تأثیر اجرای گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده هزینه نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22103/jdc.2022.19955.1279

چکیده

هدف: یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، وجود اطلاعات مناسب و صحیح است که وجود گزارشگری مالی تحت وب برای شرکت‌ها از طریق انتشار اطلاعات باعث کاهش اثرات مدیریت سود و هزینه نمایندگی می‌شود. از طرفی، با توجه به اینکه تاکنون شاخص جامعی برای گزارشگری مالی تحت وب ارائه نشده است؛ لذا هدف این پژوهش تأثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیلی هزینه‌ نمایندگی است.
روش: سنجش مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق پرسشنامه‌ توزیع شده بین خبرگان انجام شد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی، جهت سنجش روابط متغیر پنهان موجود در اجرای گزارشگری مالی تحت وب و گویه‌های آن، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها‌: نتایج بیانگر آن است مدل پیشنهادی حاصله، شاخصی مناسب جهت سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب بوده و مدل بومی ارائه شده باعث کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران می‌گردد که این امر منجر به کاهش مدیریت سود می‌شود. بنابراین بکارگیری شاخص گزارشگری مالی تحت وب بر اساس مدل بدست آمده می‌تواند به شرکت‌ها در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های نمایندگی شرکت کمک شایانی نماید. ضمن آنکه این مدل، نسبت به تک‌تک معیارها دارای چولگی کمتری است.
نتیجه‌گیری‌: نتایج نشان‌ می­دهد هزینه نمایندگی عاملی در جهت تعدیل رابطه بین گزارشگری مالی تحت وب و مدیریت سود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ثقفی، علی و بهارمقدم، مهدی (1388). محرک‌های مؤثر بر مدیریت سود. مجله توسعه و سرمایه، 1(2)، 125-103 https://jdc.uk.ac.ir/article_1894_ a1df388d02d6abdd2f521190e3977cb6.pdf.
چاوشی، سیدکاظم؛ روح‌اله، نوری و افلاطون‌نژاد، فرشید (1397). بررسی تأثیر استقرار زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) بر رفتار تحلیلگران مالی در ایران- الگوی مدل‌یابی معادلات ساختاری. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(2)، 119-99 https://amf.ui.ac.ir/article_22794_c1cdc6f 477cf21950f37da619442eeac.pdf.
حیدری، مهدی؛ دیدار، حمزه و قادری، بهمن (1394). بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر معیارهای ارزیابی عملکرد: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری. حسابداری مالی، 27، 101-77 https://www.sid.ir/paper/168247/fa.
داروغه حضرتی، فاطمه؛ تفتیان، اکرم و معین الدین، محمود (1400). واکاوی عوامل مؤثر بر اقلام محتوایی گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب با رویکرد شهروند شرکتی. حسابداری مدیریت، 14(50)، 100-83 https://jma.srbiau.ac.ir/article_19290_0e0ab5af61c19210d8e5c92f13e84c29.pdf.
زحمتکش، زینب؛ معین الدین، محمود و ناظمی اردکانی، مهدی (1397). بررسی تأثیر به‌کارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی. دانش حسابداری مالی، 5(4)، 191-169 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1574_a7ebb075e2ed6d7f465dafe018ea51d3.pdf.
قدمیاری، نسرین و امیری، الهام (1399). علم سنجی پژوهش‌های XBRL (زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر) در ایران. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 27(1)، 41-23 https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/333.
کرمی، غلامرضا؛ مرادی، محمد و توکلی زاده، روح اله (1398). تدوین مدل پذیرش و بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(32)، 66-51 https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15165_3c3eb737b42e461c6e75751d1b9e0c18.pdf.
معصومی، سیدرسول و محمدی اوات، سید حسن (1400). بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر عدم تقارن اطلاعاتی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 9(1)، 320-297 https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=586474.
