دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-247 
1. بررسی عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در کشورهای منتخب منطقه منا

صفحه 1-18

10.22103/jdc.2021.16550.1107

بابک کوهی لیلان؛ رحیم دباغ؛ سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ فرهاد رهبر


10. ریسک‌های جریان نقدی، تصمیمات ساختار سرمایه و کمبودهای جریان نقدی

صفحه 183-194

10.22103/jdc.2021.16865.1119

مجتبی صفی پور افشار؛ سید حمیدرضا حسینی نژاد؛ سید محمد توسلی