بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

10.22103/jdc.2022.20196.1301

چکیده

هدف: بروز بحران‌های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه‌های فردی و ملی کلانی گردیده بی‌شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن‌شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه‌گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله‌های موثر در سرمایه‌گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.
 روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌ و در بازه زمانی سا‌ل‌های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. برای آزمون داده‌های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.
 یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص‌های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
 نتیجه‌گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت‌دهی ارقام صورت‌های مالی در جهت سرمایه‌گذاری خویش بخوبی استفاده نموده‌اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اخگر، محمدامید؛ سجادی، زانیار و حاجی میرزائی، مائده (1400). ارتباط نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با مدیریت سود با تأکید بر نقش چرخه عمر شرکت‌ها. مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 91-71.
امیر آزاد، میرحافظ؛ حسن‌زاده، رسول؛ محمدی، احمد و تقی‌زاده، هوشنگ (1397) .الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان. پژوهش های حسابداری مالی، 4(38)، 42-21.
باغومیان، رافیک؛ رجب دری، حسین و خانی ذلان، امیررضا. (1400). رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(71)، 86-57.
بختیاری، مهدی (1400). بررسی رابطه بین فشار بازار سرمایه، مدیریت سود واقعی و ثبات مالکیت نهادی در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری.
بنی مهد، بهمن؛  عربی، مهدی و حسن پور، شیوا .(1397) پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری، چاپ پنجم:  انتشارات ترمه
بیگلرخانی، غلامرضا و طالب‌نیا، قدرت‌الله (1400). بررسی اثرات کاهش پیچیدگی گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(38)، 203-183.
حسین‌زاده، محمد؛ ولیان، حسن و عبدلی، محمدرضا (1400). قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی. مجله دانش حسابداری، 12(44)، 157-133.
خدائی وله‌زاقرد، محمد و یحیایی، منیره (1389). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، 3(2)، 15-1.
دستگیر، محسن و ساعدی، رحمان (1399). تأثیر تأخیر در گزارش حسابرسی وضعف کنترل‌های داخلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.  پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10(35)، 51-23.
دستگیر، محسن؛ عرب صالحی، مهدی و جاوید، داریوش (1394). بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 7(26)، 151-125.
روحانی، محسن؛ حمیدیان، محسن و دارابی، رویا (1400). ارائه الگو بهینه کنترل داخلی با تأکید بر نقش معیارهای نظام راهبری: رویکرد هوش مصنوعی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10 (40)، 391-405.
کفاش‌پور یزدی، مهسا؛ تفتیان، اکرم و معین الدین، محمود (1399). بررسی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین پیش‌بینی سود مدیریت و ریسک شرکت با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا. حسابداری مالی، 11 (44)، 171-144.
کلباسی، ناصر و خسروی پور، نگار (1399). بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای ویژگی‌های حسابرسی در زمان عرضه اولیه. مجله دانش حسابداری مالی، 7(4)، 177-155.
گرد، عزیز و میری پوده، میترا (1397). دیدگاه مدیریت خطا نسبت به کیفیت حسابرسی: حرکت به سمت مدل چند سطحی. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 4(30)، 102-55.
نادری، مریم و حاجیها، زهره. (1397). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و ضعف‌های بااهمیت کنترل داخلی. حسابداری مالی، 10 (37)، 118-95.
نادری، مریم؛ محمودی، محمد و یزدانی، شهره (1401). ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی. مجله دانش حسابداری، 13(2)، 82-53.
نجفی‌راد، ناهید؛ احدیان پورپروین، دنیا و لشکری‌زاده؛ مریم (1400). تأثیر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود پویا در عرضه اولیه. مجله توسعه و سرمایه. 6(1)، 121-103.
نمازی، نویدرضا و عزیزی، پدرام. (1400). بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(69)، 144-115.
نوروزی‌زاده، حسین؛ ستایش، محمدرضا و جنانی، محمد حسین (1398). تأثیر فشار بازار سرمایه بر منافع مالیاتی شرکت مبتنی بر مدل مینگ چین چن (2015). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 249-231.
واعظ، سیدعلی؛ بنابی‌قدیم، رحیم و چینه‌کش، سجاد (1400). تأثیر سرمایه‌گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(69)، 173-145.
References
Aphroditi, J., Papadaki, O.C., Pavlopoulou, L. (2021). Sources of corporate financing and operating performance: The effects of strategic ownership and financial restatements, Advances in International Accounting, 76(3), 28-60.
Akhgar, M.O., Sajadi, Z., Hajimirzaee, M. (2021). Uncertain relationship of economic policies with profit management with emphasis on the role of companies' life cycle. Development and Capital, 6(2), 71-91 [In Persian].
Amir Azad, M., Hassanzadeh, R., Mohammadi, A., Taghizadeh, H. (2019) . Conceptual model of factors affecting the quality of financial reporting in Iran by the method of grounded theory . financial accounting research, 021-42,(38) 4. [In Persian]
Baghomian, R., Rajab Dari, H., Khani Zalan, AR .(2021). The relationship between the readability of financial reports and the simultaneity of stock prices with the moderating role of institutional ownership and information asymmetry. Empirical studies of financial accounting (71)18[In Persian].
 Bakhtiari, M (2020), Investigating the relationship between capital market pressure, real profit management and institutional ownership stability in petrochemical companies admitted to the Tehran Stock Exchange, the second international conference on new challenges and solutions in industrial engineering, management and accounting. [In Persian].
Bani Mahd, B., Arabi, M., Hasanpour, S. (2017) Experimental and methodological researches in accounting, fifth edition: Termeh Publications. [In Persian].
Biglarkhani, G.R., Talebnia, G .(2021). Investigating the effects of reducing the complexity of financial reporting with social responsibility and profit management. Quarterly scientific journal of accounting and management audit knowledge 183-203, (38)10. In Persian].
