بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود کارایی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 مربی گروه اقتصاد، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.22103/jdc.2022.19403.1236

چکیده

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین‌حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش‌های مختلف آن (سرمایه‌گذاری در سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، پایگاه‌داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت‌ها‌، مشخص نیست؛ بر این ‌اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت‌گرفته است.
روش: داده‌های تحقیق از 41 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398-1394، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت‌ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا‌داری دارد. همچنین در فرضیه‌های فرعی تأثیر سرمایه‌گذاری در سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته‌اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصلانی مناف، داود و براتی، اکرم (1396). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود کارایی سازمان (موردمطالعه: شعب منتخب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران). هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران.
سینایی، حسنعلی؛ نیسی، عبدالحسین و آرویش، رضا (1393). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر کارایی عملیاتی بانک‌ها. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
قهرمانی، علی و عالی، صمد (1398). بررسی نقش فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ارتقای بهره‌وری سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی در استان آذربایجان شرقی). پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی، 17، 64-44.
محمدی زیتونی، بهاره (1398). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی (موردمطالعه: شرکت سهامی بیمه آسیا). مجله توسعه و سرمایه، 5(1)، 109-93.
References
Ahmad, S.Z., Abu Bakar, A.R., Faziharudean, T.M., & Mohamad Zaki, K.A. (2015). An empirical study of factors affecting e-commerce adoption among small-and medium-sized enterprises in a developing country: Evidence from Malaysia. Information Technology for Development, 21(4), 555-572.
Alavudeen, A., & Venkateshwaran, N. (2008). Computer integrated manufacturing. PHI Learning Pvt. Ltd.
Alavudeen, A., & Venkateshwaran, N. (2010). Computer integrated manufacturing. PHI Learning, ISBN 978-81-203-3345-1.
Albar, A., & Hoque, R. (2017). Information technology for development factors affecting the adoption of information and communication technology in small and medium enterprises: A perspective from rural Saudi Arabia. Information Technology for Development, 25(2), 1-24.
Aslani Manaf, D., & Barati, A. (2017). Investigating the effect of information technology on improving the efficiency of the organization (Case study: selected branches of Eghtesad Novin Bank in Tehran). In 7th Annual Conference on Electronic Banking and Payment Systems, Tehran [In Persian].
Bird, A., & Lehrman, W.G. (1993). The effects of major information technology adoption in Japanese corporations. Japan and the World Economy, 5(3), 217-242.
Cataldo, A., Pino, G., & McQueen, R.J. (2020). Size matters: the impact of combinations of ICT assets on the performance of Chilean micro, small and medium enterprises. Information Technology for Development, 26(2), 292-315.
Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., & Battese, G.E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. springer science & business media.
Daft, R.L. (1997). Management. Orlando, FL: The DrydenPress
Fadhilah, A.N., & Subriadi, A.P. (2019). The role of IT on firm performance. Procedia Computer Science, 161, 258-265.
Ghahramani, A., & Ali, S. (2018). Investigating the role of information technology and knowledge management in improving the productivity of the social security organization (a case study in East Azerbaijan province). Research in Management and Social Studies, 17, 44-64 [In Persian].
Ghobakhloo, M., & Tang, S.H. (2015). Information system success among manufacturing SMEs: case of developing countries. Information Technology for Development, 21(4), 573-600.
Ibrahim, M., & Huimin, M. (2017). Information technology components and their role in knowledge management for product design. International Journal of Information and Education Technology, 7(12), 948-953.
Kabanda, G. (2019). Trends in information technology management. Munich, Germany: GRIN Verlag.
Khurshudov, A. (2001). The essential guide to computer data storage: from floppy to DVD. Prentice Hall Professional.
Laudon, K.C., & Laudon J.P. (2001). Essentials of management information system: Orqanization and technology in the networked enterprise, (4th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall (chapter 2).
Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2003). Essentials of management information. New Jersey: Prentice-Hall.
Mayasari, P.D.S., & Sadeli, D.(2016). The Information Technology Share In Management Information System. ICOGIA2016.
McAfee, A., Brynjolfsson, E., Davenport, T.H., Patil, D.J., & Barton, D. (2012). Big data: the management revolution. Harvard Business Review, 90(10), 60-68.
Mohammadi Zeitouni, B. (2020). The impact of information and communication technology on improving human performance (Case study: Asian insurance company). Journal of Development and Capital, 5(1), 93-109, DOI: 10.22103/jdc.2019.12585.1053 [In Persian].
O'Donnell, C.J. (2018). Productivity and efficiency analysis. Springer Singapore.
Panda, S., & Rath, S.K. (2018). Strategic IT-business alignment and organizational agility: from a developing country perspective. Journal of Asia Business Studies, 12?(4), 422-440.
Papaioannou, S.K., & Dimelis, S.P. (2017). Does upstream regulation matter when measuring the efficiency impact of information technology? Evidence across EU and US industries. Information Economics and Policy, 41, 67-80..
Ratna, R., & Kaur, T. (2016). The impact of information technology on job related factors like health and safety, job satisfaction, performance, productivity and work life balance. Journal of Business & Financial Affairs, 5(1), 2-9.
Sabherwal, R., & Jeyaraj, A. (2015). Information technology impacts on firm performance. MIS quarterly, 39(4), 809-836.
Sabherwal, R., Sabherwal, S., Havakhor, T., & Steelman, Z. (2019). How does strategic alignment affect firm performance?The roles of information technology investment and environmental uncertainty. MIS Quarterly,43(2), 435-474.
Sickles, R.C., & Zelenyuk, V. (2019). Measurement of productivity and efficiency. Cambridge University Press.
Sinaii, H.A., Nisi, A.H., & Arvish, R. (2014) .Investigating the impact of investment in information technology (IT) on the operational efficiency of banks. Ministry of Science, Research and Technology- Shahid Chamran University of Ahvaz- Faculty of Economics and Social Sciences [In Persian].
Subudhi, R.N. (2013). Knowledge management and the changing need of IT applications. Ed. Roy, AK:‘Information and knowledge management: Tools, techniques and practices’, New India Publishing Agency, New Delhi.
Turban, E.A., Leidner, D., Mclean, E., & Wetherbe, J. (2008). Transforming organizations in the digital economy. Information Technology for Management.
Wilson, M., Wnuk, K., Silvander, J., & Gorschek, T. (2018). A literature review on the effectiveness and efficiency of business modeling. E-Informatica Software Engineering Journal, 12(1), 265-302.
Yaw Obeng, A., & Boachie, E. (2018). The impact of IT-technological innovation on the productivity of a bank’s employee. Cogent Business & Management, 5(1), 1-19.