تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، ، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22103/jdc.2022.19657.1259

چکیده

هدف: دارایی‌های مالی به‌سرعت به بحران‌های جهانی واکنش نشان می‌دهند. با توجه به این‌که بسیاری از کشورها پس از شیوع بیماری کرونا سیاست‌های قرنطینه شدیدی را اتخاذ کرده‌اند، فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت محدود شده‌اند. همه‌گیری کووید-19 باعث افزایش شدید عدم قطعیت شده است و در این میان شوک وارده به بازار نفت و بازار سهام بی‌سابقه بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اپیدمی کووید 19 بر بازار سهام کشورهای منتخب عضو اوپک است.
 روش: در این تحقیق برای بررسی موضوع از اطلاعات و داده‌های مجموعه منتخب کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017:01 تا 2022:08 و همچنین از مدل داده‌های تابلویی و روش حرکت تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت و متغیر مجازی برای دوره شیوع ویروس کووید 19 است.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده تأثیرپذیری منفی بازار سهام کشورهای منتخب از اپیدمی بیماری کرونا است. همچنین رابطه بین قیمت نفت اوپک و بازار سهام به لحاظ آماری بی معنی به دست آمد. نرخ ارز تأثیر مثبت و غیرمعناداری بر بازار سهام دارد. در نهایت رابطه بین قیمت طلا و بازار سهام در کشورهای منتخب مثبت است.
 نتیجه‎گیری: نتایج نشان می‌دهد بحران جهانی کووید-19 منجر به کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای منتخب عضو اوپک شده است، این نتیجه با شواهد دو سال اخیر در بازارهای مالی در سراسر جهان تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اسلاملوییان، کریم و زارع، هاشم (1385). بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی‌های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 29(8)، 46–17 https://ijer.atu.ac.ir/article_3672_a22dfad2d5137591669284f5f8b6475f.pdf.
بابلی، فاطمه و ابراهیمی، مهرزاد (1399). تعاملات میان طلا، نفت و بازار سهام: مورد مطالعه ایران. پژوهش‌های جدید در مدیریت، 39، 98-83 http://dl.pantajournals.ir/uploads/pdf/2020741493656.pdf.
تیموری، بشری، امام وردی، قدرت اله، اسماعیل نیا کتابی، علی اصغر و نصابیان، شهریار (1399). بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران   با رویکرد DFGM. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 43(11)، 56-30 https://fej.ctb.iau.ir/article_676323_4f946d0bc31ef868517 c086848aa5284.pdf.
حیدرزاده هنزایی، علیرضا و فراهانی، محمد (1398). بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام با استفاده از تبدیلات خطی نویزساز و مدل خودبازگشت برداری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 43(12)، 142-131 https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_14614_575c2e1753d82599 dee8fada46602978.pdf.
رضائیان فردویی، صدیقه، فربد، براهیم، عباس‌پور، شادی، امانی، شهاب، حورعلی، منصوره و امیری، مسعود (1401). الگوسازی تجارت الکترونیکی شرکت دیجی‌کالا در دوران شیوع دنیاگیری کرونا .مجله توسعه و سرمایه، 7(1)، 67-49 https://jdc.uk.ac.ir/article_3306_d650374e503b80f0cd2 bdc34b9f5ee23.pdf.
رودری، سهیل و همایونی‌فر، مسعود (1400). بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار سهام ایران با لحاظ تغییرات رژیم. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 26(87)، 227-195 https://ijer.atu.ac.ir/article_12939_42470f4cc2bbf9238b9c32851ebc50c6.pdf?lang=en.
سخایی، عمادالدین، خورسندی، مرتضی، محمدی، تیمور و ارباب، حمیدرضا (1399). بررسی آثار شوک ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی. اقتصاد و الگوسازی، 11(2)، 153-125 https://ijer.atu.ac.ir/article_12939_42470f4cc2bbf9238b9c 32851ebc50c6.pdf?lang=en.
سلمانی، بهزاد؛ محمدزاده، پرویز و ذوالقدر، حمید (1394). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2، 102-81 https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4268_66ca5ae5908d56b1a7c7158e4199bc08.pdf.
