دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، دی 1400، صفحه 1-244