ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت‌های بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22103/jdc.2022.20420.1310

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت‌های بازار سرمایه است.
 روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه‌ای است و از نظر نوع جمع‌آوری داده‌های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش‌های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه‌ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر‌ترین مؤلفه‌ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.
 یافته‌ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می‌شود که می‌تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد.
 نتیجه‎گیری: نتیجه‌ کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی‌گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه‌ی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در برابر ذینفعان در قالب گروه‌های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان‌جی‌اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم‌های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش‌های کثرت‌گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش‌های شفاف و پایدار به آنان نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اخترشناس، داریوش؛ خدامی‌پور، احمد و پورحیدری، امید (1400). تدوین و ارزیابی مدل موانع اجرا، افشا و استانداردگذاری پایداری شرکتی در ایران، حسابداری ارزشی و رفتاری، ۶(۱۱)، ۲۴۹-۲۱۷ https://aapc.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-836-1&slc_lang=fa&sid=1.
اسماعیل‌زاده، حبیب‌اله؛ قدرتی، حسن؛ جباری، حسین و عرب‌زاده، میثم (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری پایداری شرکت‌های داروسازی: کاربرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و دلفی، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 6(۳)، ۲۴۷-۲۳۳ https://irisweb.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=jarticle_profile&jart_id=2533725&rds_id.
امیربیکی‌لنگرودی، حبیب؛ کردستانی، غلامرضا و رضایی، فرزین (1399). الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار. حسابداری مدیریت، 13(44)، 21-1 https://jma.srbiau.ac.ir/article_15506.html.
پرمهر، تورج؛ بهرامی، شهاب و جلیلوند، محمد (1400). اثر هولوگرافی سازمانی بر تصویر سازمانی با میانجی تجربیات سازمانی و شبکه اجتماعی سازمان (مطالعه سازمان ورزش شهرداری تهران). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 8(2)، 55-41 https://fmss.journals.pnu.ac.ir/ article_8112_eed879800cc40096785d23dd1a90b0c6.pdf.
تابان، محمد؛ شرفی، وحید؛ حیدریان، حسین؛ بابایی و سیروس (1393). نقش مدیریت دانش در سازمان‌های هولوگرافیک (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام). مدیریت دولتی، 6(4)، 664-647 https://jipa.ut.ac.ir/article_50754_78a8a6e 145228e768cee9d235767a2f8.pdf.
تقوی‌گودرزی، مصطفی و فضیلت، مصطفی (1400). چالش‌های گزارشگری پایداری و تغییرات زیست‌محیطی برای حسابداران بخش عمومی. نشریه حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی، 2(3)، 71-65 https://psabjournal.com/showpaper/108784190464b902bb1b163.
خوزین، علی؛ طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ گرکز، منصور و بنی‌مهد، بهمن (1397). بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری، حسابداری مدیریت، 11(36)، 13-1 https://jma.srbiau.ac.ir/article_11524.html.
دلیر خانلق، مرضیه و اسماعیلی شاد، بهرنگ (1397). مطالعه ابعاد و مؤلفه‌های سازمان هولوگرافیک جهت طراحی چهارچوب مفهومی در اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان. مجله مهندسی فرآیندها، ۴(۱۰)، ۳۳-۱۶ https://jpe.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=113& sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0.
سبحانی‌پور، مینا؛ زارع، هاشم و ابراهیمی، مهرزاد (1401). بررسی تأثیر سیاست‌های پولی منفعل بر شاخص قیمت سهام (با به‌کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ). مجله توسعه و سرمایه، 7(2)، 155-131 https://jdc.uk.ac.ir/article_3319_8c45309ebdd083bae53c916c6bd00206.pdf.
ضیا، فرناز؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا و صراف، فاطمه (1399). تأثیر گزارشگری پایداری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 13(46)، 135-121 https://jma.srbiau.ac.ir/article_16419.html.
عبدی، مصطفی؛ کردستانی، غلامرضا و رضازاده، جواد (1398). طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(4)، 44-23 https://far.ui.ac.ir/article_24305_ed2746051418ce5ed3fb700401b849c1.pdf.
فخاری، حسین و مهرابی، مهدی (1397). شناسایی رویکرد تحلیلگران سرمایه‌گذاری در استفاده از اطلاعات زیست محیطی. حسابداری سلامت، ۷(۱۹)، 12۰-8۰ https://jha.sums.ac.ir/article_40600_48eca7a68ec43621b9bf6232485810c6.pdf.
فرخی، مجتبی؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ کاشانی‌پور، محمد؛ مهربان‌پور، محمدرضا و میثمی، حسین (1399). ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی. نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، ۱۱(۲)، 191-173 http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/ sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/11_1.pdf.