صانعی‌فر، متین و سعیدی، پرویز (1399). مقایسه شبکه‌های پیچیده بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی در دوران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا (کووید 19). تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 40، 158-123 https://jemr.khu.ac.ir/article-1-2035-fa.pdf.
صانعی‌فر، متین، سعیدی، پرویز، عباسی، ابراهیم و دیده خانی، حسین (1399)، شبکه پیچیده تأثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45)، 296-268 https://fej.ctb.iau.ir/article_679091_61c0933f54cf 10739acc99228ce2d39d.pdf.
صمدی، سعید؛ شیرانی فخر، زهره و داورزاده، مهتاب (1386). بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل‌سازی و پیش‌بینی). اقتصاد مقداری، 2(4)، 51-25 https://aes.basu.ac.ir/article_1886_eacb2c98711784b6d55f67c34d97944b.pdf.
عسکری مقدم، عباس، هژبر کیانی، کامبیز، معمارنژاد، عباس و پیکارجو، کامبیز (1399). تجزیه‌وتحلیل رابطه حمل و نقل هوایی و ارزش‌افزوده اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (مطالعه موردی: استان‌های ایران). حمل و نقل، 17(3)، 120-103 https://www.trijournal.ir/article_113714_ 322a2e8072d441ad770d55d6806694d7.pdf.
فتاحی، شهرام، و کیان‌پور، سعید (1399). وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا. اقتصاد و الگوسازی، 11(2)، 221-181 https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100975_23e5ff1034c2ce7263089ca09049e14b.pdf.
فطرس، محمدحسن و هوشیدری، مریم (1395). بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت خام برنوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد گارچ چندمتغیره. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 5(18)، 187-147 https://jiee.atu.ac.ir/article_7195_c6df181647aaccf6970dbe5f6e3cd1c7.pdf.
فکاری سردهایی، بهزاد، صبوحی، محمود و شاهپوری، احمدرضا (1397). بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس بهادار تهران، کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK. تحقیقات اقتصادی، 53(2)، 407-387 https://jte.ut.ac.ir/article_65948_9d16ed7a0a30a76f99d64f067ac92cea.pdf.
قاسمی، عبدالرسول؛ محمدی، تیمور؛ توکلیان، حسین و صادقین، علی (1399). همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران. مطالعات اقتصاد انرژی، 16(65)، 34-1 https://iiesj.ir/article-1-1188-fa.html.
کشاورز حداد، غلامرضا و معنوی، سید حسن (1387). تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تاکید بر تأثیر تکانه‌های نفتی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(37)، 169-147 https://ijer.atu.ac.ir/article_3552_6a28bd015340bb3db24a612e3f12185b.pdf.
محمدمهدی پور، طوبی (1399). بررسی شیوع بیماری کرونا بر بازدهی بازار سرمایه ایران. چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، ایلام https://www.sid.ir/paper/900183/fa#downloadbottom.
مشکی، محمد (1390). تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و حداقل مربعات تعمیم‌یافته برآوردی (EGLS). پیشرفت‌های حسابداری، 3(1)، 118-91 https://www.sid.ir/paper/454741/fa.
ورهرامی، ویدا و دادگر، معصومه (1399). بررسی بر هم کنش بازارهای اقتصادی ایران با توجه به اثر کیفی پاندمی کرونا با رهیافت SVAR. سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۸(۳۲)، 45-7 https://qjfep.ir/article-1-1229-fa.pdf.
هنرور، نغمه (1400). بررسی علیت بلندمدت بین شیوع کرونا و متغیرهای منتخب اقتصادی ایران با استفاده از تخمین جز تصحیح خطا. مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 70-57 https://jdc.uk.ac.ir/article_3192_fa2bdc175d9ff3c48d1c891ae7a771ef.pdf.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ لاریمی، جعفر و فرامرزی، رکسانا (1391). بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری و حسابرسی، (2)، 63-44 https://www.iaaaas.com/article_105381_5a183b99c25c8b72c32e1306e17074bd.pdf.
