تحلیل اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه انسانی بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ‌شهید‌ اشرفی ‌اصفهانی، ‌اصفهان، ایران.

2 پژوهشگر پسادکتری گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22103/jdc.2022.19537.1249

چکیده

هدف: عوامل کلیدی تعیین کننده کارآفرینی، به سه دسته عوامل مالی، نهادی و اقتصادی تقسیم می‌شوند. در مطالعات قبلی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی بدون در نظر گرفتن عوامل مالی صورت گرفته است درحالیکه در واقعیت اثر سرمایه انسانی بر کارآفرینی مشروط به سطح توسعه مالی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی با درنظر گرفتن نقش توسعه مالی در منتخبی از کشورهای منبع محور و نوآوری محور است.
 روش: برای هر دسته از کشورها سه الگو با توجه به سه شاخص توسعه مالی به‌صورت جداگانه و با استفاده از داده‌های تابلویی و تلفیقی طی دوره 2020-2012 برآورد شده است.
 یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد در کشورهای نوآوری محور هرچه سطح توسعه مالی پایین‌تر باشد، اثر سرمایه انسانی بر کارآفرینی بیشتر است. در حالی‌که در کشورهای منبع محور هرچه سطح توسعه مالی ارتقاء یابد، اثر سرمایه انسانی بر توسعه کارآفرینی افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر در این دسته کشورها توسعه مالی و سرمایه انسانی مکمل یکدیگر برای تقویت کارآفرینی عمل می‌کنند.
 نتیجه‌گیری: اثر سرمایه انسانی بر توسعه کارآفرینی به سطح توسعه مالی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابونوری، عباسعلی و شهرزاد، متوسل (1391). بررسی تأثیر حقوق مالکیت کارآمد و مالیات بر کارآفرینی در اقتصادکشورهای منتخب و ایران. پژوهشنامه مالیات، 16، 189-164.
پاداش، حمید و نیکونسبتی، علی (1386). نقش نهاد درتوسعه کارآفرینی. برنامه و بودجه، 106، 154-129.
حسینی، سیدمهدی؛ اشرفی، یکتا و صیامی عراقی، ابراهیم (1390). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(60)، 34-19.
سحابی، بهرام؛ اعتصامی، منصور و امین‌پور، خالد (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب. رشد و توسعه اقتصادی، 3(12)، 118-105.
کیقبادی، مریم؛ پهلوانی، مصیب و حسین‎زاده، رمضان (1400). اثرات فضایی توسعه مالی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای رهیافت اقتصاد سنجی فضایی. مجله توسعه و سرمایه، 6(1)، 32-19.
دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران (1396). گزارش دهمین برنامه پژوهشی ارزیابی شاخص­های کارآفرینی در ایران براساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی (نتایج پایش 2017 دیده‌بان جهانی کارآفرینی)، دانشکده کارآفرینی، دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران
راغفر، حسین؛ شاه‎آبادی، ابوالفضل و علیزاده، سمیرا (1397). تأثیر مؤلفه‎های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب. تحقیقات اقتصادی، 53(2)، 344-323.
طیبی، سیدکمیل و فخری، مریم (1389). آثار جهانی شدن و توسعه تجارت بین الملل برکارآفرینی (مورد مطالعه: کشورهای OECD). توسعه کارآفرینی، 3(9)، 54-37.
References
Abounoori A., & Motavasel S. (2013). Investigation into effects of ownership rights efficiency and tax on entrepreneurship in selected countries and Iran. Journal of Tax, 20(16), 163-189 [In Persian].
Asiedu, E., Jin, Y., & Nandwa, B. (2009). Does foreign aid mitigate the adverse effect of expropriation risk on foreign direct investment? Journal of International Economics, 78(2), 268-275.
Audretsch, D.B., & Keilbach, M. (2008). Resolving the knowledge paradox: Knowledge-spillover entrepreneurship and economic growth. Research Policy, 37(10), 1697-1705.
Bagehot, W. (1873). Lombard Street: A description of the money market. London: HS King.
Baum, J.A., & Silverman, B.S. (2004). Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing, 19(3), 411-436.
Baumol, W.J .(1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921.
Baumol, W.J. (2004). Entrepreneurial enterprises, large established firms and other components of the free-market growth machine. Small Business Economics, 23, 9–21.
Becker, G. (1964). Human capital. New York: Columbia University Press.
Bianchi, M. (2010). Credit constraints, entrepreneurial talent, and economic development. Small Business Economics, 34(1), 93-104.
Blanchflower, D.G. (2004). Self-employment: More may not be better. (No. w10286). National Bureau of Economic Research.
Bowen, H.P., & De Clercq, D. (2008). Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort. Journal of International Business Studies, 39(4), 747-767.
Cassar, G. (2006). Entrepreneur opportunity costs and intended venture growth. Journal of Business Venturing, 21(5), 610-632.
Chandler, G.N., & Hanks, S.H. (1998). An examination of the substitutability of founder’s human and financial capital in emerging business ventures. Journal of Business Venturing, 13(5), 353-369.
