موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22103/jdc.2022.20008.1288

چکیده

هدف: هدف این پژوهش برآورد موجودی سرمایه در صنایع تولیدی ایران و تعیین سهم عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رشد ارزش افزوده آنها با نگاه ویژه به موجودی سرمایه در دوره 1398-1381 است.
 روش: این مطالعه با استفاده از الگوی رشد سولو، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش تصحیح خطا (ECM) انجام شده است.
 یافته‌ها: در بلندمدت حجم پول و سرمایه سرانه به ترتیب با 32 و 29 درصد سهم در رشد صنایع تولیدی تأثیرگذارترین متغیر بیرونی این پژوهش بودهاند و نرخ ارز با سهم 7 درصدی بعد از این دو متغیر قرار دارد. در کوتاه مدت سهم سرمایه و حجم پول سرانه در رشد صنایع تولیدی به ترتیب 38 و 21 درصد بوده و سایر متغیرها تأثیر معنا‌داری بر رشد در کوتاهمدت نداشتهاند.
 نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش چنانچه هدف رشد ارزش‌افزوده صنایع تولیدی در کوتاه‌مدت باشد آنگاه باید میزان سرمایه سرانه در صنایع تولیدی افزایش یابد و زمینه رشد ارزش‌افزوده در صنایع تولیدی در بلندمدت را سیاست‌های پولی انبساطی مهیا می‌نماید. بنابراین اثر بخش‌ترین استراتژی‌ها برای داشتن صنایعی با بیشترین شتاب رشد ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب تمرکز بر داشتن صنایع تولیدی سرمایه‌بر و سیاست پولی انبساطی است.

کلیدواژه‌ها


ایزدخواستی، حجت و قلمبر دزفولی، المیرا (1398). اثرات تلاطم‌های نرخ‌ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 10(1)، 35-1 https://ecoj.sbu.ac.ir/article_87134.html.
برادران‌شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه (1377). بررسی اثر صادرات بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران (1338 تا 1372). پژوهشنامه بازرگانی، 2(6)، 32-1 https://ensani.ir/file/download/article/20120327160257-4020-30.pdf.
بهشتی، محمدباقر و صدیق‌نیا، رضا (1385). آزمون فرضیه رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338-1379. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 8(28)، 60-39 https://ijer.atu.ac.ir/article_3682.html.
بهمنی، حسین (1395). بررسی رابطه بین نهاده انرژی و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت. چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، برلین-آلمان، 14-1 https://www.sid.ir/paper/868178/en.
خیاط رسولی، مینا؛ آل‌عمران، رویا؛ مهرگان، نادر و محمدزاده، پرویز (1399). ارزیابی اثربخشی دولت و سیستم‌های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران: کاربرد رویکرد BVAR. پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 4(12)، 88-73 https://indeco.journals.pnu.ac.ir/article_7419.html.
رحیمی، افسون؛ گرشاسبی فخر، سعید و آسایش، حمید (1401). بررسی اثر اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه (رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) ). مجله توسعه و سرمایه،7(1)،101-120  https://jdc.uk.ac.ir/article_3222.html.
شالیها، زهرا؛ دقیقی اصلی، علیرضا؛ میرزایی نژاد، محمد رضا و افشاری راد، مجید (1400). تأثیر سیاست‌های پولی و محیط‌های تورمی بر حجم سپرده بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا). مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 277-244 https://jdc.uk.ac.ir/article_3090.html.
عبدالهی آرانی، مصعب؛ قاسمی، محمدرضا؛ صفاکیش، محمد. (1396). بررسی تأثیر تکانه‌های سیاست‌های پولی و مالی بر بخش صنعت ایران: دوره 1395-1383 (رهیافت SVAR). فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 22(3)، 140-109 https://jpbud.ir/article-1-1309-fa.html.
فهیم‌یحیایی، فریبا و فلیحی، نعمت (1382). اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر بخش صنعت در 25 سال گذشته. پژوهشنامه اقتصادی، 8، 216-199 https://joer.atu.ac.ir/article_3461.html.
مرادی، ابراهیم؛ احمدی، آرش و غفاری اسمعیلی، سیدمرتضی (1397). تأثیر رشد تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران. پژوهش‌های پولی-بانکی، 11(35)، 24-1 https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-588-fa.pdf.
مهرآرا، محسن و میری، اعظم السادات (1389). رابطه میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی درکشورهای صادرکننده نفت: ایران، مکزیک، ونزوئلا. تحقیقات اقتصادی، 45(1)، 206-183 https://jte.ut.ac.ir/article_20740.html.
نصیری‌فر، ابراهیم (1400). تحلیل اثرات غیرخطی شوک سیاست‌های پولی بر ارزش‌افزوده و اشتغال صنعت پتروشیمی در ایران. اقتصاد کاربردی، 11(36)، 82-71 https://journals.srbiau.ac.ir/article_18209.html.
