تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام‌دهی شعب بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

10.22103/jdc.2021.18230.1156

چکیده

هدف: امروزه بانک‌ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش‌های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان‌دهی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردند. ریسک اعتباری مهم‌ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم‌ترین ریسک‌های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش‌بینی زیان‌های عدم بازپرداخت وام‌ها نوعی برتری نسبی برای بانک‌ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است.
 
روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه‌گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای SPSS صورت گرفت.
 یافته‌ها: فرضیه‌های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست‌های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست‌های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.
 نتیجه‌گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک‌ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک‌ها و مؤسسات مالی ایفا می‌نماید. ریسک اعتباری با اندازه‌گیری ریسک می‌توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی‌ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای را فراهم خواهد ساخت.بنابراین می‌توان با تقویت سیاست‌های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته‌ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی‌ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیری، حسین؛ نوروزی عموقین، فریبا. (1397). اثر ساختار تسهیلات بر سودآوری بانک‌ها (مشارکت مدنی و فروش اقساطی. اقتصاد اسلامی، 18(69)، 172-147.
امینی، علیرضا؛ حقیقت، علی؛ همتی، فاطمه. (1389). بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش‌ها و راهکارها).مجله اقتصادی، ۱۰(۹ و ۱۰) ،86-71.
ایروانی، محمدجواد؛ غزالی، امین. (1393).شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست‌گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به متقاضیان. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی،10(1)، 226-205.
بانک مرکزی. (1391). ابزارهای سیاست پولی در ایران. https://www.cbi.ir/page/1512.aspx.
بزرگ اصل، موسی؛ برزیده، فرخ؛ صمدی، محمدتقی. (1396). رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تأثیر آن بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری ایران. پژوهش‌های پولی و بانکی، 10(33)، 532-509.
تقی نتاج، غلامحسن؛ نجف‌پور کردی، حمیدرضا. (1392). بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه‌کارهای پیشگیری و کاهش آن. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1، 19-17.
جندقی، غلامرضا؛ سارنج ،علیرضا؛ رجائی، رضا؛ قاسمی، احمدرضا؛ تهرانی، رضا. (1399). ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی بازشناسی الگو و الگوریتم مورچگان. فرایند مدیریت و توسعه، ۳۳(۱)، 170-133.
چاوشی راد، رسول؛ دهقان نیستانکی، مهدی؛ اسماعیلزاده، علی. (1393). عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب در بانک مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان استان تهران. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار؛ تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی، 105-79.
حبیبی، رضا؛ کوهی، حسن؛ بعیدی، حسین. (1397). تصمیمات تسهیلات‌دهی بانک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: مشتریان حقیقی بانک سپه. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(9)، 71-33.
حیدرپور، فرزانه،کارذبحی،مصطفی. (1388). طراحی الگویی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک با استفاده از معیار C 5. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 2(2)، 154-135.
خدائی وله زاقرد، محمد؛ کردلوئی، حمیدرضا؛ محمودزاده، المیرا. (1390). ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی‌های ارزی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(60)، 152-135.
خرمی، امیر؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی. (1399). بارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR). مطالعات مدیریت صنعتی، 18(59)، 116-79.
داداشی، ایمان؛ کردمنجیری، سجاد؛ خوشنود، زهرا؛ غلام نیا روشن، حمیدرضا. (1399). بررسی متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم. چشم انداز مدیریت مالی،10(31)، 73-53.
دل‌افروز، نرگس؛ همایون فر،مهدی؛ تقی‌پور تمیجانی، مریم. (1398). مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،10(38)، 116-94.
رضائی، نادر؛ نوروزی، علیرضا. (1398). بررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانک‌ها. دانش سرمایه‌گذاری، 8(32)، 330-315.
سعیدی کلیشمی،اعظم.(1393). بررسی و تحلیل مطابات معوق شبکه بانکی استان گیلان. مجله اقتصادی، 14(11)، 76-59.
