ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش‌افزوده بر میزان اشتغال بخش صنعت در ایران (رهیافت خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22103/jdc.2021.18278.1158

چکیده

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش‌افزوده بر میزان اشتغال به‌عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال‌های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.
 روش: در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش‌افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398-1365 پرداخته‌شده است.
 یافته‌ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش‌افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا‌دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان‌دهنده سرعت‌بالای تعدیل خطای کوتاه‌مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم‌های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا‌دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش‌افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست‌های مناسب نظیر کاهش هزینه‌های واسطه‌ای و افزایش ارزش فروش به‌منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، سجاد؛ بیات، سعید؛ قادری، امیر. (1397). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت‌گذاری در بخش صنعت کشور: کاربردی از داده‌های خرد قیمت و تولید صنعتی. پژوهشکده پولی و بانکی، 1-42.
امامی، کریم؛ ملکی، الهه. (1393). بررسی اثر نوسانات نرخ ارزبر اشتغال در ایران. علوم اقتصادی، 8(26)، 112-95.
امینی، علیرضا. (1396). بررسی ویژگی‌های اشتغال ایجادشده طی دوره 1395-139.. امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه، دی 1396.
ایزدخواستی، حجت؛ قلمبر دزولی، المیرا. (1398). اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه. اقتصاد و الگوسازی، 10(1)، 35-1.
برمکی افشین؛ امینی ،علیرضا. (1396). راهبرد رشد تولید توأم با اشتغال در بخش صنعت ایران. امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه.
ختائی، محمود؛ غربالی مقدم، یونس. (1397). بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران. نشریه برنامه‌ و بودجه، 9(1)، 25-3.
زروکی، شهریار؛ علمی، زهرا؛ یوسفی بار فروشی، آرمان. (1398). تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش‌های اقتصادی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 98، 312-277.
صمصامی، حسین؛ اردیزی، حسن. (1398). نرخ ارز و تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های اقتصادی-نامه مفید)، 6(1)، 244-225.
عسگری، منصور. (1399). عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای کشور. توسعه و سرمایه، 5(2)، 65-47.
قطمیری، محمدعلی؛ شرافتیان جهرمی، رضا. (1396). مقایسه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید در کشورهای درحال‌توسعه منتخب با نظام‌های ارز مختلف. بررسی‌های اقتصادی، 4(1)، 50-25.
References
Abiola, J.A., Rotdelmwa, M., Inegbedion, H.E., Adeyemi, O. (2021). Real exchange rate and manufacturing performance in Nigeria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(2), 279-292.
Afolabi, A. (2020). Exchange rate fluctuations and sectoral performance of the Nigerian economy. European Journal of Marketing and Economics, 3(2), 1-16.
Alam, M.I., Quazi, R.M. (2003). Determinant of capital flight an econometric case study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, 17, 85-103.
Amini, A. (2017). Study of the characteristics of employment created during the period 2011-2017. Macroeconomic Affairs of the Program and Budget Organization, December 1396, [In Persian].
Asgari, M. (2020). Factors affecting employment in the country's industrial industries. Journal of Development and Capital, 5(2), 65-47 [In Persian].
Barmaki, A., Amini, A. (2017). Production growth strategy combined with employment in Iran's industrial sector. Macroeconomic Affairs of the Program and Budget Organization [In Persian].
Batra, R., Ullah, A. (1974). Competitive firm and the theory of input demand under price uncertainty. The Journal of Political Economy, 82(3), 537-548.
Ebrahimi, S., Bayat, S., Ghaderi, A. (2018). The effect of exchange rate fluctuations in production and pricing in the industrial sector: Application of micro-price data and industrial production. Monetary and Banking Research Institute, 1-42 [In Persian].
Emami, K., Maleki, E. (2014). Study of the effect of exchange rate fluctuations in employment in Iran. Journal of Economic Sciences, 8(26), 112-95, [In Persian].
Emmanuel, B., Enock K., Ayesu, O.A. (2019). The effect of exchange rate fluctuation on the performance of manufacturing firms. Economics Literature, 1(2), 133-147.
Helpman, E., Assaf, R. (1978). Uncertainty and international trade in the presence of stock markets. Review of Economic Studies, 45(2), 239-250.
Izadkhasti, H., Qalambar Dezoli, E. (2019). Effects of exchange rate fluctuations on the value added of the industrial and mining sector in Iran in the context of unilateral and multilateral sanctions. Quarterly Journal of Economics and Modeling, 10(1), 1-35 [In Persian].
Kandill, M. (2018). The effects of exchange rate fluctuations oneconomic activity in Turkey. Journal of Asian Economics, 18(3), 466-489.
Khatai, M., Gharbali Moghadam, Y. (2018). Study of the dynamic relationship between exchange rates and GDP in the Iranian economy. Journal of Planning and Budgeting, 9(1), 3-25 [In Persian].
Kim, W.A. (2013). Analyses of the Relationship between Exchange Rates and Employment in Korea.
ledesma, F. (2014). Real exchange rate and employment performancein an open economy. Elsevier, 59(1), 67-80.
Malic, G. (2018). Impact of real exchange rate misalignments on the performance of the manufacturing sector in Senegal. Revue d’Economie du Développement, 26(1), 107-138.
Narayan, P.K., Narayan, S. (2004). Estimating income and price elasticitys of imports for Fiji in a cointegration framework. Economic Modeling, 22(3), 423-438.
Qetmiri, M.A., Sharafatian Jahromi, R. (2019). Comparison of the effect of exchange rate changes on production in selected developing countries with different exchange systems. Journal of Economic Studies, 4(1), 25-50 [In Persian].
Samsami, H., Ardizi, H. (2019). Exchange rates and labor demand in Iranian industrial workshops. Journal of Economic Studies and Policies (Economic Policies - Useful Letter), 6(1), 244-22 [In Persian].
Sandmo, A. (1971). The effect of uncertainty on saving decisions. Review of Economic Studies, 37, 353-60.
Shin, Y. (2014). Modelling asymmetric co-integration and dynamic multipliers in an ARDL framework. In William C. Horrace and Robin C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. New York (NY): Springer Science & Business Media.
Zarouki, S., Elmi, Z., Yousefi Bar Foroushi, A. (2019). Analysis of the asymmetric effect of exchange rates on employment in Iran with emphasis on economic sectors. Journal of Economic Research and Policy, 98, 277-312, [In Persian].