موحدیان، مریم و قربانحسینی، مسعود (1399). مطالعه نقش و تأثیر داده‌های حسابداری و XBRL بر ارتقاء پیش‌بینی حرکات سود. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 28(3)، 25-14 https://www.jamv.ir/article_115406_2467f2fa86223b49fbeb00a9364f1499.pdf.
محمدی، جمال و خوزین، علی (1398). بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر در حسابرسی مستمر. حسابداری و منافع اجتماعی، 9(3)، 155-131 https://ensani.ir/file/download/article/1584948893-9925-34-6.pdf.
مردانی، مهدی؛ فاضلی، نقی و فغانی ماکرانی، خسرو (1399). ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه‌سازی مدل‌های پیش‌بینی کیفیت اقلام تعهدی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(33)، 178-157 https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15337_2b36af467cb3e2fe6531450eeb4180ff.pdf.
موسوی شیری، محمود؛ خلعتبری، حسن و وقفی، سید حسام (1391). اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود. مجله دانش حسابداری، 3(9)، 166-143 https://jak.uk.ac.ir/article_119_8ad0a709efa53a872c19a9de9f4f35bf.pdf.
مشایخی، بیتا؛ کرمی، غلامرضا؛ قائمی، محمدحسین و محمدپور، فرشاد (1399). تأثیر استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و مبتنی بر اصول بر مدیریت سود. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(33)، 192-179 https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15640_1d6ecfca793ae1a862810031d81d9812.pdf.
ناظمی اردکانی، مهدی؛ عارفمنش، زهره و دهقان دهنوی، سمیه (1398). تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 9(2)، 350-323 https://jera.alzahra.ac.ir/article_4070_ec19790d83dd33ef1f416d0c5962a6c1.pdf.
نوروزی، محمد؛ آذین‌فر، کاوه؛ عباسی، ابراهیم و داداشی، ایمان (1399). طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی. پژوهش های حسابداری مالی، 12(1)، 18-1 https://far.ui.ac.ir/article_23987_d8afd3012322ae233798933121510421.pdf.
References
Aksoy, M., Yilmaz, M.K., Topcu, N., & Uysal, Ö. (2021). The impact of ownership structure, board attributes and XBRL mandate on timeliness of financial reporting: Evidence from Turkey. Journal of Applied Accounting Research, 22(4), 706-731 https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2020-0127.
Ali, A.H., Tahat, Y.A., Burton, B.M., & Dunne, T.M. (2010). The value relevance of corporate internet reporting: The case of Egypt. Advances in Accounting: 31(2), 188-196 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.09.004.
Bates, A. (2006). Fraud risk management, developing a strategy for prevention, detection, and response. Global Chairman, KPMG Forensic.
Bhattacharya, U., Daouk, H., & Welker, M. (2003). The world price of earnings opacity. The Accounting Review, 78, 641-678 https://www.jstor.org/stable/3203220.
Chavosi ,S.K., Noori , R., & Falatoun nezhad, F. (2019). Investigating the effect of deploying extensible business reporting language (XBRL) on the behavior of financial analysts in Iran- structural equation modeling model. Asset Management and Financing, 2(6), 99-119 https://amf.ui.ac.ir/article_22794_c1cdc6f477cf21950f37da 619442eeac.pdf [In Persian].
Chen, J.Z., Hong, Hyun A., Kim, Jeong-Bon., & Woo Ryou, J. (2021). Information processing costs and corporate tax avoidance: Evidence from the SEC’s XBRL mandate. Journal of Accounting and Public Policy, 40(2), 76-93 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106822.
Darougheh Hazrati , F., Tatian, F., & Moeinodin, M. (2021). Analyzing the factors affecting the content items of web-based integrated reporting with the corporate citizen approach. Management Accounting, 14(50), 83-100 https://jma.srbiau.ac.ir/article_19290_0e0ab5af61c19210d8e5c92f13e84c29.pdf [In Persian].
