رابطه بین کیفیت پیش‌بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت‌ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22103/jdc.2022.19364.1232

چکیده

هدف: تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران را ملزم به پیش‌بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه می‌کند. گرچه این پیش‌بینی‌ها یکی از مؤلفه‌های حیاتی سرمایه‌گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت‌های مشابهی در پیش‌بینی سود گزارش ‌شده و پیش‌بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری دارند، پیش‌بینی می‌شود مدیرانی که کیفیت پیش‌بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش‌بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت‌ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است.
 روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های پس‌رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش شامل 67 مشاهده است.
 یافته‌ها: بین دقت پیش‌بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش‌بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش‌بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش‌بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش‌بینی سود و تغییرات بازده دارایی‌ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد.
 نتیجهگیری: کیفیت پیش‌بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حساس‌یگانه، یحیی؛ مرفوع، محمد و نقدی، معصومه (1396). رابطه دقت پیش‌بینی سود با کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(4)، 54، 65-45.
حساس‌یگانه، یحیی و حسنی القار، مسعود (1398). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(33). 54-25.
دهقان، فاطمه؛ پورحیدری، امید و خدامی پور، احمد (1401). تأثیر کیفیت پیش‌بینی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار مالکیت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 14(1)، 75-51.
رضازاده، حامد؛ پاک مرام، عسکر؛ بحری ثالث، جمال و عبدی، رسول (1399). تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. مجله دانش حسابداری، 11(2)، 167-139.
صالحی، مهدی و ابراهیمی، محمد. (1399). بررسی تأثیر تصاحب و ادغام شرکت­ها بر عدم تقارن اطلاعاتی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 41، 163-135.
مختاری، حسین (1399). تأثیر خطای پیش‌بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3(27)، صص 62-48.
عیسی‌زاده، سعید و مظهری‌آوا، مریم (1396). اثر کارایی مدیریتی در کاهش هزینه‌ها بعد از ادغام بانک‌ها در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(21)، 187-173.
قدردان، احسان؛ همتیان، ام‌البنین و مقدم، عبدالکریم (1400). بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش‌بینی‌های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 10(40)، 80-63.
محمدی، خدیجه (1397). بررسی تأثیر پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی. پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.
هاشمی، سیدعباس؛ صمدی، سعید و هادیان، ریحانه (1392). اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44)، 143-117.
References
Agarwal, S. (2007). Mergers and acquisition in tea industry: A case study. Ph.D.Dissertation, University of Nottingham.
Ajayi, N.O., & Owolabi, A. (2013). Financial efficiency of banks in the pre and post mergers and acquisitions era of banks in Nigeria: A comparative. Analysis. Global Business and Economics Research Journal, ISSN: 2302-4593, 2(7), 12-27.
Azhagaiah, R., & Sathishkumar, T. (2014). Impact of merger and acquisitions on operating performance: Evidence from manufacturing firms in India. Managing Global Transitions, 12(2), 121-139.
Baik, B., Farber, D., & Lee, S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporarcy Accounting research, 28(5), 1645-1668.
Bamber, L., Jiang. J., & Wang. I. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. The Accounting Review, 85(4), 1131-1162.
Biddle, G., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81, 963-982.
Cullinan, G., Roux, J.L., & Weddigen, R. (2004). When to Walk Away from the deal. Harvard Business Review, 82(4), 96-104.
Caves, R.E. (1987). Effects of mergers and acquisitions on the economy. An Industrial Organization Perspective.
Cui, H., & Leung, S.C.M.  (2020). The long-run performance of acquiring firms in mergers and acquisitions: Does managerial ability matter? Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(1), 100185.
Dehghan,F., Pourheidari, O., & Khodamipour, A. (2022). The effect of management forecast quality on investment efficiency considering the role of ownership structure. Financial Accounting and Auditing Researches, 14(53), 51-75 [In Persian].
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.
Dilshad, M.N. (2013). Profitability analysis of mergers and acquisitions: An event study approach. Business and Economic Research, 3(1), 89-125 [In Persian].
Eccles, R.G., Lanes, K.L., & Wilson, T.C. (1999). Are you paing too much for that acquisition? Harvard Business Review, 77(4), 136-146.
Ferris, S.P., Houston, R., & Javakhadze, D. (2016). Friends in the right places: The effect of political connections on corporate merger activity. Journal of Corporate Finance, 41(1), 81-102.
Fuller, J., & Jensen. M. (2002). Just say no to Wall Street :Putting a stop to the earnings game. Journal of  Applied Corporate Finance, 14(4), 41-46.