قربانیان، امیر؛ عبدلی، محمدرضا؛ ولیان، حسن و بودلائی، حسن (1402). ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروندِ شرکتی. مجله توسعه و سرمایه، 8(1)، 165-143 https://jdc.uk.ac.ir/article_3392_5956aa7714d923cd3070d2affd8e0ceb.pdf.
معبودی، حمیدرضا؛ رضایی، فرزین و کردستانی، غلامرضا (1400). تأثیر افشای اجزای گزارشگری پایداری بر ارتباط به‌کارگیری سطوح مختلف تکنیک‌های حسابداری مدیریت با ارزش‌آفرینی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 10(2)، 34-7https://www.arfr.ir/article_ 146269_8e50f60f6cbca883cb8b9c44701f7cc9.pdf.
References
Abdi, M., Kordestani, G., & Rezazade, J. (2019). Designing of corporates’ coherent sustainability reporting model. Financial Accounting Research, 11(4), 23-44 https://far.ui.ac.ir/article_24305_ed2746051418ce5ed3 fb700401b849c1.pdf [In Persian].
Aczel, J., & Saaty, T.L. (1983). Procedure for synthesizing ratio judgements. Journal of Mathematical Psychology, 27, 93-102 https://doi.org/10.1016/0022-2496(83)90028-7.
Akhtarshenas, D., Khodamipour, A., & Pourheidari, O. (2021). Development and evaluation of model of implementation barriers, disclosure and standardization of corporate sustainability in Iran. Journal of Value & Behavioral Accounting, 6(11), 217-249 https://aapc.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-836-1&slc_lang=fa &sid=1 [In Persian].
Alonso, A.D., Kok, S., & O'Shea, M. (2019). Family businesses and adaptation: a dynamic capabilities approach. Journal of Family and Economic, 39(2), 683–698 https://doi.org/10.1007/s10834-018-9586-3.
Alvareza, I.G., & Ortas, E. (2017). Corporate environmental sustainability reporting in the context of national cultures: A quantile regression approach. International Business Review, 26(2), 337-353 https://doi.org/ 10.1016/j.ibusrev.2016.09.003.
Amirbeyki Langroudi, H., Kordestani, G., & Rezaei, F. (2020). An integrated model of sustainable development management accounting. Management Accounting, 13(44), 1-21 https://jma.srbiau.ac.ir/article_15506.html [In Persian].
Baboukardos, D., Mangena, M., & Ishola, A. (2021). Integrated thinking and sustainability reporting assurance: International evidence. Business Strategy and The Environment, https://doi.org/10.1002/bse.2695.
Bhatia, A., & Tuli, S. (2017). Corporate attributes affecting sustainability reporting: an Indian perspective, International Journal of Law and Management, 59(3), 322-340. https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2015-0057
Calderon, F., Manuela, W.D., & Briones, D.T. (2021). The impact of sustainability reporting on organizational behaviour from Western and Asian perspectives: A systematic review of literature. Journal of Sustainable Finance & Investment, https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1879560.
Carvajal, M. & Nadeem, M. (2022). Financially material sustainability reporting and firm performance in New Zealand. Meditari Accountancy Research, https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2021-1346.
Dalir Khanlagh, M., & Esmayeli Shad, B. (2018). The investigation of holographic organization components to provide a conceptual framework in Shirvans Department of Education. Journal of Process Engineering, 4(10), 16-33 https://jpe.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=113& sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0 [In Persian].
Dean, B.P. (2021). Multiteam systems as integrated networks for engaging ambidexterity as dynamic capabilities, International Journal of Organization Theory & Behavior, 24(4), 300-319 https://doi.org/10.1108/IJOTB-01-2021-0013.
Devi, K. (2011). Extension of VIKOR method in intuitionistic fuzzy environment for robot selection. Expert Systems with Applications, 38(11), 14163-14168 https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.227.
Erin, O.A., Bamigboye, O.A., & Oyewo, B. (2022). Sustainable development goals (SDG) reporting: an analysis of disclosure, Journal of Accounting in Emerging Economies, https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2020-0037.
Essid, M., & Berland, N. (2018). Adoption of environmental management tools: the dynamic capabilities contributions, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 9(3), 229-252 .https://doi.org/ 10.1108/SAMPJ-09-2017-0099.
Fakhari, H., & Mehrabi, M. (2018). Identifying investment analysts approach to using environmental information. Journal of Health Accounting, 7(1), 80-102 https://jha.sums.ac.ir/article_40600_48eca7a68ec43621b9bf623 2485810c6.pdf [In Persian].