References
Al-Fayoumi, N.A. (2009). Oil prices and stock market returns in oil importing countries: The case of Turkey, Tunisia and Jordan. European Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences, 16, 86-101  https://www.researchgate.net/publication/255644114_Oil_Prices_and_Stock_Market_Returns_in_Oil_Importing_Countries_The_Case_of_Turkey_Tunisia_and_Jordan.
Ali, M., Alam, N., & Rizvi, S.A.R. (2020). Coronavirus (COVID-19)—An epidemic or pandemic for financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 100341 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341.
Apergis, N., & Miller, S.M. (2009). Do structural oil-market shocks affect stock prices? Energy Economics, 31(4), 569–575 https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.03.001.
Arellano, M., &. Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68, 29-52 https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58, 277-297 https://doi.org/10.2307/2297968.
Arouri, M.E., Lahiani, A., & Nguyen, D.K. (2015). World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies. Economic Modelling, 44, 273–282 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.030.
Ashraf, B.N. (2020). Stock markets’ reaction to COVID–19: Cases or fatalities? Research in International Business and Finance, 54, 101249 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249.
Askari Moghaddam, A., Hojabr Kiani, K., Memarnejad, A., & Peykarjou, K. (2020). Analyzing the relationship between air transportation and economic value added with generalized method of moments (Case study: Iran provinces). Journal of Transportation Research, 17(3), 103-120 https://www.trijournal.ir/article_113714_322a2e8072d441ad770d55d6806694d7.pdf [In Persian].
Baboli, F., & Ebrahimi, M. (2020). Interaction of gold, oil and stock market: Case study of IRAN. New Research in Management and Accounting, 39, 83-98 http://dl.pantajournals.ir/uploads/pdf/2020741493656.pdf [In Persian].
Basher, S.A., & Sadorsky, P. )2006(. Oil price risk and emerging stock market. Global Finance Journal, 17, 224–251 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2006.04.001.
Baur, D.G. (2012). Asymmetric volatility in the gold market. Journal of Alternative Investments, 14, 26-38 https://www.pm-research.com/content/iijaltinv/14/4/26.
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87, 115-143 https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8.
Chundakkadana, R., & Nedumparambil, E. (2021). In search of COVID-19 and stock market behavior. Global Finance Journal, Available online 23 March 2021, 100639 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100639.
Eryiğit, M. (2009). Effects of oil price changes on the sector indices of istanbul stock exchange. International Research Journal of Finance and Economics, 25, 209–216 https://www.researchgate.net/publication/ 285630900_Effects_of_Oil_Price_Changes_on_the_Sector_Indices_of_Istanbul_Stock_Exchange.
Eslamloueyan, K., & Zare, Z. (2007). The impact of macro variables and alternative assets on stock price movement in Iran: An ARDL model. Iranian Journal of Economic Research, 8(29), 17-46 https://ijer.atu.ac. ir/article_3672_a22dfad2d5137591669284f5f8b6475f.pdf [In Persian].
Fakari Sardehae, B., Sabuhi, M., & Shahpuri, A. (2018). The effects of changes in the price of crude oil on the Tehran Stock Exchange index: The use of M-GARCH approach BEKK. Journal of Economic Research, 53(2), 387-407 https://jte.ut.ac.ir/article_65948_9d16ed7a0a30a76f99d64f067ac92cea.pdf [In Persian].
Fattahi, S., & Kianpoor, S. (2020). The dependence of returns in stock exchange returns and gold markets with spread of Covid-19 virus in Iran: The copula functions approach. Journal of Economics and Modelling, 11(2), 181-221 https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100975_23e5ff1034c2ce7263089ca09049e14b.pdf [In Persian].
Fisher, I. (1930). The stock market crash and after (New York: Macmillan, 1930) https://doi.org/10.1111/j.2397-2335.1930.tb02282.x.
Fotros, M.H., & Hoshidari, M. (2017). The amount of influence fluctuations in the price index of Tehran Stock Exchange And Dubai fluctuations in oil prices (WTI). Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 6(22), 171-195 https://jiee.atu.ac.ir/article_7195_c6df181647aaccf6970dbe5f6e3cd1c7.pdf [In Persian].
Ghasemi, A., Mohammadi, T., Tavakolian, H., & Sadeghin, A. (2020). Dynamic correlation between oil markets and financial markets and oil and petrochemical industries in Iran. Quarterly Energy Economics Review, 16(65), 1-34 https://iiesj.ir/article-1-1188-fa.html [In Persian].