شریفی رنانی، حسین؛ هنرور،نغمه؛ دائی کریم زاده، سعید؛ امرالهی پورشیرازی، فرزانه. (1388). بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران.  مدلسازی اقتصادی ،3(10)، 48-27.
صامتی، مجید؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛ کارنامه حقیقی، حسن. (1390). تأثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری در ایران. روند پژوهش‌های اقتصادی، 19(60)، 28-5.
طاهرپور، جواد؛ محمدی، تیمور؛ فردی‌کلهرودی، رضا. (1397). نقش توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 18(69)، 133-162.
طلوعی اشلقی، عباس؛ نیکومرام، هاشم؛ مقدوری شربیانی، فرناز. (1389). طبقه‌بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانک‌ها با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان، 1(84)، 19-1.
علیمردانی، الهام؛ عباسیان، عزت الله. (1398). طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثرهم زمان کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها بر وام‌دهی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3(5)، 14-1.
فرهنگ، امیرعلی؛ اثنی عشری، ابوالقاسم؛ ابوالحسنی، اصغر؛ رنجبرفلاح، محمدرضا؛ بیابانی، جهانگیر. (1397). سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 5(4)، 247-227.
فلاح‌پور، سعید؛ راعی، رضا؛ هندیجانی‌زاده، محمد. (1393). رویکرد شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبور عسل مصنوعی جهت تخمین رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 21(48)، 53-33.
گرد، عزیز؛ اکبری، الهام. (1391). ارزیابی رابطه نرخ سود تسیلات بانکی و اقلام معوق بانک ملت. مطالعات کمی در مدیریت، 3(4)، 46-31.
مدبر،سمیه؛ رفیعی،سودابه؛ آقامحمدی، زهره. (1399).شناسایی عوامل موثر بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان بانک ها.پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 4(14)، 54-43.
مدنی تنکابنی، سید صهیب؛ ادیب‌پور، مهدی؛ محمودزاده، محمود؛ قویدل، صالح. (1399). اثر تاب‌آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری بانکی (مطالعه بین کشوری. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 7(1)، 152-121.
مهرآرا، محسن؛ موسایی، میثم؛ تصوری، مهسا؛ حسن‌زاده، آیت. (1388). رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان. مدلسازی اقتصادی، 3(9)، 150-121.
مهرآرا، محسن؛ عبدلی،قهرمان؛ پارسامنش، مهرداد. (1399). تعیین ریسک اعتباری مشتریان مؤسسات بیمه اعتبارصادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه عصبی. پژوهشنامه بازرگانی، 24(96)، 188-147.
موسویان، سیدعباس؛ کاوند، مجتبی.(1389). مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی. معرفت اقتصادی، 2(1)، 63-35.
موسویان، سیدعباس. )1386(. طرح پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل قانون عملیات بانکی بدون ربا. مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
میرغفوری، حبیب الله؛ امین آشوری، زهره. (1394). ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 7(13)، 166-147
نادری، جلال؛ موسویان، سیدعباس؛ ندیری، محمد؛ زارعی، فاطمه. (1398). بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی. جستارهای اقتصادی، 16(32)، 87-61.
یدالله‌زاده طبری، ناصرعلی؛ معماریان، عرفان؛ نصیری، عاطفه. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک‌ها. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 5(7)، 28-15.
References
Ahmed, S., Malik, Q.A. (2015). Credit risk management and loan performance: Empirical investigation of micro finance banks of Pakistan. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), 574-579.
Alimardani, E., Abbasian, E. (2019). Designing a nonlinear model to examine the effect of both capital adequacy and investment of banks in companies on lending. Research in Accounting and Economic Sciences, 3(5), 14-1 [In Persian].
Amini, A., Haghighat, A., Hemmati, F. (2010). Investigation and analysis of overdue receivables of Qazvin banking network (challenges and solutions). Economic Journal, 10(9 and 10), 71-86 [In Persian].
