بررسی تأثیر مؤلفه‌های نظریه توسعه‌یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

10.22103/jdc.2022.19228.1220

چکیده

هدف: این مطالعه از معدود مطالعاتی است که نسبت به ادغام مدل تناسب فناوری وظیفه و نظریه تداوم فناوری اقدام نموده و توضیح کامل‌تری از مکانیسم علی زیربنای روابط و بینش منحصربه‌فرد ارائه می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های نظریه توسعه‌یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک سپه استان گیلان است.
 روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانکداری الکترونیک هستند ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه تحلیل ازنرم افزار اس پی اس و پی ال اس استفاده شد.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه‌های نظریه توسعه‌یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک مثبت و معنادار بوده است. همچنین فرضیه‌های پژوهش نشان داد ویژگی‌های فعالیت و فناوری بر تناسب فناوری با فعالیت و سهولت ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد. تناسب فناوری با فعالیت بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد.
 نتیجه‌گیری: گسترش تئوری تداوم فناوری تأیید می‌کند عواملی که در مدل تداوم فناوری یکپارچه جدید توسعه‌یافته الصاق شده‌اند، مهم بوده و باید مدیران بر تأیید انتظارات و رضایت کاربر تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالقاسم مسلمان، طاهره (1399). ارزیابی صحت اطلاعات منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام با محوریت موضوعی کرونا. فرهنگ و ارتباطات، 5(1) 216-195.
احمدپور، احمد؛ راسخی، سعید و نصیری قلعه سری، سیده زهرا (1392). تأثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(5)، 88-85.
ارویی، مهران؛ فائزی رازی، فرشاد و دانایی، ابوالفضل (1398). شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای فازی FANP (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات). پژوهشنامه بازرگانی، 91، 91-124.
اسکندری، حمید و مجدزاده طباطبایی، شراره (1397).نقش اعتمادآنلاین، عوامل پذیرش خدمات الکترونیک و پشتیبانی دولت بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک انصار استان فارس).کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران،کرج.
پوربابادی، سمیه وتمیمی، محمد (1395). مطالعه و تعیین اعتماد اجتماعی، امنیت، سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده در پذیرش بانکداری اینترنتی. علوم اجتماعی، 10(34)، 264-231.
تقوی فرد، محمد تقی؛ عرب بافرانی، الهام و فرزانیان، زهره (1399). بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیک و بازاریابی رابطه مند. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(34)، 107-89.
جواهری، سارا؛ هوشیار، وجیهه و قویم ساداتی، سیدمحمد (1398). بررسی عوامل انگیزشی موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک (مورد مطالعاتی: شعب بانک قوامین شهر مشهد). چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی، تهران- دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
حمیدی‌زاده، محمدرضا (1396). تأثیر ریسک ادراک‌شده‌ بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 16(29)، 71-51.
خدامی، سهیلا؛ نوروزی، حسین و مروتی شانجانی، مهسا. (1396). بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده مصرف کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازتکنولوژی (UTAUT). تحقیقات بازاریابی نوین، 7(41)، 194-173.
رستگار، عباسعلی وشهریاری، مهری (1397).از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). مدیریت بازرگانی،10(3)، 658-643.
رنگریز،حسن وکرمی، نصیر (1391). بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان) .مطالعات کمی در مدیریت، 3(1)، 98-81.
سنائی، محمود و قلیزاده، لیدا (1397). عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در بین گروه‌های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: بانک سپه شعبه گچساران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، دانشکده علوم انسانی.
عشوری کیوانی، مریم؛ فکور ثقیه، امیرمحمد و ملک‌زاده، غلامرضا (1397). تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی.  مدیریت توسعه فناوری، 5(4)، 159-133.
غلامی جمکرانی، رضا و هادی‌لو، علی‌اصغر (1397). بررسی معیارهای مالی و غیرمالی مؤثر بر کیفیت اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (مطالعه موردی در دیوان محاسبات کشور). دانش حسابرسی، 18(70)، 157-131.
فقیهی، محمدحسین (1397).تمایل مشتریان به پذیرش بانکداری الکترونیک و خدمات نوین بانقش اعتماد وانتظارات مشتریان. دومین کنفرانس بین‌المللی افق‌های نو در علوم مهندسی، تهران.