Gokmenoglua, K.K., & Fazlollahi, N. (2015). The Interactions among Gold, Oil, and Stock Market: Evidence from S&P500. Procedia Economics and Finance, 25, 478-488 https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00760-1.
Hasan, Md.B., Mahi, M., & Hassan, M.K., & Bhuiyan, A.B. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on stock markets: Conventional vs. Islamic indices using wavelet-based multi-timescales analysis. The North American Journal of Economics and Finance,  58, 101504 https://doi.org/10.1016/j.najef.2021.101504.
He, X., Lau, E.H.Y., Wu, P., Deng, X., Wang, J., Hao, X., Lau, Y.C., Wong, J.Y., Guan, Y., Tan, X., Mo, X., Chen, Y., Liao, B., Chen, W., Hu, F., Zhang, Q., Zhong, M., Wu, Y., Zhao, L., Zhang, F., Cowling, B.J., Li, F., & Leung, G.M. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med, 26, 672–675 https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5.
Heidarzadeh Hanzaee, A., & Farahani, M. (2019). Investigating the impact of oil price and exchange rate uncertainty on stock return using whitening linear transformation and vector autoregressive model. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43), 131-142 https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_14614_575c2e1753d 82599dee8fada46602978.pdf [In Persian].
Heinlein, R., Legrenzi, G., & Mahadeo, S.M.R. (2021). Crude oil and stock markets in the COVID-19 crisis: Evidence from oil exporters and importers. The Quarterly Review of Economics and Finance, 82, 223-229. https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/42940577/Heinlein_Legrenzi_Mahadeo_2021_Oil_stock_market_in_COVID_19_QREF.pdf.
Honarvar, N. (2021). Investigating the long run causality between coronavirus prevalence and selected economic variables in iran using estimation error correction term coefficient. Journal of Development and Capital, 6(2), 57-70 https://jdc.uk.ac.ir/article_3192_fa2bdc175d9ff3c48d1c891ae7a771ef.pdf [In Persian].
Hung, D.V., Nguyen, T., & Vu Thuy, D. (2021). The Impact of COVID-19 on Stock Market Returns in Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 14, 441. https://doi.org/10.3390/jrfm14090441.
IEA. (2020). Global Energy Review 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020, License: CC BY 4.0.
Im, K.S., Pesaran, M.H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74 https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7.
Javadi, F., Arouri, M., & Bellalah, M. (2010). Nonlinear linkages between oil and stock markets in developed and emerging countries. International Journal of Business, 15(1), 19-31 https://www.researchgate.net/publication/ 266358511_nonlinear_linkages_between_oil_and_stock_markets_in_developed_and_emerging_countries.
Jones, C.M., & Kaul, G. (1996). Oil and the stock market. Journal of Finance, 51, 463-491 https://doi.org/ 10.2307/2329368.
Kaufmann, R.K., & Winters, R.A. (1989). The price of gold: A simple model. Resources Policy, 15(4), 309-313 https://doi.org/10.1016/0301-4207(89)90004-4.
Kelikume, I., & Muritala, O. (2019). The impact of changesin oil price on stock market: Evidence from Africa. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 8(3), 169-194 https://www.econstor.eu /bitstream/10419/205142/1/full-3.pdf.
Keshavarzhadad, G.R., & Maanavi, H. (2009). Stock market and exchange ratesmarkets interactions with with respect to oil shocks. Iranian Journal of Economic Research, 12(37), 155-177 https://ijer.atu.ac.ir/article_ 3552_6a28bd015340bb3db24a612e3f12185b.pdf [In Persian].
Kondoz, M., Bora, I., Kirikkaleli, D., & Athari, S.A.( 2019). Testing the volatility spillover between crude oil   priceand the U.S. stock market returns. Management Science Letters. 9, 1221–1230 https://ssrn.com/abstract=4300741.
Leelahaphan, T. (2009). Monetary policy, exchange rate and Asian stock markets, in Singapore. Economic Review Conference, Singapore. Available at http://editorialexpress.com/conference/serc2009/program/serc serc2009.html (accessed 6 April 2011).