Garcia, C.J., & Herrero, B. (2022). Corporate entrepreneurship and governance: Mergers and acquisitions in Europe. Technological Forecasting and Social Change, 182, 121845.
Ghadrdan, H., Hematian, O., & Moghaddam, A. (2022). Investigating the role of stock returns on the accuracy of management forecasts by modulating information asymmetry. Accounting & Auditing Studies, 40, 63-80 [In Persian].
Goodman, Th.H., Neamtiu, M., Shroff, N., & White, H.D. (2014). Management forecast quality and capital investment dicisions. Journal of Accounting Review, 89(1), 331-365.
Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal. S. (2005). The economic implication of corporate financial reporting. Journal of Accounting and  Economics, 40(1), 3-37.
Grossman, S.J., & Hart, O.D. (1980). Takeover bids, the free-rider problem, and the theory of the corporation. The Bell Journal of Economics, 11(1), 42-64.
Hashemi, S.A., Samadi, S., & Hadian, R. (). The effect of financial reporting quality and debt maturity on investment efficiency. Empirical Studies in Finnancial Accounting, 11(44), 117-143 [In Persian].
Haspeslagh, P.C., & Jemison, D.B. (1991). The challenge of renewal through acquisitions. Planning Review, 19(2), 27-30.
Hassas Yeganeh, Y., & Hasani, M. (2019). Financial reporting quality and relation between managerial overconfidence and investment efficiency. Journal of Empirical Research In Accounting, 9(33), 25-54 [In Persian].
Hassas Yeganeh, Y., Marfou, M., & Naqdi, M. (2017). the relation between earnings forecast accuracy and investment efficiency. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), 51-72.
Huang, K. (2020). Management forecast errors and corporate investment efficiency. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(3), 100208.
Huseman., O.G. (2017). Properties of management earnings forecasts following mergers and acquisitions. Ph.D. Dissertation, Univercity of Lowa.
Healy, P.M., Palepu, K.G., & Ruback, R.S. (1992). Does corporate Performance improve after mergers? Journal of Fhnancial Economics, 31(2), 135-175.
Isazadeh, S., & Mazhari Ava, M. (2017). The impact of x-efficiency in cost reduction in thepost mergerof banks in Iran. Applied Economics Studies Iran, 6(21), 173-187 [In Persian].
Lane, M.H., & Lubatkin, M. (1998). Relative absorptive capacity and interorganizational learning. Strategic Management Journal, 19(5), 461-477.
Li, J.T., & Qian, C. (2013). Principal-principal conflicts under weak institutions: A study of corporate takeover in China. Strategic Management Journal, 34(4), 498-508.
Rezazadeh, H., Pakmaram, A., Bahri Sales, J., & Abdi, R. (2020). effect of bias in management earnings forecasts on investment behavior of firm and information asymmetry. Journal of Accounting Knowledge, 11(41), 139-167 [In Persian].
Maditinos, D., Theriou, N., & Demetriades, E. (2009). The effect of mergers and acquisitions on the performance of companies: The Greek case of Ioniki-Laiki bank and Pisteos bank. Journal of European Research Studies, 2, 111-130.
McCarthy, S., Oliver, B., & Song, S. (2017). Corporate social responsibility and CEO confidence. Journal of Banking and Finance, 75, 280-291.
Mohammadi, Kh. (2018). Investigating the impact of profit prediction by management on information asymmetry. Fifth National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting, https://civilica.com/ doc/799211 [In Persian].
Mukherjee, T.K., Kiymaz, H., & Baker, K. (2004). Merger motives and target valuation: A survey of evidence  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=670383.
Pazarskis, M., Vogiatzogloy, M., Christodoulou, P., & Drogalas, G.O. (2006). Exploring the improvement of corporate performance after mergers–the case of Greece. International Research Journal of finance and Economics, 1(6), 184-192.
Salehi, M., & Ebrahimi, M. (2019). Investigating the effect of acquisition and merger of companies on financial information asymmetry of companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of New Researches in Management and Accounting, 41, 135-163 [In Persian].
Stanley, F., Lajoux, A., & Nesvold, H. (2007). The art of M&A: A merger acquisition buyout guide. McGraw-Hill, 4ed. Vol. 1.
Trueman, B. (1986). Why do managers voluntarily release earning forecasts? Journal of Accounting and Economics, 8(1), 53-71.
Vaara, E. (2002). On the discursive construction of success/ failure in narratives of postmerger integration. Organization Studies, 23(2), 211–248.
Zhang, W., Wang, K., Li, L., Chen, Y., & Wang, X. (2018). The impact of firms’ mergers ang acquisitions on their performance in emerging economies. Technological Forecasting & Social Change, 135, 208-216.