-directed capabilities and business strategy. Information & Management, 57(7), 103365.
Suoniemi, S., Meyer-Waarden, L., Munzel, A., Zablah, A. R., & Straub, D. (2020). Big data and firm performance: The roles of market-directed capabilities and business strategy. Information & Management, 57(7), 103365.
Tarighi, R., Sajjadi, S.N., Hamidi, M., & Khabiri, M. (2018). Identifying factors affecting the development of electronic marketing capabilities of Iran's professional sports. The Quarterly System of Strategic Studies Center for the Ministry of Sports and Youth, 17(42), 93-112 [In Persian].
Tavassoli, M., & Nasrullah Nia, M. (2020). Factors affecting the marketing capabilities and performance of companies (case study: Sadra Marine Industrial Company). Sea-Oriented Management Studies, 1(2), 5-26 [In Persian].
Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 1-13.
Tuggle, C.S., Schnatterly, K., & Johnson, R.A. (2010). Attention patterns in the boardroom: How board composition and processes affect discussion of entrepreneurial issues. Academy of Management Journal, 53(3), 550–571.
Vorhies, D.W., & Morgan, N.A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.
Yu, X., Chen, Y., Nguyen, B., & Zhang, W. (2014). Ties with government, strategic capability, and organizational ambidexterity: Evidence from China’s information communication technology industry. Information Technology and Management, 15, 81-98.
Zoheiri, H., Amirhosseini, Z., & Faridchehr, Elham. (2016). the effect of marketing capabilities, innovation and entrepreneurial orientation through social network variable on performance (case study: Qavamin Bank). Public Policy in Management, 7(3), 45-60 [In Persian].