Amiri, H., Noroozi Amooghin, F. (2018). The effect of facility structure on the profitability of banks (civil partnership and installment sales. Islamic Economics, 18(69), 147-172 [In Persian].
Arora, A., Kumar, M. (2014). Credit risk management index score for Indian banking sector: An in-depth analysis. IUP Journal of Bank Management, 13(2), 19-28.
Basel. (2006). Principles for the management of credit risk, consultative paper issued by the Basel committee on banking supervision, Basel.
Bezzina, F., Grima, S. (2012). Exploring factors affecting the proper use of derivatives: an empirical study with active users and controllers of derivatives. Managerial Finance, 38, 414-434.
Boldizzoni, F. (2008). Means and ends: the idea of capital in the West, 1500-1970. New York: Palgrave Macmillan.
Bozorg Asl, M., Barzideh, F., Samadi, M.T. (2017). The relationship between liquidity risk and credit risk and its impact on financial instability in the Iranian banking industry. Monetary and Banking Research, 10(33), 509-532 [In Persian].
Central Bank. (2012). Monetary policy tools in Iran, https://www.cbi.ir/page/1512.aspx [In Persian].
Chavoshi Rad, R., Dehghan Nistanaki, M., Ismailzadeh, A. (2014). Internal factors affecting the profitability of branches in the bank Case study: Parsian Bank branches in Tehran province. National Conference on New Approaches to Business Management; Tabriz, Tabriz University and Industrial Management Organization, 79-105[In Persian].
Chijoriga, M.M. (2011). Application of multiple discriminant analysis (MDA) as a credit scoring and risk assessment model. International Journal of Emerging Markets, 6(2), 132-147.
Cooper, M., Jackson, W., Patterson, G. (2003). Evidence of predictability in the cross section of bank stock returns. Journal of Banking and Finance, 27(5), 817-850.
Dadashei, E., Kurdmanjiri, S., Khoshnood, Z., Ghulam Nia Roshan, H. (2020). Investigating the variables affecting the credit risk of legal clients of banks using the support vector machine and the decision tree. Financial Management Perspectives, 10(31), 53-73[In Persian].
Danstun, N., Harun, M. (2019). The effect of credit collection policy on portfolio at risk of microfinance, institutions in Tanzania. Studies in Business & Economics, 14(3), 132-144.
Delafrooz, N., Homayoun Far, M., Taghipour Tamijani, M. (2019). Credit risk management in banks using a combined approach. Financial Engineering and Securities Management, 10(38), 94-116 [In Persian].
Djebali, N., Zaghdoudi, K. (2020). Threshold effects of liquidity risk and credit risk on bank stability in the MENA region. Journal of Policy Modeling, 42(5), 1049-1063.
Falahpour, S., Rai, R., Hendijaneizadeh, M. (2014). Neonatal approach based on artificial bee colony to estimate the credit rating of bank customers. Financial Engineering and Securities Management, 21(48), 33-53.[In Persian].
Farhang, A., Twelve, Asnaasharei, A., Abolhasanei, A., Ranjbar Fallah, M., Biabanei, J. (1397). Bank capital, liquidity and credit risk in Iranian banks. Applied Theories of Economics, 5(4), 227-247 [In Persian].
Frank, B., Josephine, M. (2014). Risk management practices adopted by financial firms in Malta. Managerial Finance, 40, 587-612.
Fraser, J., Simkins, J. (2010). Enterprise risk management: Today’s leading research and best practices for tomorrow’s executive. Hoboken, New York, NY: John Wiley & Sons.
Gard, A., Akbari, E. (2012). Assessing the relationship between interest rates on bank facilities and Bank Mellat overdue items. Quantitative Studies in Management, 3(4), 31-46 [In Persian].
Gondoghi, G., Sarang, A., Rajaei, R., Ghasemi, A.R., Tehrani, R. (2020). Credit risk assessment using a combined neural network model of ant pattern recognition and algorithm. Management and Development Process, 33(1), 133-170 [In Persian].