Cannon, M.D., Edmondson, A.C. (2005). Failing to learn and learning to fail (intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long Range Planning, 38(3), 299-319. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2005.04.005   
Chen, Dong., Wang, Feng.,  Xing, Cunyu. (2020), Financial reporting fraud and CEO pay-performance Incentives, Journal of Management Science and Engineering, 6 (2), 197-210.
Dastgir, M., Saedi, R.(2020). The effect of the delay in the audit report and the weakness of internal controls on the investment efficiency of companies admitted to the stock exchange. quarterly journal of experimental accounting research, 23-51 , (35)10. [In Persian].
Dastgir, M., Arab Salehi, M., Javed, D. (2015). Investigating the effect of internal control quality on conditional conservatism in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial accounting scientific research quarterly. 125-151 , (26)7. [In Persian].
Frese, M., Keith, N. (2015). Action errors, error management, and learning in organizations. Annual Review of Psychology, 66(1), 661-687.
Gold, A., Gronewold, U., Salterio, S.E. (2019). Error management in audit firms:Error climate, type, and originator. The Accounting Review, 89(1), 303-330.
Gord, A., Miri Podeh, M. (2017). An error management perspective on audit quality: moving towards a multi-level model. New researches in management and accounting. 55-102 , 4(30) . [In Persian].  
Goodman, P.S., Ramanujam, R., Carroll, J. S., Edmondson, A. C., Hofmann, D. A., Sutcliffe, K.M. (2011). Organizational errors: Directions for future research. Research in Organizational Behavior, 31, 151-176.
Hosseinzadeh, M., Walian, H., Abdoli, M.R. (2021). Dynamic competitive capabilities and financial reporting quality. Journal of accounting knowledge, 157-133 , (42)10 . [In Persian].
Iqbal, A.,  Fayaz.A.,  Umar, M., Ullah, I.,  Jebran, K. (2021). Product Market Competition and Financial Analysts’ Forecast Quality: The Mediating Role of Financial Reporting Quality. Borsa Istanbul Review, (29), 1-30.
Kafashpour Yazdi, M., Taftian, A., Moinuddin, M. (2020). Investigating the effect of information symmetry on the relationship between management profit forecasting and company risk using static and dynamic models. Quarterly scientific research journal of financial accounting, 144-171, (44) 11. [In Persian].
Kalbasi, N., Khosravipour, N. (2020). Investigating the quality of financial reporting based on audit characteristics at the time of initial release. Journal of financial accounting knowledge, 155-177 , (4) 7. [In Persian
Kaldonski, M; Jewartowski, T., Mizerk, J.(2021). Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability - Evidence from Poland. International Review of Financial Analysi. 107-139, 71.
Khodai Walezakard, M.,; Yahyai, M. (2010). Investigating the relationship between financial reporting quality and investment efficiency in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting, 1-15 , (2)3 . [In Persian].
Kosmidou, K,. Kousenidis, D,. Ladas, A., Negkakis, C,. (2020), Regulation of capital flows: Effects on liquidity and the role of financial reporting quality. Journal of Economic Behavior & Organization, (175), 86-97.
Li, Valerie. (2019). The effect of real earnings management on the persistence and informativeness of earnings. British Accounting Review, 51(4): 402-423.
Naderi, M., Hajiha, Z.(2019). Investigating the relationship between accounting quality and significant internal control weaknesses. Quarterly scientific research journal of financial accounting, 95-118 , (37)10 . [In Persian].
Naderi, M., Mahmoudi, M., Yazdani, S. (2022). Presenting the measurement model of error management and its effect on fraudulent financial reporting with emphasis on the role of audit quality. Journal of accounting knowledge 53-82, 13 (2). [In Persian
Najafi Rad, N., Ahadianpoorparvin, d., Lashkarizadeh, M. (2021). The effect of mutual funds performance on dynamic earnings management in initial public offering. Development and capital. 6 (1), 103-121. [In Persian].
Namazi, N., Azizi, P. (2021) Investigating the moderating effect of audit quality on the relationship between financial reporting quality and underpricing of IPOs. Empirical studies of financial accounting, 144-115, (69)18 . [In Persian].
 Norazizadeh, H., Setayesh, M.R., Jenani, M.H. (2019). The impact of capital market pressure on corporate tax benefits based on the Ming Chin Chen model (2015). Scientific Journal of Financial Science and Securities Analysis, 12 (42). 249-231. [In Persian].
Pirveli, E. (2020). Earnings persistence and predictability within the emerging economy of Georgia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 18(3): 563–589.
Rouhani, M., Hamidian, M., Darabi, R. (2020). Presenting the optimal model of internal control with an emphasis on the role of management system criteria: artificial intelligence approach. Quarterly scientific journal of accounting and management audit knowledge. 391-405 , (40)10.[In Persian].
Seckler, C., Gronewold, U., Reihlen M. (2017). An error management perspective on audit quality: Towardamultilevel Model: Accounting, Organizations and Society, 27, 1-22.
Strauss, A.L., Corbin,J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique. (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London  Yongming, Zhu., & Yini, Sun. (2017). The impact of coupling interaction of internal control and CSR on corporate performance. Based on the perspective of stakeholder: Procedia Engineering, 174, 449–455.
Waez, A., Banabi gadhim, R., Chinekesh, S.(2021). The effect of investment and credit rating on the relationship between internal control weakness and company value. Empirical studies of financial accounting, 145-173 ,  (69)18 . [In Persian].