قره‌خانی، محسن و پورهاشمی، سیده ام‌سلمه (1400).بررسی عوامل اثرگذار در رسانه‌های اجتماعی بر تصمیم‌گیری خرید بیمه. رشد فناوری، 17(67)، 50-41.
نخعی، محمدجواد و شیرخدایی، میثم (1397).بررسی عامل اعتماد در اینترنت بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان مازندران). کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، ساری.
نظام‌الاسلامی، میترا و جعفری، زهرا (1398).نقش ابعاد ریسک ادراک شده مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی شعب بانک مسکن استان مرکزی). دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری، تهران.
هادوی، شهناز و فرهادپور، محمدرضا (1398). تأثیر سبک‌های پردازش اطلاعات بر رفتار اطلاع جویی دانشجویان با توجه به نقش میانجی اضطراب و سودمندی ادراک شده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(4)، 51-24.
References
Abolghasem Mosalman, T. (2021). Evaluation of Information Accuracy in Instagram about Corona virus. Letter of Culture and Communication, 5(1), 195-216 [In Persian].
Aduba, J.J. (2021). On the determinants, gains and challenges of electronic banking adoption in Nigeria. International Journal of Social Economics, 48(7), 1021-1043.
Ahmadpour, A., Rasekhi, S., & Nasiri, Z. (2013). The Impact of Information Quality on liquidity Risk and Market Risk. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 2(5), 85-98 [In Persian].
Alraimi, K.M., Zo, H. ,& Ciganek, A.P. (2015). Understanding the MOOCs continuance: the role of openness and reputation. Computers and Education, 80, 28-38.
Asekome, E. (2020). Effectiveness of marketing mix strategies on customer satisfaction ,loyaltya nd retention in banking: Case study of Zenith Bank Plc, Nigeria. Archives of Business Research, 8(1), 51-64.
Ashoury Keyvany, M., Fakoor Saghih, A.M., & Malekzadeh, G. (2018). Investigate effect of affordance-based beliefs and innovation diffusion theory on internet banking adoption-based beliefs. Journal of Technology Development Management, 6(1), 133-159 [In Persian].
Baabdullah, A.M., Alalwan, A.A., Rana, N.P., Kizgin, H., & Patil, P. (2019). Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model. International Journal of Information Management, 44, 38-52.
Bello-Pintado, A., Kaufmann, R., & De Cerio, J.M.D. (2018). Firms’ entrepreneurial orientation and the doption of quality management practices: empirical evidence from a Latin American context. International Journal of Quality and Reliability Management, 35(9), 1734-1754.
Bilisbekov, N., Sarfo, C., Dandis, A., & Eid, M. (2021). Linking bank advertising to customer attitudes: The role of cognitive and affective trust. Management Science Letters, 11(4), 1083-1092.
Chen, N.H. (2019), Extending a TAM–TTF model with perceptions toward telematics adoption. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(1), 37-54.
Chen, S., Yen, D., & Hwang, M. (2012). Factors influencing the continuance intention to the usage of Web 2.0: An empirical study. Computers in Human Behavior, 28, 933-941.
Choudrie, J., Junior, C.O., McKenna, B., & Richter, S. (2018). Understanding and conceptualising the adoption, use and diffusion of mobile banking in older adults: A research agenda and conceptual framework. Journal of Business Research, 88, 449-465
Davis, F.D., Bagozzi, R.P. ,& Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
Eskandari, H. & Majdzadeh Tabatabai, Sh. (2017). The role of online trust, factors of acceptance of electronic services and government support for electronic banking (case study: Ansar Bank branches in Fars province). National conference on modern studies of economics, management and accounting in Iran, Karaj [In Persian].
Faghihi, M.H. (2017). Customers' willingness to accept electronic banking and new services with the role of customers' trust and expectations. The Second International Conference of New Horizons in Engineering Sciences, Tehran [In Persian].
Famiyeh, S., Asante-Darko, D., & Kwarteng, A. (2018), Service quality, customer satisfaction, and loyalty in the banking sector. International Journal of Quality and Reliability Management, 35(8), 1546-1567.
Foroughi, B., Iranmanesh, M., & Hyun, S.S. (2019). Understanding the determinants of mobile banking continuance usage intention. Journal of Enterprise Information Management, 32(6), 1015-1033.
Fu, J., Shang, R.A., Jeyaraj, A., Sun, Y., & Hu, F. (2019). Interaction between task characteristics and technology affordances: Task-technology fit and enterprise social media usage. Journal of Enterprise Information Management. 33(1), 1-22.