De Martinis, M., Khedmati, M., Navissi, F., Sualihu, M.A., & Tofik-Abu, Z. (2020). The role of agency costs in the voluntary adoption of XBRL-based financial reporting. International Journal of Managerial Finance, 16(5), 599-622 https://doi.org/10.1108/IJMF-01-2019-0021.
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The rol of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59 https://www.jstor.org/stable/3203324.
Dong, Y., Li, O.Z., Lin, Y., & Ni, C. (2016). Does information processing cost affect firm-specific information acquisition? Evidence from XBRL adoption. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(2), 435–462 https://www.jstor.org/stable/43862323.
Efendi, J., Park, J.D., & Subramaniam, C. (2010). Do XBRL reports have incremental information content? An empirical analysis. Working Paper, The University of Texas at Arlington and Towson University http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1671723.
Efendi, J., Smith, L.M., & Wong, J. (2011). Longitudinal analysis of voluntary adoption of XBRL on financial reporting. International Journal of Economics and Accounting, 2, 173-189 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1440956.
Garner, D., Henderson, D., Sheets, S.D., & Trinkle, B. (2013).The different levels of XBRL adoption. Management Accounting Quarterly, 14(20), 56-83.
Ghadamyari, N., & Amiri, E. (2020). Scientometrics of XBRL (Extensible business reporting language) researches in Iran. New Research Approaches in Management and Accounting, 8(32), 51-66 https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/333 [In Persian].
Heidari, M., Didar, H., & Ghaderi, B. (2016). Investigating the effect of agency costs on performance evaluation criteria: Structural equation modeling approach. Financial Accounting, 27, 77-101 https://www.sid.ir/paper/168247/fa [In Persian].
Hodge, F.D., Kennedy, J.J., & Maines, L.A. (2004). Does search-facilitating technology improve the transparency of financial reporting? The Accounting Review, 79, 687-703 https://www.sec.gov/news/press/4-515/4515-6art.pdf.
Huang, P., & Zhang, Y. (2012). Does enhanced disclosure really reduce agency costs? Evidence from the diversion of corporate resources. The Accounting Review, 87(1), 199-299 https://www.jstor.org/stable/41408066.
Karami, G., Moradi, M., & Tavakoli, R. (2019). XBRL acceptance and implementation model in IRAN. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(32), 51-66 https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15165_ 3c3eb737b42e461c6e75751d1b9e0c18.pdf [In Persian].
Kelton, M., & Yang, F., (2008). The role of agency costs in the voluntary adoption of XBRL-based financial reporting. International Journal of Managerial Finance, 16(5), 599-622.
Khedmati, M., Navissi, F., Sualihu, M.A., & Tofik-Abu, Z. (2020). The role of agency costs in the voluntary adoption of XBRL-based financial reporting. International Journal of Managerial Finance, 16(5), 599-622.
Kim, J.B., Li, B., & Liu, Z. (2019). Information-processing costs and breadth of ownership. Contemporary Accounting Research, 36(4), 2408–2436 https://doi.org/10.1111/1911-3846.12451.
Kim, J.W., Lim, J.H., & No, W.G. (2012). The effect of first wave mandatory XBRL reporting across the financial information environment. Journal of Information Systems, 26, 127-153 DOI: 10.2308/isys-10260.
Luo, J.H. (2018). Annual report readability and corporate agency costs. China Journal of Accounting Research, 2(42), 63-81 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2018.04.001.
Mardani, M., Fazeli, N., & Faghani Makrani, Kh. (2020). Evaluation of the role of the company's life cycle in the optimization of accruals quality prediction models. Knowledge of Management Accounting and Auditing, 9(33), 157-178 https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15337_2b36af467cb3e2fe6531450eeb4180ff.pdf [In Persian].
Mareston, R., & Ppuli, R. (2004). A case study of XBRL implementation and development at the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Qualitative Research in Accounting & Management, 17(2), 263-291 DOI: 10.1108/QRAM-12-2018-0096.
Mashayekhi, B., Karami, Gh., Ghaeimi, M., & Mohamad Poor, F. (2020). The effect of rules-based and principles-based accounting standards on profit management. Knowledge of Management Accounting and Auditing, 9(33), 179-192 https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15640_1d6ecfca793ae1a862810031d81d9812.pdf [In Persian].