Habibi, R., Koohi, H., Baidi, H. (1397). Bank lending decisions using genetic algorithm method (Case study: Real customers of Sepah Bank. Financial Studies and Islamic Banking, 4(9), 33-71 [In Persian].
Haidarpour, F., Karzabhi, M. (2009). Designing a model for accreditation of legal clients of the bank using criterion C 5. Financial Knowledge of Securities Analysis, 2(2), 135-154 [In Persian].
Imbierowicz, B., Rauch, C. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking & Finance, 2014, 40, 242-256.
Irvani, M.J., Ghazali, A. (2014). Identifying and ranking the factors affecting the preference of banking system policymakers in providing various facilities to applicants. Economic Studies and Policies, 10(1), 205-226 [In Persian].
Khodaei valeh zaghard, M., Kordloui, H.R., Mahmoudzadeh, E. (2011). Provide a model for measuring the risk of foreign exchange assets. Financial Engineering and Securities Management, 9(60), 135-152[In Persian].
Khorami, A., Taqhva Fard, M.T., Khatami Firoozabadi, M. (2020). Credit risk assessment of bank loan applicants by case-based reasoning (CBR) method. Industrial Management Studies, 18(59), 79-116[In Persian].
Ligung, Z., Kin, K., Lai, L. )2010(. Least squares support vector machines ensemble models for credit scoring. Journal of Expert Systems with Application, 37, 127-133.
Liu, C., Xie, J., Zhao, Q., Xie, Q., Liu, C. (2019). Novel evolutionary multi-objective soft subspace clustering algorithm for credit risk assessment. Expert Systems with Applications, 138(C), 112827.
Loona, Y., Zhong, Z. (2014). The impact of central clearing on counterparty risk, liquidity, and trading: evidence from the credit default swap market. Journal of Financial Economics, 112(2), 91-115.
Madani Tonekaboni, S., Adibopour, M., Mahmoudzadeh, M., Ghavidel, S. (2020). The effect of macroeconomic resilience on bank credit risk (Interstate Study. Economic Studies and Policies, 7(1), 121-152 [In Persian].
Mburu, M., Mwangi, W., Muathe, S. (2020). Credit management practices and loan performance: empirical evidence from commercial banks in Kenya. International Journal of Current Aspects in Finance, Banking and Accounting, 2(1), 51-63.
Mehrara, M., Abdoli, G., Parsamanesh, M. (2020). Determining the credit risk of customers of export credit insurance companies in Iran Export Guarantee Fund using machine learning methods and neural network. Journal of Commerce, 24(96), 147-188 [In Persian].
Mehrara, M., Musaei, M., Tasavorei, M., Hassanzadeh, A. (2009). Credit rating of Parsian Bank legal clients. Economic Modeling, 3(9), 121-150 [In Persian].
Miradji, M.A., Dwiarta, I.M.B. (2020). Determinant of credit and liquidity risk at bank health level assessment. 1st International Conference of Business and Social Sciences.
Mirghfouri, H., Amin Ashouri, Z. (2015). Credit risk assessment of bank customers. Business Management Explorations, 7(13), 147-166 [In Persian].
Modbar, S., Rafiei, S., Agha Mohammadi, Z. (2020). Identifying the factors affecting the probability of deferral of bank customers' facilities. Research in Accounting and Economic Sciences, 4(14), 43-54 [In Persian].
Mohammad, A. (2014). What influences banks lending in sub-Saharan Africa. Journal of Emerging Market Finance, 13(1), 1-42.
Moti, H., Masinde, J., Mugenda, N., Sindani, M. (2012). Effectiveness of credit management system on loan performance: Empirical evidence from micro finance sector in Kenya. International Journal of Business, Humanities and Technology, 2(2), 99-108.
Mousavian, A., Kavand, M. (2010). Liquidity management in Islamic banking. Economic Knowledge, 2(1), 35-63 [In Persian].
Muhire, F. (2018). Credit terms, credit accessibility and sustainability of SMES in Uganda. Acase study of SMES, Nakawa division Kampala.
