بررسی علیت بلند مدت بین شیوع کرونا و متغیرهای منتخب اقتصادی ایران با استفاده از تخمین جز تصحیح خطا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22103/jdc.2022.18479.1171

چکیده

هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همه‌گیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحله‌ای جدید و البته ناشناخته شدند. شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبران‌ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد. از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است.
 روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد.
 یافته‌ها: بر اساس معنا‌داری آماری ضریب جز تصحیح خطا، می‌توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید-19) نمی‌توانند جهت تعدیل خطای کوتاه‌مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.
 نتیجه‌گیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معنا‌داری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می‌توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمی‌توانند جهت تعدیل خطای کوتاه‌مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رضوی، سید عبدلله؛ سلیمی فر، مصطفی. (1392). اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، ۱۲، ۳۲-۹.
سخایی، عمادالدین؛ خورسندی، مرتضی؛ محمدی؛ تیمور؛ ارباب، حمیدرضا. (1399). بررسی آثار شوک ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 11(2)، 153-125.
سوری، علی. (1394). اقتصاد سنجی پیشرفته. تهران: انتشارات فرهنگ‌شناسی، 656 صفحه.
شریف کریمی، محمد؛ حشمتی دایاری، الهام؛ شهاب، آزاده. (1399). اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 11(2)،180-155.
فتاحی، شهرام؛ کیان‌پور، سعید. (1399). وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا. فصلنامة اقتصاد و الگوسازی، ۱۱(2) ،۲۲۱-۱81.
References
Andersson, T., Erlanson, A., Spiro, D., Ostling, R. (2020). Optimal Trade between economic activity and health during an epidemic. arXiv:2005.07590 [econ].
Baldwin, R., Freeman, R. (2020). Supply chain contagion waves: Thinking ahead on manufacturing contagion and reinfection from the COVID concussion. Retrieved from. https://voxeu.org/article/covid-concussion-and-supply-chain-contag ion-waves.
Chakraborty, I., Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment, 728, 138882.
Eichenbaum, M., Rebelo, S., Trabandt, M. (2020). The macroeconomics of epidemics. Working Paper.
Enders, W. (1995). Applied econometric time series, John Wiley & Sons, In USA.
Engle, R., Granger, C. (1990). Co–Integration and error correction: Representation. Estimation and Testing Econometrica, 55(2), 251-276.
Fattahi, Sh., Kianpour. (2020). Correlation between stock market returns, gold returns and the spread of coronavirus in Iran: Capillary functions approach. Quarterly Journal of Economics and Modeling, 11 (2), 181-221 [In Persian].
Feng, E.(2020). How COVID-19 is impacting the flow of people, information, goods, and money. (Online) Available at. https://medium.com/@efeng/how-COVID-19-is-i mpacting-the-flow-of-people-information-goods-and-money-9719f80e9f63.
Gopinath, G. (2020). The great lockdown: Worst economic downturn since the great depression. https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-econom.
Trotter, M., Lu›is A., Bruno, C., Andrezza, L. (2020). COVID-19 and global economic growth: Policy simulations with a 11- pandemic enabled neoclassical growth model. Papers 2005.13722, arXiv.org, revised Jun 2020.
Lucas, B. (2020). Impacts of COVID-19 on inclusive economic growth in middle-income countries, K4D Helpdesk Report 811. Institute of Development Studies, Brighton, UK.
Lutkepohl, H., Reimers, HE.(1992). Impulse response analysis of cointegrated systems. Journal of Economics Dynamics and Control, 16(1), 53–78.
Maryla, M., Aaditya, M., Dominique, V. (2020). The potential impact of COVID-19 on GDP and trade: A preliminary assessment. Policy Research Working Paper; No. 9211. World Bank, Washington, DC (Online). Available at. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33605 License.
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, Ch., Agha, M. and Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19: A review. International Journal of Surgery, 78, 185–193.
Ozili, P.K. (2020). COVID-19 pandemic and economic crisis: The Nigerian experience and structural causes (April 2, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract ¼3567419.
Razavi, S A., Salimifar, M. (2014). The effect of economic globalization on economic growth using self-explanatory vector method. Journal of  Strategic Studies on Globalization, 12, 9-32 [In Persian].
Ruzvidzo, T.(2020). The economic impact of COVID-19 on African cities likely to be acute through a sharp decline in productivity, jobs & revenue. Economic Commission for Africa (ECA) (Online). available at. https://www.un.org/africarene wal/news/coronavirus/eca-economic-impact-COVID-19 african-cities-likely-be-acute-through-sharp-decline-productivity.
Sakhaei, E., Khorsandi, M., Mohammadi, T., Arbab, H.(2020). Investigating the effects of shock caused by Corona virus on Iran's economy: Application of global vector auto regression model. Journal of Economics and Modeling, 11 (2), 125-153 [In Persian].
Sharif Karimi, M., Heshmati Dayari, E., Shahab. (2020). Measuring telecommuting and labor supply shock due to the Corona crisis in Iran. Journal of Economics and Modeling, 11 (2), 155-180 [In Persian].
Shretta, R. (2020). The economic impact of COVID-19. nuffield department of medicine. University of Oxford website. Retrieved from Centre for Tropical Medicine and Global Health. https://www.tropicalmedicine. ox.ac.uk/news/the-economic-impac t-of-COVID-19.
Soori, A.(1394). Advanced econometrics. Tehran: Farhang Shenasi Publications, 656 pages.
Trotter, M., Luis A.C., Bruno C.M., Andrezza, L., Loredany R. (2020). COVID-19 and global economic growth: Policy simulations with a 11- pandemic enabled neoclassical growth model. Papers 2005.13722, arXiv.org, revised Jun 2020 [In Persian].
Thurlow, J. (2020). COVID-19 lockdowns are imposing substantial economic costs on countries in Africa. Available at. https://www.ifpri.org/blog/COVID-19-lockdownsare-imposing-substantial-economic-costs-countries-africa.