تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22103/jdc.2022.18792.1191

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا‌‌ل‌های 2020-1985 است.
 روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام‌های پولی رهیافت مدل‌های دوره‌ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط‌های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین‌زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.
 یافته‌ها: نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام‌های پولی در مدل‌های دوره‌ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام‌های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.
 نتیجه‌گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می‌شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف‌گذاری تورمی و کاهش انحراف‌‌‍‌های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسین‌زاده یوسف‌آباد، سیدمجتبی و حقیقت، علی (1392). اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خودهمبسته با وقفه توزیع­شده (ARDL). فصلنامه اقتصاد مالی، 7(25)، 146-123.
مصباحی، ماندانا؛ اصغرپور، حسین؛ حقیقت، جعفر؛ کازرونی، علیرضا و فلاحی، فیروز (1397). درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی­ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی). مدل‌سازی اقتصادی، 11(37)، 100-77.
مهدیلو، علی و اصغرپور، حسین (1399). نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران: رویکرد (MS-VAR). اقتصاد مقداری، 17(1)، 153-121.
یزدانی، مهدی و محمدی، مهناز (1398). نقش هدف‌گذاری تورم در سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز: رویکرد تفاوت در تفاوت‌ها. پژوهش‌های پولی- بانکی، 12(43)، 744-721.
قدرت‌آبادی، ندا؛ دقیقی اصلی، علیرضا؛ افشاری‌راد، مجید و دامن‌کشیده، مرجان (1400). اثر بی‌ثباتی نرخ ارز و رژیم‌های تورمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت هم‌انباشتگیPanel FMOLS  ). پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، ۲۹(۹۹)، ۴۶۵-۴۳۷.
رحیمی، رامین و خداویسی، حسن (1398). نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرایند جهانی شدن. اقتصاد و الگوسازی، 10(1)، 64-37.
محمدی خیاره، محسن (1399). سیاست پولی و پویایی‌های تورم در ایران: ارائه شواهدی جدید. مجله توسعه و سرمایه، 5(1)، 130-111.
References
Bergin, P.R. & Feenstra, R.C. (2020). Pricing-to-market, staggered contracts, and real exchange rate persistence. Journal of International Economics, 54(2), 333-359.
Chang, J.C., & Tsong, C.C. (2010). Exchange rate pass-through and monetary policy: A cross-commodity analysis. Journal of Emerging Markets Finance & Trade, 46(6), 106-120.
Choudhri, E.U., & Hakura, D.S. (2019). Exchange rate pass-through to domestic prices: Does the inflationary environment matter? Journal of International Money and Finance, 25(4), 614-639.
Edwards, S., & Cabezas, L. (2022). Exchange rate pass-through, monetary policy, and real exchange rates: Iceland and the 2008 crisis. Journal of Open Economies Review, 33, 197–230.
Gao, F., & He, X. (2020). Survival analysis: theory and application in finance, World Scientific Publishing.
Ghodratabadi, N., Daghighiasli, A., Afsharirad, M., & Damankeshideh, M. (2021). The effects of exchange rate volatility and inflationary environment on the consumer price index in Organization of Islamic Countries (Panel FMOLS Co-integration Approach). Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 29(99), 437-465 [In Persian].
Hosseinzadeh Yousefabad, S.M., & Haghighat, A. (2013). The effect of monetary policy on exchange rate in Iran by using of ARDL, Journal of Financial Economics, 7(25), 123-136 [In Persian].
International Monetary Fund (IMF) (Ed.). (2021). Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions, International Monetary Fund.
Jongrim, H., Stocker, M., & Yilmazkuday, H. (2020). Inflation and exchange rate pass-through. Journal of International Money and Finance, 105(C), 221-234.
Josifidis, K., Allegret, J.P., & Pucar, E.B. (2009). Monetary and exchange rate regimes changes the cases of Poland, Czech Republic, Slovakia and Republic of Serbia. Pano Economics Journal, 58(2), 199-226.
Junior, R.P. (2007). Inflation targeting and exchange rate pass-through. Economic Aplicada Journal, 11(2), 189-208.
Kara, H., & Öğünç, F. (2008). Inflation targeting and exchange rate pass-through: The Turkish experience. Journal of Emerging Markets Finance & Trade, 44(6), 52-66.
Mehdilou, A., & Asgharpour, H. (2020). The role of exchange rate channel in non-linear transmission of monetary policy in Iran (MS-VAR). Journal of Quantitative Economics, 17(1), 121-153 [In Persian].
Mesbahi, M., Asgharpour, H., Haghighat, J., Kazerooni, A., & Fallahi, F. (2018). Exchange rate pass-through on import price index in Iran with emphasis on oil income volatility (Non-linear Approach). Journal of Economic Modeling, 11(37), 77-100 [In Persian].
Mishkin, F.S. (2017). Inflation dynamics, speech delivered at Annual Macro Conference, Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco, March 23. International Finance, 10, 317-34.
Mohammadi Khiyareh, M. (2020). Monetary policy and inflation dynamics in Iran: New Evidences. Journal of Development and Capital, 5(1), 111-130 [In Persian].
Odría, M.P., Castillo, L.P., & Rodríguez, G. (2014). Does the exchange rate pass through into prices change when inflation targeting is adopted? The Peruvian case study between 1994 and 2007. Journal of Macroeconomics, 34(4), 1154–1166.
Peer, A.H., & Baig, M.A. (2021). Inflation targeting and exchange rate pass-through in India: An empirical investigation.  Critical Perspectives on Emerging Economies, chapter, 10, 115-127.
Rahimi, R., & Khodaveisi, H. (2019). The role of monetary policy credibility on exchange rate pass-through in process of globalization. Journal of Economic and Modeling, 10(1), 37-64 [In Persian].
Reinhart, C.M., & Rogoff, K.S. (2018). The modern history of exchange rate arrangements: A reinterpretation. The Quarterly Journal of economics, 119(1), 1-48.
Sowah, A.N. (2019). Is There a Link between exchange rate pass-through and the monetary regime: evidence from Sub Saharan Africa and Latin America. Journal of International Atlantic Economic Society, 15(3), 296-309.
Stevanović, S., & Milenković, I. (2020). Comparative analysis of the implementation of the inflation-targeting monetary strategy in Canada and New Zealand. Journal of Economic Themes, 58(3), 401-414.
Stolorz, B.B. (2020). Application of the survival analysis methods in contemporary economics on the example of unemployment, Springer International Publishing, chapter 0, 115-131, Springer.
Swallow, Y.C., Gruss, B., Magud, N.E., & Valencia, F. (2022). Monetary policy credibility and exchange rate pass-through. IMF Working Paper, Western Hemisphere Department, WP/16/240.
Taylor, J.B. (2018). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. Journal of European Economic Review, 44(7), 1389-1408.
World Development Indicators (2021). wdi.org, worldbank.org.
Yazdani, M., & Mohammadhi, M. (2019). The role of inflation targeting in exchange rate unification: Difference in Difference Approach. Journal of Monetary and Banking Research, 12(43), 721-744 [In Persian].