Ghani, M.A., Rahi, S., Yasin, N.M., & Alnaser, F.M. (2017). Adoption of internet banking: extending the role of technology acceptance model (TAM) with e-customer service and customer satisfaction. World Applied Sciences Journal, 35(9), 1918-1929.
Gharakhani, M., & Pourhashemi, S.O. (2021) .Analyzing the influential factors of social media on insurance decision making. Roshd -e- Fanavari, 67, 41-50 [In Persian].
Gholami Jamkarani, R., & Hadilo, A.A. (2017). Examining the financial and non-financial criteria affecting the quality of information in information systems using the Fuzzy Dimtel technique (Case study in the National Accounts Court). Auditing Knowledge, 18(70), 157-131 [In Persian].
Goodhue, D.L., & Thompson, R.L. (1995). Task-technology fit and individual performance. MIS Quarterly, 19(2), 213-236.
Guenther, M., & Guenther, P. (2020). The complex firm financial effects of customer. Satisfaction Improvements, 38(3), 639-662.
Gwebu, K., Wang, J., & Guo, L. (2014). Continued usage intention ofmultifunctional friend networking services: A test of a dual-process model using Facebook, Decision Support Systems, 67, 66-77.
Ha, V. (2020). The effects of attitude, trust and switching cost on loyalty in commercial banks in Ho Minh City. Accounting, 6(2), 151-160.
Hadavi, S., & Farhadpoor, M.R. (2020). The effect of the information processing styles on the students’ information seeking behaviour with the mediating role of information anxiety and utility. Library and Information Sciences, 22(4), 24-51 [In Persian].
Hamidizadeh, M.R. (2016). The effect of perceived risk on the attitude of internet banking customers. Business Management Perspectives, 16(29), 51-71 [In Persian].
Hoehle, H., Huff, S., & Goode, S. (2012). The role of continuous trust in information systems continuance. Journal of Computer Information Systems, 52(4), 1-9.
Hong, S.J., Thong, J.Y., Moon, J.Y.,& Tam, K.Y. (2008). Understanding the behavior of mobile data services consumers. Information Systems Frontiers, 10(4), 431-445.
Humbani, M., & Wiese, M. (2019), An integrated framework for the adoption and continuance intention to use mobile payment apps. International Journal of Bank Marketing, 37(2), 646-664.
Javaheri, S., Hoshiar, V., & Quyim Sadati, S.M. (2018). Investigating motivational factors affecting the adoption of electronic banking (case study: Bank Qavamin branches in Mashhad). The Fourth National Conference in Management, Accounting and Economics with an Emphasis on Regional and Global Marketing, Tehran - Shahid Beheshti University, permanent secretariat of the conference [In Persian].
Khairezan, R.M., & Au, K.W. (2013). Visual art education teachers’ continuance intention to integrate ICT: A model development, procedia. Social and Behavioral Sciences, 90, 356-364.
Khoddami, S., Norouzi, H., & Morovati, M. (2018). A study of factors affecting consumer use of mobile advertising based on the unified theory of acceptance and use of technology. New Marketing Research Journal, 7(4), 173-194 [In Persian].
Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. Computers in Human Behavior, 26(3), 310-322.
Kumar, P., Maiti, J., & Gunasekaran, A. (2018b). Impact of quality management systems on firm performance. International Journal of Quality and Reliability Management, 35(5), 1034-1059.
Kuo, Y.F., Wu, C.M., & Deng, W.J. (2009). The relationships among service quality, perceived value,customer satisfaction, and post-purchase intention in mobile value-added services. Computers in Human Behavior, 25(4), 887-896.
Lee, S., Shin, B., & Lee, H.G. (2009). Understanding post-adoption usage of mobile data services: The role of supplier-side variables. Journal of the Association for Information Systems, 10(12), 860-888.
Li, F., Lu, H., Hou, M., Cui, K., & Darbandi, M. (2021). Customer satisfaction with bank services: The role of cloud services, security, e-learning and service quality. Technology in Society, 64, 101487.
Liao, C., Palvia, P., & Chen, J.L. (2009). Information technology adoption behavior life cycle: Toward a technology continuance theory (TCT). International Journal of Information Management, 29(4), 309-320.
Lin, T., Wu, S., Hsu Jack, S., & Chou, Y. (2012). The integration of value-based adoption and expectation–confirmation models: An example of IPTV continuance intention, Decision Support Systems, 54, 63-75.
