نقش توسعه بانکداری الکترونیکی بر پیشرفت مالی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.22103/jdc.2021.17981.1145

چکیده

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت‌های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می‌شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم‌های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان شده است.
 
روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل‌های آماری و روش‌های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،  بر مبنای مطالعات تونی و همکاران (2015) است.
 
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه‌های ATM، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاههای پایانه شعب بانک (Pin Pad)، تعداد دستگاه‌های TOKEN و تعداد دستگاههای POS رابطه مثبت و معنا‌داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر  ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.
 
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها، پیشنهاد می‌شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک‌ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص‌های اقتصادی باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، شاهد. (1381). موانع بانکداری الکترونیکی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، 43-2.
حسن‌زاده، علی؛ صادقی، تورج. (1382). بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر توسعه نظام بانکی. مجله اقتصادی، شماره 25و26، .
حسینی، سید شمس الدین؛ فرامرزی عباد، حمید. (1395). بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانک‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی، 10(35)، 170-147.
جواهری‌زاده، ابراهیم؛ آزاده‌دل، افسانه و رسول ثانوی فرد. (1399). مطالعه تأثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف‌کنندگان در صنعت بانکداری. فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 3، 63-53.
فرهنگی، علی اکبر؛ بهرامی، حمیدرضا؛ زارع، علمی حمزه. (1394). بررسی تأثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان. مدیریت توسعه و تحول، 7(21)، 68-61.
کهــزادی، نــوروز. (1382). بانکــداری الکترونیــک پــیش نیازهــا، محدودیت‌ها و روش‌های پیاده‌سازی آن در ایران (قسمت دوم). پیک توسـعه، شماره 28.
گودرزی، آتوسا؛ زبیدی، حیدر. (1387). بررسی تأثیر گاترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(35)، 139-111.
میراحمدی، سیامک. (1385)، بانکداری الکترونیکی. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1080.
مهربان‌پور، محمد رضا؛ نادری نورعینی، محمد مهدی؛ اینالو، عفت؛ اشعری، الهام. (1396). عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(54)، 140-119.
هاشمیان، محمود. (1382)، مفاهیم دولت الکترونیکی. تهران: تک‌فا، 85-43.
ونوس، داور؛ مختاران، ماهرخ. (1381). بانکداری الکترونیک و ضرورت توسعه آن در ایران. ماهنامه مدیریت، شماره 67 و68.
References
Al-Sabbagh, I., Molla, A. (2004). Adoption and use of internet banking in the sultanate of Oman: An exploratory study. Journal of Internet Banking and Commerce, 9(2), 1-12.
AbreAbreu, M., Mendes, V. (2001). Commerical bank interest margin and profitability: Evidence for some EU contries. Research in Economics and Mathematics, 1-11.
Ebrahimi, S., (2002). Barriers to electronic banking in Iran. Master Thesis, Faculty of management and accounting, Allameh Tabatabai University, 2-43 [In Persian].
Edwin, A. (2017). The role of e-banking on organization performance in Nigeria: Case study of commercial banks. Basic Research Journal of Business Management and Accounts, 6(1), 1-10.
Farhangi, A., Bahrami, H., Zare, H. (2015). Investigating the effect of electronic banking services on increasing the resources of Bank Mellat in Lorestan province. Development and Transformation Management, 7(21), 61-68 [In Persian].
Goodarzi, A., Zubeidi, H. (2008). Study of the effect of electronic banking on the profitability of Iranian commercial banks. Iranian Economic Research, 19(35), 111-139 [In Persian].
Javaherizadeh, E., Azadeh Del, A., Rasoul, T. (2020), Study of the effect of electronic banking on consumer behavior in the banking industry. Quarterly Journal of Approach in Business Management, 3, 53-63 [In Persian].
Hassanzadeh, A., Sadeghi, T. (2003), The effects of electronic banking on the development of the banking system, Economic Journal, No. 25 and 26 [In Persian].
Hashemian. M. (2003). Concepts of e-Government. Tehran: Tak Fa, 43-85 [In Persian].
Hosseini, S., Shamsuddin, F., Ebad, H. (2016). Investigating the effect of electronic banking on the return on equity in selected banks operating in the Tehran Stock Exchange. Financial Economics, 10(35), 147-170 [In Persian].
Malhotra, P., Singh, B. (2009). The impact of internet banking on bank performance and risk: The Indian experience. Eurasian Journal of Business and Economics, 2(4), 43-62.
Mirahmadi, S. (2006). Electronic Banking. World Economy Newspaper. No. 1080.
Mehrabanpour, M., Naderi Noorini, M., Inalu, E., Ash'ari, E. (2017). Factors affecting the profitability of banks. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), 119-140.
Misra. (2001). E-banking: A strategic perspective. Journal of Financial Services Marketing, 8.
Imran, H. (2021). Effects of e-banking adoption on the financial performance of state-owned commercial banks in Bangladesh. Information Resources Management Journal (IRMJ), 34(4), 93-112.
Nazaritehrani, A., Mashali, B. (2020). Development of E-banking channels and market share in developing countries. Financial Innovation, 6.
Kahzadi, N. (2003). Electronic banking prerequisites, limitations and methods of implementation in Iran (Part II). Development courier, Issue 28 [In Persian].
Petria, N., Capraru, B., Ihnatov, I. (2015). Determinants of banks’ profitability: Evidence from EU 27 Banking Systems. Procedia Economics and Finance, 518-524.
Pratten, J.D. (2004). Customer satisfaction and waiting staff. International of contemporary Hospitality Management, 16(6), 385-388.
Sanli, B., Hobikoglu, E. (2015). Development of internet banking as the innovative distribution channel and Turkey example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195(3), 343-352.
Tunay, K., Tunay, N., Akhisar, I. (2015). Interaction between internet banking and bank performance: The Case of Europe. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(3), 363-369.
Venus, D., Mokhtaran, M. (2002). Electronic banking and the need for its development in Iran. Management Monthly, No. 67 and 68 [In Persian].