Farooq, M.B., Zaman, R., Sarraj, D., & Khalid, F. (2021). Examining the extent of and drivers for materiality assessment disclosures in sustainability reports, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2020-0113.
Farrokhi, M., Gholami Jamkarani, R., Kashanipour, M., Mehrabanpour, M., & Maithami, H. (2019). Dimensions and key components of corporate sustainability reporting with an Islamic approach, Marafet Islamic Economics Journal, 11(2), 173-191 http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/11_1.pdf [In Persian].
Ganesan, D., & Chakraborti, S. (2020). Holographic Case-Based Reasoning, International Conference on Case-Based Reasoning, 12(311), 144-159 https://doi.org/10.1007/978-3-030-58342-2_10.
Ghorbaniyan, A., Abdoli, M., Valiyan, H., & Boudlaie, H. (2023). Appriseal of corporate citizen internal audit functions. Journal of Development and Capital, 8(1), 143-165 https://jdc.uk.ac.ir/article_3392_5956aa7714d 923cd3070d2affd8e0ceb.pdf [In Persian].
Granà, F. (2021). Redesigning organizational sustainability through integrated reporting. Routledge Publications.
Haimes, Y.Y. (2008). Identifying risk through hierarchical holographic modeling, risk modeling. Assessment, and Management, https://doi.org/10.1002/9780470422489.ch3.
Hall, B.P. (1995). The holographic organization, critical issues in systems theory and practice, Springer, Boston, MA, 35-44 https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9883-8_4.
Imoniana, J.O., Soares, R.R., & Domingos, L.C. (2018). A review of sustainability accounting for emission reduction credit and compliance with emission rules in Brazil: A discourse analysis. Journal of Cleaner Production, 172(20), 2045-2057 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.217.
Islam, M.S., Nepal, M.P., Skitmore, M., & Attarzadeh, M. (2017). Current research trends and application areas of fuzzy and hybrid methods to the risk assessment of construction projects. Advanced Engineering Informatics, 33, 112-131 https://doi.org/10.1016/j.aei.2017.06.001.
Ismaeel, M., & Zakaria, Z. (2019). Perception of preparers of sustainability reports in the Middle East: Contrasting between local and global, Meditari Accountancy Research, 28(1), 89-116 https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2019-0459.
Ismailzadeh, H., Godrati, H., Jabari, H., & Arabzadeh, M. (2021). Identifying factors affecting the sustainability reporting of pharmaceutical companies: the combined use of multi-criteria decision-making methods and Delphi. Management Strategies in the Health System, 6(3), 247-233 https://irisweb.ir/rdsm_jarticle_list.php? slc_lang=fa&sid=1&mod=jarticle_profile&jart_id=2533725&rds_id [In Persian].
Jacobi, E. (2015). Implementing a holographic organization design: The case of GABO. South Asian Journal of Business and Management Cases, 4(1), 120-146 https://doi.org/10.1177/2277977915574034.
Johannessen, J., & Hauan, A. (1993). Linking network organization to holographic design: Future industrial organization. Kybernetes, 22(4), 6-23 https://doi.org/10.1108/eb005973.
Jørgensen, S., Mjøs, A., & Pedersen, L.J.T. (2022). Sustainability reporting and approaches to materiality: tensions and potential resolutions, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 13(2), 341-361 https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2021-0009.
Khozein, A., Talebnia, G., Garkaz, M., & Banimahd, B. (2018). Effect of ownership structure on the development of the sustainabe reporting. Management Accounting, 11(36), 1-13 https://jma.srbiau.ac.ir/article_11524.html [In Persian].
KPMG. (2013). Beyond quarterly earnings: Is the company on track for long-term success? Available at https://boardleadership.kpmg.us/content/dam/blc/pdfs/2013/aci-spr-2013-roundtable.
Laskar, N. (2018). Impact of corporate sustainability reporting on firm performance: an empirical examination in Asia, Journal of Asia Business Studies, 12(4), 571-593 https://doi.org/10.1108/JABS-11-2016-0157.
Lu, W. (2016). An Exploration of the associations among corporate sustainability performance, corporate governance, and corporate financial performance, Ph.D. Dissertation, University of Texas.
Maboodi, H.R., Rezaei, F., & Kordestani, Gh.R. (2022). The effect of disclosure of sustainability reporting components on the relationship between applying different levels of management accounting techniques to value creation. Applied Research in Financial Reporting, 10(2), 7-34 https://www.arfr.ir/article_146269_ 8e50f60f6cbca883cb8b9c44701f7cc9.pdf [In Persian].