Masoumi, S., Mohamadi Avat, S. (2021). Investigating the impact of financial reporting on the web on information asymmetry. Resource Management in the Police Force, 9(1), 131-155 https://www.sid.ir/fa/Journal/View Paper.aspx?ID=586474 [In Persian].
Mohamadi, J., Khouzin. A. (2019). Investigating the role of expandable financial reporting language in continuous auditing. Accounting and Social Benefits, 9(3), 131-155 https://ensani.ir/file/download/article/1584948893-9925-34-6.pdf [In Persian].
Mousavi Shiri, M., Khalatbari, H., & Waqfi, S.H.(2011). The effect of stock overvaluation on earnings management. Journal of Accounting Knowledge, 3(9), 143-166 https://jak.uk.ac.ir/article_119_8ad0a709 efa53a872c19a9de9f4f35bf.pdf [In Persian].
Movahedian, M., Ghorbanhoseini, M. (2020). Studying the role and impact of accounting data and XBRL on the improvement of forecasting profit movement. Accounting and Management Perspective, 3(28), 14-25 https://www.jamv.ir/article_115406_2467f2fa86223b49fbeb00a9364f1499.pdf [In Persian].
Nazemi Ardakani, M., Arefmanesh, Z., & Dehghan Dehnavi, S. (2019). Internet financial reporting and firm value. Empirical Research in Accounting, 9(2), 323-350 https://jera.alzahra.ac.ir/article_4070_ec19790d83 dd33ef1f416d0c5962a6c1.pdf [In Persian].
Norouzi, M., Azin Far, K., Abasi, E., & Dadashi, E. (2020). Designing a model and evaluating the moderating role of management ability on the relationship between the readability of financial reporting and agency fees. Financial Accounting Research, 12(1), 1-18 https://far.ui.ac.ir/article_23987_d8afd3012322ae23379893312 1510421.pdf [In Persian].
Peng, E.Y., Shon, J., & Tan, C. (2011). XBRL and accruals: Empirical evidence from China. Accounting Perspectives, 10, 109-138 https://doi.org/10.1111/j.1911-3838.2011.00021.x.
Pinsker, R., & Li, S. (2008). Costs and benefits of XBRL adoption: Early evidence. Communication of the ACM, 51, 47-50 DOI:10.1145/1325555.1325565.
Pinto, R., & Picato, A. (2016). Making investment decisions using XBRL filing data. Accounting Research Journal, 32(4), 587-609.
Pirchiger, R.E., & Wagon Hofer, C. (2016). Professional role and normative pressure: the case of voluntary XBRL adoption in Germany. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13, 95-118.
Saghafi, A., Beharmoghadam, M. (2008). Incentives effective on profit management. Development and Capital, 1(2), 103-125 https://jdc.uk.ac.ir/article_1894_a1df388d02d6abdd2f521190e3977cb6.pdf [In Persian].
Sassi, W., Ben Othman, H., & Hussainey, K. (2021). The impact of mandatory adoption of XBRL on firm’s stock liquidity: A cross-country study. Journal of Financial Reporting and Accounting, 19(2), 299-324 https://doi.org/ 10.1108/JFRA-07-2020-0207.
Singh, H., & Singh, A. (2021). Understanding inhibitors to XBRL adoption: An empirical investigation. Accounting Research Journal, 5(4), 46-61.
Yoon, H., Zo, H., & Ciganek, A.P. (2011). Does XBRL adoption reduce information asymmetry? Journal of Business Research, 64, 157-163 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.01.008.
Zahmatkesh, Z., Moeindein, M., & Nazemiardakani, M. (2019). Effect of using extensible business reporting language on information asymmetry. Financial Accounting Knowledge, 5(4), 169-191  https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/ article_1574_a7ebb075e2ed6d7f465dafe018ea51d3.pdf [In Persian].