Lescaroux, F., & Mignon, V. (2008). On the influence of oil prices on economic activity and other macroeconomic and financial variables. OPEC Energy Review, 32(4), 343–380 http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2008/wp2008-05.pdf.
Liu, H.Y., Manzoor, A., Wang, C.Y., & Zaira, M. (2020). The COVID-19 outbreak and affected countries stock markets response. International Journal of Enviromental Research and Public Health, 17, 1–19 https://doi.org/10.3390/ ijerph17082800.
Miller, J.I., & Ratti, R.A. (2009). Crude oil and stock markets: Stability, instability, and bubbles. Energy Economics, 31, 559–568 https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.01.009.
Mishra, P.K., Das, J.R., & Mishra, S.K. (2010). Gold Price Volatility and Stock MarketReturns in India. American Journal of Scientific Research 9, 47-55 https://www.researchgate.net/publication/280324587_gold_price _volatility_and_stock_market_returns_in_India.
Mohammad Mahdipour, T. (2020). Investigation of the effect of coronavirus outbreak on iran stock market. Fourth Scientific Conference on Applied Research in Science and Technology in Iran. https://www.sid.ir/paper/900183/ fa#downloadbottom [In Persian].
Moshki, M. (2012). Determining factors affecting the performance of stock companies using the method of generalized moments (GMM) and estimated generalized least squares (EGLS). Journal of Advances in Accounting, 3(1), 91-119 https://www.sid.ir/paper/454741/fa [In Persian].
Narayan, P.K. (2020). Oil price news and COVID-19, Is there any connection? Energy Research Letters, 1(1), 1-5 https://doi.org/10.46557/001c.13176.
Narayan, P.K,. & Narayan, S. (2010). Modelling the impact of oilprice on Vietnam stock prices. Applied Energy, 87, 356–361 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.05.037.
Ozili, P. (2020). COVID-19 in Africa: socio-economic impact, policy response and opportunities. International Journal of Sociology and Social Policy, https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0171.
Pedroni, P. (2004) Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the ppp hypothesis. Econometric Theory, 20, 597-625 https://www.jstor.org/stable/3533533.
Pesaran, M.H. (2015). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, Taylor & Francis Journals, 34(6-10), 1089-1117 https://doi.org/10.1080/07474938.2014.956623.
Prabheesh, K.P., Padhan, R., & Garg, B. (2020). COVID-19 and the oil price – stock market nexus: Evidence from net oil- importing countries. Energy Research Letters, 1(2) https://www.researchgate.net/publication/343424527_ COVID-19_and_the_oil_price__stock_market_nexus_evidence_from_net_oilimporting_countries.
Rahman, M., & Mustafa, M. (2018). Effects of crude oil and gold prices on us stock market: Evidence for USA from ARDL bounds testing. 3, 1-9 https://www.researchgate.net/publication/322720007_effects_of_ crude_oil_and_gold_prices_on_us_stock_market_evidence_for_usa_from_ardl_bounds_testing.
Rezaiyan Fardoie, S., Farbod, E., Abbaspour, Sh., Amani, Sh., Hourali, H., & Amiri, M. (2022). Modeling e-commerce of Digikala company in pandemic Corona outbreak. Journal of Development and Capital, 7(1), 49-67 https://jdc.uk.ac.ir/article_3306_d650374e503b80f0cd2 bdc34b9f5ee23.pdf [In Persian].
Roudari, S., & Homayounifar, M. (2021). Investigation of the effect of coronavirus outbreak on iran stock market by considering regime changes. Iranian Journal of Economic Research, 26(87), 195-227 https://ijer.atu.ac.ir/ article_12939_42470f4cc2bbf9238b9c32851ebc50c6.pdf?lang=en [In Persian].
Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, 21, 449-469 https://doi.org/10.1016/S0140-9883(99)00020-1.
Sakhaei, E., Khorsandi, M., Mohammadi, T., & Arbab, H.R. (2020). Investigating the effects of shock caused by Covid-19 virus on the Iran's economy: A GVAR approach. Journal of Economics and Modeling, 11(42), 125-153 https://ijer.atu.ac.ir/article_12939_42470f4cc2bbf9238b9c32851ebc50c6.pdf?lang=en [In Persian].