Lin, W. (2010). Service failure and consumer switching behaviors: Evidence from the insurance industry. Expert Systems with Applications, 37, 3209-3218.
Lu, H.P., & Yang, Y.W. (2014). Toward an understanding of the behavioral intention to use a social networking site: an extension of task-technology fit to social-technology fit. Computers in Human Behavior, 34, 323-332.
McLean, G., Osei-Frimpong, K., Al-Nabhani, K., & Marriott, H. (2020). Examining consumer attitudes towards retailers'm-commerce mobile applications–An initial adoption vs. continuous use perspective. Journal of Business Research, 106, 139-157.
Mlekus, L., Bentler, D., Paruzel, A., Kato-Beiderwieden, A.L., & Maier, G.W. (2020). How to raise technology acceptance: user experience characteristics as technology-inherent determinants. Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 51(3), 273-283.
Nakhai, M.J., & Shirkhodaei, M. (2017). Investigating the trust factor in the Internet on the acceptance of electronic banking services (Case study: Bank Mellat branches in Mazandaran province). National Conference on Management, Accounting and Business Development, Sari [In Persian].
Nizamoleslami, M., & Jafari, Z. (2018). The role of perceived risk dimensions of customers in accepting electronic banking services (Case study of Maskan Bank branches in Central Province). The second international conference on modern researches in management, economy, accounting and banking, Tehran [In Persian].
Odoom, R., & Kosiba, J.P. (2020). Mobile money usage and continuance intention among micro enterprises in an emerging market–the mediating role of agent credibility. Journal of Systems and Information Technology, 22(1), 97-117.
Ofori, K.S., Boateng, H., Okoe, A.F. ,& Gvozdanovic, I. (2017). Examining customers’ continuance intentions towards internet banking usage. Marketing Intelligence and Planning, 35(6), 756-773.
Olatokun, W., & Owoeye, O.J. (2012). Influence of individual, organizational and system factors on attitude of online banking users. Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE), 12, 389-403.
Oliveira, T., Faria, M., Thomas, M.A. ,& Popovic, A. (2014). Extending the understanding of mobile banking adoption: When UTAUT meets TTF and ITM. International Journal of Information Management, 34(5), 689-703.
Orooeyee, M., Faezi razi, F., & danaei, A. (2019). Identification and Analysis of Customer Satisfaction Quality Criteria Using the FANP Fuzzy Network Analysis Model (Case Study: Managers and Industrial Safety Experts). Iranian Journal of Trade Studies, 23(91), 91-124 [In Persian].
Pattanayak, D., Koilakuntla, M. ,& Punyatoya, P. (2017). Investigating the influence of TQM, service quality and market orientation on customer satisfaction and loyalty in the Indian banking sector. International Journal of Quality and Reliability Management, 34(3), 362-377.
Prastiawan, D.I., Aisjah, S., & Rofiaty, R. (2021). The effect of perceived usefulness, perceived ease of use, and social influence on the use of mobile banking through the mediation of attitude toward use. APMBA (Asia Pacific Management and Business Application), 9(3), 245-266.
Purbabadi, S., & tamimi, M. (2016). Studying and determining the trust, security, ease of use and perceived usefulness in accepting Internet banking. Social Science Quarterly, 10(34), 231-246 [In Persian].
Rahi, S., & Munawar Khan, M. (2020). Quality paper extension of technology continuance theory (TCT) with task technology fit (TTF) in thecontext of Internet banking user continuance intention. International Journal of Quality and Reliability Management Emerald Publishing Limited, 27(3), 512-528.
Rajendran, A., Shenoy, S.S., Rao, G.P., & Shetty, K. (2017). Understanding the customer’s attitude towards acceptance and usage of online banking services using utaut model. International Journal of Economic Research, 14(14), 465-478.
Rangriz, H., & Kerami, N. (2011). Investigating the effect of website satisfaction and ease of use on increasing customer loyalty and positive word-of-mouth advertising in electronic banking services (Case study of Bank Mellat, Zanjan province). Quantitative Studies in Management, 3(1), 81-98 [In Persian].
Rastgar, A., & Shahriari, M. (2018). From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan). Journal of Business Management, 10(3), 643-658 [In Persian].
Samar, R., & Mazuri, A.G. (2019). Integration of delone a mclean and self-determination theory in internet banking continuance intention context. International Journal of Accounting and Information Management, 27(3),512-528.