Naderi, J., Mousavian, A., Nadiri, M., Zarei, F. (2019). A comparative study of credit risk in islamic banking and conventional banking (With emphasis on the impact of specific banking factors. Economic Research, 16(32), 61-87 [In Persian].
Ndero, S., Wepukhulu, J., Bogonko, J. (2019). Relationship between credit appraisal and loan performance by commercial banks in uasin gishu county, Kenya. European Journal of Economic and Financial Research.
Nikolaidou, E., Vogiazas, S. (2014). Credit risk determinants for the Bulgaria banking system. International Advance Economics Research, 20(4), 87-102.
Njenga, M., Kavindah, L. (2021). Credit management strategies and sustainability of digital lending applications in Kenya. International Academic Journal of Economics and Finance, 3 (6), 423, 446, 2.
Olabisi, J., Oladejo, D., Adegoke, J., Abioro, M. (2019). Credit management policy and firms’profitability: Evidence from infant manufacturing firms in southwest, Nigeria. Contemporary Economy Journal, 4(4), 59-69.
Rezaei, N., Norouzi, A. (2019). Investigating economic uncertainty and bank lending decisions. Investment Knowledge, 8(32), 315-330 [In Persian].
Richard, E., Chijoriga, M., Kaijage, E., Peterson, C., Bohman, H. (2008). Credit risk management system of a commercial bank in Tanzania. International Journal of Emerging Markets, 3(3), 323-332.
Ross, S., Westerfield, R., Jordan, B. (2008). Essentials of corporate finance. Hill International Edition. USA: McGraw-Hill Companies Inc.
Saeedi Klishami, A. (2014). Investigation and analysis of overdue correspondence in the banking network of Guilan province. Journal of Economics, 14(11), 59-76 [In Persian].
Sameti, M., Dalali Esfahani, R., Krname Haghighei, H. (2011). The effect of macroeconomic instability on lending behavior of commercial banks in Iran. Economic Research Process, 19(60), 5-28 [In Persian].
Scannella, E., Polizzi, S. (2021). How to measure bank credit risk disclosure? Testing a new methodological approach based on the content analysis framework. Journal of Banking Regulation, 22(1), 73-95.
Setiawan, A., Sudarto, S., Widiastuti, E. (2021). The influence of credit risk and liquidity rrisk on bank stability. Icore, 5(1).1169-1177.
Sharifi Renani, H., Honarvar, N., Daei Karimzadeh, S., Amrollahi Pourshirazi, F. (2009). Investigating the effects of monetary policy on GDP through the banking system lending channel in Iran. Economic Modeling, 3(10), 27-48 [In Persian].
Sustersic, M., Mramor, D., Zupan, J. (2009). Consumer credit scoring models with limited data. Journal of Expert Systems withApplications 36, 4736-4744.
Taherpour, J., Mohammadi, T., Fardi Kalhoroodi, R. (1397). The role of distribution of banking facilities on Iran's economic growth. Journal of Economics, 18(69), 133-162 [In Persian].
Taqhi Nataj, G., Najafpour Kurdi, H. (2013). Investigating the causes of increasing the overdue receivables of the sample bank and prevention and reduction strategies. Accounting and Auditing Research, 1, 17-19 [In Persian].
Toloui Ashlaghi, A., Nicomram, H., Maqduri Sharbiani, F. (2010). Classification of bank credit facility applicants using backup machine technique. Management Futurology, 1(84), 1-19 [In Persian].
World Bank (2016). Databank: World Development Indicators. Accessed on March 21, 2017 fromhttp:// databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=FB.AST.NPER.ZS&country=#.
Worokinasih, S., Potipiroon, W. (2019). Microfinance repayment performance of SMEs in Indonesia: Examining the roles of social capital and loan credit terms. The Journal of Behavioral Science, 14(1), 28-45.
Yadollahzadeh Tabari, N., Memarian, E., Nasiri, A. (2014). Identifying the factors affecting the probability of non-repayment of banks' credit facilities. Journal of Economics and Business, 5(7), 15-28 [In Persian].