Salisu, A.A., Ebuh, G.U., & Usman, N. (2020). Revisiting oil-stock nexus during COVID-19 pandemic: Some preliminary results. International Review of Economics and Finance, 69, 280–294 https://doi.org/10.1016/ j.iref.2020.06.023.
Salmani, B., Mohammadzadeh, P., & Zolghadr, H. (2015). The effect of economic factors on internet diffusion in developing countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(2), 81-102 https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4268_66ca5ae5908d56b1a7c7158e4199bc08.pdf [In Persian].
Samadi, S., Shirani Fakhr, Z., & Davarzadeh, M. (2007). Investigating the influence of world price of gold and oil on the tehran stock exchange index: Modelling and forecasting. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 4(2), 25-51 https://aes.basu.ac.ir/article_1886_eacb2c98711784b6d55f67c34d97944b.pdf [In Persian].
Saneifar, M., & Saeedi, P. (2020). Comparison of complex networks of stock markets and economic variables in the period before and after the outbreak of coronavirus (Covid-19). Journal of Economic Modeling Research, 40, 123-158 https://jemr.khu.ac.ir/article-1-2035-fa.pdf [In Persian].
Saneifar, M., Saeedi, P., Abaasi, E., & Didehkhani, H. (2021). The complex network of the impact of the coronavirus (Qovid-19) on macroeconomic variables and the stock markets crash. Financial Engineering and Protfolio Management, 11(45), 268 -296 https://fej.ctb.iau.ir/article_679091_61c0933f54cf10739acc99228ce2d39d.pdf [In Persian].
Sari, R., & Soytas, U. (2006). The Relationship between stock returns, crude oil prices, interest rates, and output: Evidence from a developing economy. The Empirical Economics Letters, 5(4), 205-220 https://www.researchgate. net/publication/228431253_The_relationship_between_stock_returns_crude_oil_prices_interest_rates_and_output_evidence_from_a_developing_economy.
Sarwar, S., Tiwari, A.K., & Tingqiu, C. (2020). Analyzing volatility spillovers between oil market and Asian stock markets. Resour Policy, 66,1-12 https://ideas.repec.org/a/eee/jrpoli/v66y2020ics0301420719304957.html.
Shabbir, A., Kousar, SH., & Batool, S.A. (2019). Impact of gold and oil prices on the stock market in Pakistan. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2077-1886 http://dx.doi.org/10.1108/jefas-04-2019-0053.
Sharif, A., Aloui, C., & Yarovaya, L.(2020). COVID-19 pandemic, oil prices, stock market, geopolitical risk and policy uncertainty nexus in the US economy: Fresh evidence from the wavelet-based approach. International Review of Financial Analysis,70, 101496 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101496.
Teimoori, B., Emamverdi, G.H., Esmaeeilniya Ktabi, A., & Nessabian, S.H. (2020). The investigation of contagion unanticipated shocks in iranian financial markets by DFGM approach. Financial Engineering and Protfolio Management,11(43), 30-56 https://fej.ctb.iau.ir/article_676323_4f946d0bc31ef868517c086848aa 5284.pdf [In Persian].
Varahrami, V., & Dadgar, M. (2021). Investigating the interaction of iranian economic markets with respect to the qualitative effect of the Corona pandemic with the SVAR approach. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 8(32), 7-45 https://qjfep.ir/article-1-1229-fa.pdf [In Persian].
Wagner, A.F. (2020). What the stock market tells us about the post-COVID-19 world. Nature Human Behaviour, 4, 440 https://www.nature.com/articles/s41562-020-0869-y.
Williams, J.B. (1938), The theory of investment value. Harvard University Press https://ia801506.us.archive.org/ 18/items/in.ernet.dli.2015.225177/2015.225177.The-Theory.pdf
Yahyazadehfar, M., Aligholi, M., & Faramarzi, R. (2012). The effect of oil price and income shocks on stock's real return in listed companies of Tehran Stocks Exchange. Accounting & Auditing Studies, 1(2), 44-63 https://www.iaaaas.com/article_105381_5a183b99c25c8b72c32e1306e17074bd.pdf [In Persian].
Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Financ Research Letters, 36, 101528 https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.