Mamédio, D., Rocha, C., Szczepanik, D., & Kato, H. (2019). Strategic alliances and dynamic capabilities: a systematic review. Journal of Strategy and Management, 12(1), 83-102 https://doi.org/10.1108/JSMA-08-2018-0089.
Melin, P., Ontiveros-Robles, E., Gonzalez, C.I., Castro, J.R., & Castillo, O. (2019). An approach for parameterized shadowed type-2 fuzzy membership functions applied in control applications. Soft Computing, 23(11), 3887–3901.
Mink, K, E. (2012). The effects of organizational structure on sustainability report compliance. College of Technology Masters Theses, https://docs.lib.purdue.edu/techmasters/62.
Moon, C., Morais, C., Randsley de Moura, G., & Uskul, A.K. (2021). The role of organizational structure and deviant status in employees’ reactions to and acceptance of workplace deviance, International Journal of Conflict Management, 32(2), 315-339 https://doi.org/10.1108/IJCMA-03-2020-0036.
Morgan, G. (1986). Images of Organization. London: Beverly Hills.
Pormehr, T., Bahrami, S., & Jalilvand, M. (2021). Analyzing the effect of organizational holography on the organizational image with the mediating role of organizational experiences and organization social networking) study of Tehran municipality sports organization). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 8(2), 41-55 https://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_8112_eed879800cc40096785d23dd1a90b0c6.pdf [In Persian].
Rossi, A., & Luque-Vílchez, M. (2021). The implementation of sustainability reporting in a small and medium enterprise and the emergence of integrated thinking. Meditari Accountancy Research, 29(4), 966-984 https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2020-0706.
Schiehll, E., & Kolagar, S. (2020). Financial materiality in the informativeness of sustainability reporting, Business Strategy and The Environment, 30(2), 840-855 https://doi.org/10.1002/bse.2657.
Sobhanipour, M., Zare, H., & Ebrahimi, M. (2022). Investigating the effect of passive monetary policy on stock price index. Journal of Development and Capital, 7(2), 131-155 https://jdc.uk.ac.ir/article_3319_8c45309 ebdd083bae53c916c6bd00206.pdf [In Persian].
Stefanescu, C.A. (2022). Linking sustainability reporting frameworks and sustainable development goals, Accounting Research Journal, 35(4), 508-525 https://doi.org/10.1108/ARJ-07-2020-0196.
Taban, M., Sharafi, V., Heidarian, H., & Babaei, S. (2014). An investigation of the role of knowledge management in holographic organizations (Case study: Academic members of Ilam University of Medical Sciences). Journal of Public Administration, 6(4), 647-664 https://jipa.ut.ac.ir/article_50754_78a8a6e145228e768cee9d235767a2f8.pdf [In Persian].
Taghavi Gudarzi, M., & Fazilat, F. (2021).Sustainability and environmental change reporting challenges for public sector accountants. Public Sector Accounting and Budgeting, 2(3), 65-71 https://psabjournal.com/ showpaper/108784190464b902bb1b163 [In Persian].
Tesfamariam, S., & Sadiq, R. (2006). Risk-based environmental decision-making using fuzzy analytic hierarchy process (F-AHP). Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 21(2), 35–50 https://link.springer. com/article/10.1007/s00477-006-0042-9.
The Association of Chartered Certified Accountants. (2015). Corporate Reporting (CR), Chapter 17, Florida: Kaplan Publishing.
Vargas, L.G. (1984). Reciprocal matrix with random coefficients. Mathematical Modelling, 3, 69-81 https://doi.org/10.1016/0270-0255(82)90013-6.
Vieira, A, P., & Radonjic, G. (2020). Disclosure of eco‐innovation activities in European large companies' sustainability reporting, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(5), 2240-2253 https://doi.org/10.1002/csr.1961.
Wang, H., Qian, G., & Feng, X. (2011). An intuitionistic fuzzy AHP based on synthesis of eigenvectors and its application. Information Technology Journal, 10(3), 1850-1866 DOI: 10.3923/itj.2011.1850.1866.
Wu, D.D., Zhang, Y., Wu, D., & Olson, D.L. (2010). Fuzzy multi-objective programming for supplier selection and risk modeling: A possibility approach. European Journal of Operations Research, 200(3), 774–787 https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.01.026.
Zhang, L., Gao, Q., & Li, T. (2022). Dynamic Adaptation Method of Business Process Based on Hierarchical Feature Model, Information, 12(9), 362-378 https://doi.org/10.3390/info12090362.
Zia, F., Vakili Fard, H. R., & Saraf, F. (2020). The effect of sustainability reporting on reducing information asymmetry of companies listed in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 13(46), 121-135 https://jma.srbiau.ac.ir/article_16419.html [In Persian].