Dutta, N., & Meierrieks, D. (2021). Financial development and entrepreneurship, International Review of Economics and Finance, 73, 114–126.
Dutta, N., & Sobel, R.S. (2018). Entrepreneurship and human capital: The role of financial development. International Review of Economics & Finance, 57, 319-332.
Dutta, N., & Williamson, C.R. (2016). Aiding economic freedom: Exploring the role of political institutions. European Journal of Political Economy, 45, 24-38.
GEM. (1999). Global entrepreneurship monitor: 1999 executive report. Kaufman center for entrepreneurial leadership, London business school.
Goldsmith, R.W. (1969). Financial structure and development, yale university pres: New Haven and London.
Gurley, J.G., & Shaw, E.S. (1955). Financial aspects of economic development. American Economic Review, 45(4), 515-538.
Haber, S., & Reichel, A. (2007). The cumulative nature of the entrepreneurial process: The contribution of human capital, planning and environment resources to small venture performance. Journal of Business Venturing, 22(1), 119-145.
Herrera-Echeverri, H., Haar, J., & Estévez-Bretón, J.B. (2014). Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets. Journal of Business Research, 67(9), 1921-1932.
Hosseini, S.M., Ashrafi, Y., Siami Araghi, E. (2012). The review of relationship between financial development and economic growth with introducing new variables. Journal of Economic Research and Policies, 19(60), 19-34 [In Persian].
Iran Global Entrepreneurship Observatory (2016). Report of the 10th research program for evaluating entrepreneurship indicators in Iran based on the Global Entrepreneurship Watch model (Global Entrepreneurship Watch 2017 monitoring results), School of Entrepreneurship, Iran Global Entrepreneurship Watch office [In Persian].
Keller, W. (2004). International technology diffusion. Journal of Economic Literature, 42(3), 752-782.
Keyghobadi, M., Pahlavani, M., & Hosseinzadeh, R. (2021). Spillover impacts of financial development on regional economic growth: A spatial econometric approach. Journal of Development and Capital, 6(1), 19-32 [In Persian].
King, R.G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542.
Koellinger, P., Minniti, M., & Schade, C. (2007). I think I can, I think I can: Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of Economic Psychology, 28(4), 502-527.
Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and Agenda”. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
Livanos, I. (2009). What determines self-employment? A comparative study. Applied Economics Letters, 16(3), 227-232.
Martin, B.C., McNally, J.J., & Kay, M.J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.
McKinnon, R.I. (1973). Money and capital in economic development. Washington D.C.: The Brookings Institution.
Minniti, M., & Bygrave, W.D. (2003). Global entrepreneurship monitor: 2003 executive report. Wellesley, MA: Babson College
Ovaska, T., & Sobel, R.S. (2005). Entrepreneurship in post-socialist economies. Journal of Private Enterprise, 21(1), 8-28.
Padash, H., & Nikou-Nesbati, A. (2008). Institutional approach to entrepreneurship. Planning and Budgeting Quarterly, 13 (1), 129-154 [In Persian].
Raghfar, H., Shahabadi, A., & Alizadeh, S. (2018). The effects of knowledge-based economy's components on entrepreneurship in a group of selected countries. Journal of Economic Research, 53(123), 323-344 [In Persian].
Reynolds, P.D., Hay, M., Bygrave, W.D., Camp, M.S., & Autio, E. (2000). Global entrepreneurship monitor: 2000 Executive Report: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.
Sahabi, B., Etesami, M., & Aminpour, K. (2013). Effect of good governance and government size on financial development in selected countries. Economic Growth and Development Research, 3(12), 118-105 [In Persian].
Schultz, T.W. (1959). Investment in man: An economist's view. Social Science Review, 33(2), 109-117.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge, Mass.Harvard University Press.
Schumpeter, J. (1961). The theory of economic development. Transaction Publishers.
Tayyebi, S.K., & Fakhri, M. (2009). The effects of globalization and the development of international trade on entrepreneurship (case study: OECD countries). Journal of Entrepreneurship Development, 3(3), 37-45 [In Persian].
Unger, J.M., Rauch, A., Frese, M., & Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341-358.
Wujung, V.A., & Fonchamnyo, D.C. (2016). The role of financial development on private entrepreneurship in cameroon. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(21), 118-124.