ارتباط نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با مدیریت سود با تأکید بر نقش چرخه عمر شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22103/jdc.2021.18395.1166

چکیده

هدف: شوک‌ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال‌های اخیر سبب بی‌انضباطی در سیاست‌های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می‌تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت‌ها بر این رابطه می‌پردازد.
 روش: در این پژوهش داده‌های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه‌گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران (2005) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه‌بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون (2011) صورت پذیرفت.
 یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می‌یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.
 نتیجه‌گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می‌یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی افزایش یابد، شرکت‌های طبقه‌بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می‌نمایند و شرکت‌های طبقه‌بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اثنی‌عشری، حمیده؛ نادری نورعینی، مهدی. (1396). الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت آن. دانش حسابداری مالی، (12)1، 21-1.
استا، سهراب. (1390). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی، (8) 2، 106-93.
امیری، حسین؛ بیرانوند پیرداده، مجبوبه. (1398). نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12، 67-49.
باباجانی، جعفر؛ تحریری، آرش؛ ثقفی، علی؛ بدری، احمد. (1393). رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. پیشرفت‌های حسابداری، (2) 6، 26-1.
پیمانی فروشانی، زهرا؛ رجبی، مصطفی. (1394). تحلیل تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
حیدرپور، افشین؛ پورشهابی؛ فرشید. (1391). تبیین آثار نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد (مطالعه موردی: ایران). مجلس و راهبرد، 19(71)، 148–125.
دستگیر، محسن؛ حسینی، سید احسان. (1392). مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم). مطالعات حسابداری و حسابرسی، 8، 31-4.
دهدار، فرهاد؛ آقایی، محمدعلی. (1391). طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه حیات شرکت. راهبردهای بازرگانی، (2) 19، 24–1.
سالم دزفولی، بابک؛ صالحی، اله‌کرم؛ نصیری، سعید؛ جرجرزاده، علیرضا. (1398). بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8، 115-95.
سیدین بروجنی، الهام السادات؛ پناهیان، حسین. (1395). تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 32، 25-1.
شیخ، محمد صادق؛ میرزایی، حجت‌الله. (1399). اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد اقتصادی، (24) 7، 119–95.
صمصامی، حسین؛ ابراهیم نژاد، احمد. (1398). تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان. تحقیقات اقتصادی،(4)54، 1016-995.
مزینانی، عاطفه؛ محمدیان، نجمه. (1399). تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398)، (1) 149-176.
References
Amiri, H., Pirdadeh Beyranvand, M. (2019). Uncertainty about economic policies and the stock market in Iran based on Markov switching model. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(44), 49–67 [In Persian].
Attig, N., El Ghoul, S., Guedhami, O., Zheng, X. (2021). Dividends and economic policy uncertainty: International evidence. Journal of Corporate Finance, 66, 101785.
Babajani, J., Tahriri, A., Saqafi, A., Badri, A. (2015). Information asymmetry and earnings management: Evidence from companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 6(2), 1–26 [In Persian].
Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Dashkeyev, V., Deriy, O., Dinh, E., Takeda, N. (2016). Of Economics. 131(November), 1593–1636.
Bernanke, B.S. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. The Quarterly Journal of Economics, 98(1), 85-106.
Dastgir, M., Hosseini, S.E. (2013). Comprehensive review of earnings management (part 2). Accounting and Auditing Studies, 2(8), 4–19 [In Persian].
Dehdar, F., Aghaei, M.A., (2012). Explaining and Designing of the Perferred Valuating Models Based - on  Accrul Earnings and Cash Flows in the Process of Corpoate Life - Cycles. Commercial strategies, 19(2), 1-24 [In Persian].
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969–1994.
Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal Of The Econometric Society, 50(4), 987-1007.
Esnaashari, H., Naderi Nooreyni, M. (2017). Earnings management pattern in firm’s life cycle. Financial Accounting Knowledge, 4(1), 21–22 [In Persian].
Guan, J., Xu, H., Huo, D., Hua, Y., Wang, Y. (2021). Economic policy uncertainty and corporate innovation: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 67, 101542.
Healy, P.M., Wahlen, J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. SSRN Electronic Journal, 36(November).
Heydarpour, A., Pourshahabi, F. (2012). Explaining the effects of economic uncertainty on macroeconomic variables (Case study: Iran). Majlis and Rahbord, 19(71), 125–148  [In Persian].
Holthausen, R.W., Watts, R.L. (2001). The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 3–75.
Im, H.J., Park, H., Zhao, G. (2017). Uncertainty and the value of cash holdings. Economics Letters, 155, 43–48.
Kothari, S.P., Leone, A.J., Wasley, C.E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163–197.
Mazinani, A., Mohammadian, N. (2020). The effect of economic uncertainty on the fertility rate of Iranian. Quarterly Scientific Journal of Economic Security Studies, 1(1), 149-176 [In Persian].
Osta, S. (2011). Investigating the relationship between ownership structure and earning management. Journal of Financial Accounting Research, 3(2), 93–106 [In Persian].
Peymani, Z., Rajabi, M. (2015). Analysis of the imact of economic policy uncertainty on economic growth in Iran. International Conference on Management [In Persian].
Phan, D.H.B., Sharma, S.S., Tran, V.T. (2018). Can economic policy uncertainty predict stock returns? Global evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 55, 134–150.
Roma, C.M.S., Louzada, L.C., Roma, P.M.S., Goto, H., Souma, W. (2021). Earnings management, policy uncertainty and firm life cycle stages: evidence from publicly traded companies in the USA and Brazil. Journal of Financial Economic Policy, 13(3), 371–390.
Salem Dezfuli, B., Salehi, A., Jorjorzadeh, A., Nasiri, S. (2019). The Effect of economic uncertainty on accrual based earnings management and real earnings management. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledgefile:///C:/Users/Microsoft/Downloads/Investigate the Effect of Economic Policy Uncertainty on the Tax Burden of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange.Ris, 8(30), 95–116 [In Persian].
Samsami, H., ebrahimnejad, A. (2019). The Impact of the economic policy uncertainty on the entrepreneurship and unemployment in iranian economy, simultaneous equations system approach. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 54(4), 995–1016 [In Persian].
Seyedin Borojeni, E., Panahian, H. (2016). The relationship between information asymmetry and earnings management in mutual funds. Accounting and Auditing Research, 8(32), 54–73 [In Persian].
Sheikh, M., mirzaei, H. (2018). Investigate the effect of economic policy uncertainty on the tax burden of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Economic Strategy, 7(24), 95–119 [In Persian].
Xu, B. (2007). Life cycle effect on the value relevance of common risk factors. Review of Accounting and Finance, 6(2), 162–175.
Yung, K., Root, A. (2019). Policy uncertainty and earnings management: International evidence. Journal of Business Research, 100(March), 255–267.