اثر تحریم‌های اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

10.22103/jdc.2021.17960.1144

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می‌پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهند.
روش پژوهش: داده‌های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال‌های 1357 تا 1398 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده‌اند. جهت تجزیه ‌وتحلیل آماری، از روش‌ اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.
 یافته‌ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می‌دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم‌ها و یک یا چندجانبه بودن آن‌ها تأثیر مثبت و معنا‌داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.
 نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم‌ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می‌شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می‌کند. تحریم‌ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تیموری، سیدرحیم. (1396). تحریم‌های احتمالی پسابرجام، روندها و چالش‌ها. گزارش تحلیلی، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور.
علیزاده، هانیه؛ غفاری، فرهاد. (1392). برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن. فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره 25، 69-32.
نحیفی لاهیجان، شادی؛ فرجی دیزجی، سجاد و مزینی، امیرحسین (1396). تأثیر تحریم های اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی با تأکید بر کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ نشده.
References
Alizadeh, H., Ghaffari, F.(2013). Estimating the size of the underground economy in Iran and studying the factors affecting it. Quarterly Journal of Economic Sciences, 25(7), 32-69 [In Persian].
Allen, S.H. (2005). The determinants of economic sanctions success and failure. International Interactions, 31(2), 117-138.‏
Allen, S.H. (2008). The domestic political costs of economic sanctions. Journal of Conflict Resolution, 52(6), 916-944.
Attanasio, O., Goldberg, P.K., Pavcnik, N. (2004). Trade reforms and wage inequality in Colombia. Journal of development Economics, 74(2), 331-366.‏
Capasso, S., Jappelli, T. (2013). Financial development and the underground economy. Journal of Development Economics, 101, 167-178.‏
Casey, K., Glennerster, R., Miguel, E. (2012). Reshaping institutions: Evidence on aid impacts using a preanalysis plan. The Quarterly Journal of Economics, 127(4), 1755-1812.‏
Dutt, P., Mitra, D., Ranjan, P. (2009). International trade and unemployment: Theory and cross-national evidence. Journal of International Economics, 78(1), 32-44.‏
Early, B.R. (2015). Busted sanctions: Explaining why economic sanctions fail. Stanford University Press.‏
Early, B. R., Peksen, D. (2020). Shadow economies and the success of economic sanctions: Explaining why democratic targets are disadvantaged. Foreign Policy Analysis, 16(3), 353-372.‏
Early, B., Peksen, D. (2018). Searching in the Shadows: The impact of economic sanctions on informal economies. Political Research Quarterly, 72(4), 821-834.‏
Eilat, Y., Zinnes, C. (2002). The shadow economy in transition countries: Friend or foe? A policy perspective. World Development, 30(7), 1233-1254.‏
Enste, D.H. (2003). Shadow economy and institutional change in transition countries. The informal economy in the EU accession countries: Size, scope, trends and challenges to the process of EU enlargement. Centre for the Study of Democracy, Sofia, 81-113.‏
Farzanegan, M.R, Hayo, B. (2018). Sanctions and the shadow economy: Empirical evidence from Iranian provinces. Applied Economics Letters, 26(6), 501-505.
Farzanegan, M.R. (2013). Effects of international financial and energy sanctions on Iran's informal economy. SAIS Review of International Affairs, 33(1), 13-36.
Fleming, M.H., Roman, J., Farrell, G. (2000). The shadow economy. Journal of International Affairs, 387-409.‏
Government Accountability Office. (2002). Weapons of mass destruction: U.N. confronts significant challenges in implementing sanctions against Iraq. GAO-02-625, GAO Reports.
Hauk, E., Saez-Marti, M. (2002). On the cultural transmission of corruption. Journal of Economic Theory, 107(2), 311-335.
Hazans, M. (2011). Informal workers across Europe: Evidence from 30 European countries. World Bank Policy Research Working Paper, (5912).‏
Helpman, E., Itskhoki, O. (2010). Labour market rigidities, trade and unemployment. The Review of Economic Studies, 77(3), 1100-1137.‏
Helpman, E., Itskhoki, O., Redding, S. (2010). Inequality and unemployment in a global economy. Econometrica, 78(4), 1239-1283.‏
Loayza, N., Fajnzylber, P. (2005).Economic growth in Latin America and the Caribbean: stylized facts, explanations, and forecasts. World Bank Publications.
Loayza, N.V. Oviedo, A.M., Serven, L. (1997). The impact of regulation on growth and informality: Cross-country evidence. World Bank WPS3623.
Menezes-Filho, N.A., Muendler, M.A. (2011). Labor reallocation in response to trade reform (No. w17372). National Bureau of Economic Research.
Mishra, A. (2006). Persistence of corruption: Some theoretical perspectives, World Development, 34(2), 349-358.
Nahifi Lahijan, Sh., Faraji Dizaji, S., Mozayani, A.H. (2017). The impact of economic sanctions on the size of the informal economy with an emphasis on developing countries relying on natural resource exports. Master Thesis, Energy Economics, Tarbiat Modares University, unpublished [In Persian].
Nelson, E.G., De Bruijn, E.J. (2005). The voluntary formalization of enterprises in a developing economy - the case of Tanzania. Journal of International Development, 17(4), 575-593.
Oviedo, A.M., Thomas, M.R., Karakurum-zdemir, K. (2009). Economic informality: Causes, costs, and policies a literature survey.‏
Peksen, D. (2019). Autocracies and economic sanctions: The divergent impact of authoritarian regime type on sanctions success. Defence and Peace Economics, 30(3), 253-268.‏
Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Petrescu, I. (2016). The effects of economic sanctions on the informal economy. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 4(4), 623-648.‏
Rajan, R., Subramanian, A. (2007). Does aid affect governance?. American Economic Review, 97(2), 322-327.‏
Teymouri, S.R. (2017). Possible post-conflict sanctions, trends and challenges. analytical report, development and foresight research center. Country Planning and Budget Organization [In Persian].
Torgler, B., Schneider, F. (2007). Shadow economy, tax morale, governance and institutional quality: A panel analysis. IZA DP No. 2563.
Vlachaki, M. (2015). The impact of the shadow economy on indirect tax revenues. Economics & Politics, 27(2), 234-265.‏
Williams, C.C., Round, J. (2008). Retheorizing the nature of informal employment: Some lessons from Ukraine. International Sociology, 23, 367-388.