Samar, S., Ghani, M., &Alnaser, F. (2017). Predicting customer’s intentions to use internet banking:the role of technology acceptance model (TAM) in e-banking. Management Science Letters, 7(11), 513-524.
Sanai, M., & Gholizadeh, L. (2017). Factors affecting the adoption of electronic banking among different groups of customers of the banking system (case study: Bank Sepeh Gachsaran branch). Master's Thesis, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Faculty of Humanities [In Persian].
Schnackenberg, A.K., & Tomlinson, E.C. (2016). Organizational transparency: A new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships. Journal of management, 42(7), 1784-1810.
Shaw, P., & Saha, S.K. (2020). Opportunities and Challenges of Digitalization in the banking sector: an empirical study on customer’s attitude and perception towards online Banking in darjeeling district. Jamshedpur Research Review, 3(40), 1-106.
Singh, N., & Sinha, N. (2020). How perceived trust mediates merchant's intention to use a mobile wallet technology. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 1-13.
Sunder, M.V., Ganesh, L.S., & Marathe Rahul, R. (2019). Lean six sigma in consumer banking – an empirical inquiry. International Journal of Quality and Reliability Management, 36(8), 1345-1369.
Tam, C., & Oliveira, T. (2016). Understanding the impact of m-banking on individual performance: DeLone and McLean and TTF perspective. Computers in Human Behavior, 61, 233-244.
Tam, C., & Oliveira, T. (2019). Does culture influence m-banking use and individual performance? Information and Management, 56(3), 356-363.
Taqvi Fard, M.T., Arab Bafrani, E. & Farzanian, Z. (2019). Investigating factors affecting real customers' satisfaction with the quality of electronic services and related marketing. New Research Approaches in Management and Accounting, 4(34), 107-89 [In Persian].
Tsai, H., Lee, Y.P., & Ruangkanjanases, A. (2020). Understanding the effects of antecedents on continuance intention to gather food safety information on websites. Frontiers in Psychology, 11, 3074.
Tsai, W.C. (2012). A study of consumer behavioral intention to use e-books: The technology acceptance model perspective. Innovative Marketing, 8(4), 55-66.
Uzir, M.U.H., Jerin, I., Al Halbusi, H., Hamid, A.B.A., & Latiff, A.S.A. (2020). Does quality stimulate customer satisfaction where perceived value mediates and the usage of social media moderates? Heliyon, 6(12), e05710.‏
Venkatesh, V., Thong, J.Y., & Xu, X. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. Journal of the Association for Information Systems, 17(5), 328.
Wafiyyah, R.S., Made, N., & Kusumadewi, W. (2021). The effect of perceived usefulness perceived ease of use and trust on repurchase intention on e-commerce shopee. International Journal of Innovative Science Engineering and Technology, 8(7), 428-434.
Wang, W.T., Ou, W.M. ,& Chen, W.Y. (2019). The impact of inertia and user satisfaction on the continuance intentions to use mobile communication applications: a mobile service quality perspective. International Journal of Information Management, 44, 178-193.
Wu, B., & Chen, X. (2017). Continuance intention to use MOOCs: integrating the technology acceptance model (TAM) and task technology fit (TTF) model. Computers in Human Behavior, 67, 221-232.
Yen, D.C., Wu, C.S., Cheng, F.F. ,& Huang, Y.W. (2010). Determinants of users’ intention to adopt wireless technology: an empirical study by integrating TTF with TAM. Computers in Human Behavior, 26(5), 906-915.
Zhang, H., He, J., Shi, X., Hong, Q., Bao, J., & Xue, S. (2020). Technology characteristics, stakeholder pressure, social influence, and green innovation: empirical evidence from Chinese express companies. Sustainability, 12(7), 2891.
Zhang, H., Lu, Y., Gupta, S., & Gao, P. (2015). Understanding group-buying websites continuance: an extension of expectation confirmation model. Internet Research, 25(5), 767-793
Zhang, X. (2017), Knowledge management system use and job performance: a multilevel contingency model. MIS Quarterly, 41(3), 811-840.
Zheng, Y.M., Zhao, K., & Stylianou, A. (2013). The impacts of information quality and systemquality on users' continuance intention in information-exchange virtual communities: An empirical investigation. Decision Support Systems, 65, 513-524.
Zhou, T., Lu, Y., & Wang, B. (2010). Integrating TTF and UTAUT to explain mobile banking user adoption. Computers in Human Behavior, 26(4), 760-767.