هنرور، نغمه (1400). بررسی علیت بلند مدت بین شیوع کرونا و متغیرهای منتخب اقتصادی ایران با استفاده از تخمین جز تصحیح خطا. مجله توسعه و سرمایه، 6(2)،57-70 https://jdc.uk.ac.ir/article_3192.html.
References
Abdollahi Arani, M., Ghasemi, M., & Safakish, M. (2017). The effects of monetary and fiscal policy shocks on the industry sector of Iran's economy: SVAR approach over the period 2004-2017. Journal of Planning and Budgeting, 22(3), 109-140 https://jpbud.ir/article-1-1309-fa.html [In Persian].
Abdul-Mumuni, A. (2016). Exchange rate variability and manufacturing sector performance in Ghana: Evidence from cointegration analysis. Issues in Economics and Business, 2(1), 1-14 http://www.macrothink.org/journal/index.php/ ieb/article/view/9626.
Abramovitz, M. (1956). Resource and output trends in the United States since 1870. American Economic Review, 46, 5-23 https://www.nber.org/system/files/chapters/c5650/c5650.pdf.
Adelowokan, O., Oduola, M.O., & Popoolac, R. (2020). Macroeconomic determinants of manufacturing sector performance in nigeria: an asymmetric non-linear approach. International Journal of Social Sciences, 10(3), 1-15 https://sanad.iau.ir/Journal/ijss/Article/804816.
Bahmani, H. (2016). Examining the relationship between energy input and value-added growth of the industry sector. The forth International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting, Berlin – Germany, 1-14 https://www.sid.ir/paper/868178/en [In Persian].
Baradaran Shoraka. H.R., & Safari, S. (1997). A survey of the impact of exports on growth of the Iranian economy’s sectors. Iranian Journal of Trade Studies, 2(6), 1-32 https://ensani.ir/file/download/article/20120327160257-4020-30.pdf [In Persian].
Beheshti, M.B., & Sadighnia, R. (2006). Testing Kaldor’s engine of growth hypothesis in Iran's Economy. Iranian Journal of Economic Research, 8(28), 39-60 https://ijer.atu.ac.ir/article_3682.html.
Clark, D.P. (1995). Trade orientation and industrial sector growth in developing countries. The Journal of Developing Areas, 30(1), 1-10 https://www.jstor.org/stable/4192516.
Cornwall, J. (1977). Modern Capitalism, Martin Robertson, London.
Dadkhah, K.M., & Zahedi, F. (1990). Estimation and cross-country comparison of capital stocks. Empirical Economics, 15(4), 383-408 https://link.springer.com/article/10.1007/BF02307289.
Deane, P., & Cole, W.A. (1962). British economic growth, 1688-1959. Cambridge University Press, Cambridge.
Dedola, L., & Lippi, F. (2005). The monetary transmission mechanism: evidence from the industries of five OECD countries. European Economic Review, 49(6), 1543-1569 https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2003.11.006.
Denison, E.F. (1962). The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us. Committee for Economic Development, New York https://www.jstor.org/stable/2228363.
Dornbusch, R. (1988). Open economy macroeconomics. 2nd Edition, New York.
Fahim Yahyai, F., & Falihi, N., (2002). The effects of monetary and financial policies on the industrial sector in the last 25 years. Economics Research, 3(8), 199-215 https://joer.atu.ac.ir/article_3461.html [In Persian].
Fazlzadeh, A., & Seif, G. (2010). Trade openness and manufacturing growth in Iran. The IUP Journal of Behavioral Finance, 7(4), 47-55 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672825.
Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspective. Belknap Press, Cambridge.
Gerschenkron, A. (1963). The early phases of industrialization in Russia: Afterthoughts and counter thoughts. In: Rostow, W.W. (eds) The Economics of Take-Off into Sustained Growth. International Economic Association Series, Palgrave Macmillan, London.
Hacche, G. (1979). The theory of economic growth. Macmillan, London.
Harris, J.R. (1972). Industry and technology in the eighteenth century: Britain and France. University of Birmingham Press, Birmingham.
Hicks, J.R. (1969). A theory of economic history. Oxford University Press, Oxford.
Honarvar, N. (2021). Investigating the long run causality between coronavirus prevalence and selected economic variables in Iran using estimation error correction term coefficient. Journal of Development and Capital, 6(2), 57-70 https://jdc.uk.ac.ir/article_3192.html [In Persian].
Izadkhasti, H., & Qalambor Dezfuli, E. (2019). The effects of exchange rate volatility on the value added of the industrial and mining sector in Iran under unilateral and multilateral sanctions. Journal of Economics and Modeling, 10(1), 1-35 https://ecoj.sbu.ac.ir/article_87134.html [In Persian].
Jorgenson, D.W., & Griliches, Z. (1967). The explanation of productivity change. Review of Economic Studies, 34, 249-283 https://www.jstor.org/stable/2296675.
Kaldor, N. (1957). A Model of Economic Growth. Economic Journal, 67, 591-624 https://www.jstor.org/stable/2227704.
Karami, M. (2012). Investigation of the impact of industrial exports on value-added growth of the industry sector (1971-2008). Master's Thesis, Islamic Azad University Central Tehran Branch [In Persian].
Kenny, S.V. (2019). Determinants of manufacturing sector performance and its contribution to gross domestic product in Nigeria. Munich Personal Repec Archive, 1-11 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93293.
Khayyat Rasouli, M., Aleemran, R., Mehregan, N., & Mohammadzadeh, P. (2020). Evaluating the effectiveness of government and financial systems on the growth of industrial sector: application of BVAR. Quarterly journal of Industrial Economic Researches, 4(12), 73-88 https://indeco.journals.pnu.ac.ir/article_7419.html [In Persian].
Kuznets, S. (1966). Modern Economic Growth, Yale University Press, New Haven.
Landes, D. (1969). The Unbound Prometheus, Cambridge University Press, Cambridge.
Maddison, A. (1987). Growth and slowdown in advanced capitalist economies. Journal of Economic Literature, 25(2), 649-698 https://www.jstor.org/stable/2726106.
Marshall, A. (1961). Principles of economics. Macmillan, London.
Mehrara, M., & Miri, A. (2010). The relation between oil revenues and output of the economic sectors in selected oil exporting countries. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 45(1), 183-206 https://jte.ut.ac.ir/article_20740.html?lang=en [In Persian].
Moradi, E., Ghaffari Ismaili, S.M., & Ahmadi, A. (2018). The impact of the banking loan growth on economic growth in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 11(35), 1-24 https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-588-fa.pdf [In Persian].
Nabseth, L., & Ray G.F. (1974). The diffusion of industrial processes. Cambridge University Press, Cambridge.
Nasirifar, E. (2021). Analyzing the non-linear effects of monetary policy shocks on value added and employment in petrochemical industry in Iran. Quarterly Iranian Journal of Applied Economics, 11(36), 71-82 https://journals.srbiau.ac.ir/article_18209.html [In Persian].
Nef, J.U. (1940). Industry and government in France and England, 1540-1640. Great Seal Books, Ithaca, New York.
Otalu, J.A., Anderu, K.S. (2015). An assessment of the determinants of industrial sector growth in Nigeria. Journal of Research in Business and Management, 3(7), 1-9 https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol3-issue7/A370109.pdf.
Pratten, C.F. (1971). Economies of scale in manufacturing industry. Cambridge University Press, Cambridge.
Rahimi, A., Garshasbifakhr, S., & Asayesh, H. (2022). Investigating the effect of trust on economic growth in developed and developing (Generalized Method of Moments (GMM) approach) Journal of Development and Capital, 7(1), 101-120 https://jdc.uk.ac.ir/article_3222.html [In Persian].
Robinson, E.A.G. (1953). The structure of competitive industry. Cambridge University Press, Cambridge.
Romer, D. (2018). Advanced macroeconomics. McGraw- Hill, New York.
Rostow, W.W. (1960). The stages of economic growth. Cambridge University Press, Cambridge.
Rostow, W.W. (1975). How it all began. McGraw-Hill, NewYork. Sallam, M.A.M. (2021). Determinants of growth in manufacturing industries: Empirical evidence from Egypt using the ARDL approach. International Journal of Economics and Business Administration, 9(3), 137-153 https://ideas.repec.org/a/ers/ijebaa/vixy2021i3p137-153.html.
Salvatore, D. (1990). Theory and problems of microeconomic. Ney publication, Tehran [In Persian].
Shaliha, Z., Daghighi Asli, A., Mirzaeinejad, M., & Afsharirad, M. (2021). The effects of monetary policy and inflationary environment on deposits in private and governmental banks of Iran (Dynamic panel data analysis). Journal of Development and Capital, 6(2), 227-244 https://jdc.uk.ac.ir/article_3090.html [In Persian].
Shojaie, A.S. (2001). The role of total factor productivity and factor growth in the growth of industrial sector: the case of Iran (1971-1998). Master's Thesis, Shiraz University [In Persian].
Sokunle, R.O., Chase, J.M., & Harper, A. (2018). The determinants of manufacturing sector growth in Sub-Saharan African countries. Research in Business and Economics Journal, 12, 1-9 https://api.semanticscholar.org/CorpusID: 197639988.
Solow, R.M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320 https://www.jstor.org/stable/1926047.
United Nations. (1964), Plant Size and economies of Scale in U.N. (1964), Industrialization and Productivity Bulletin No. 88, New York.
Ur Rahman, M., Hafeez, A., & Ahmad, W. (2019). Determinants of industrial sector growth in Pakistan. Global Economics Review, 4(3), 61-70 DOI:10.31703/ger.2019(IV-III).06.
Usher, D. (1980). The Measurement of Growth, Basil Blackwell, Oxford.
Young, A. (1928). Increasing returns and economic progress. Economic Journal, 38, 527-542 https://www.jstor.org/ stable/2224097