اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی بهمنی

اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

economic.uk.ac.ir/~mbahmani
mbahmaniuk.ac.ir
0000-0003-0257-5775

سردبیر

دکتر سیدعبدالمجید جلائی

اقتصاد بین الملل استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

economic.uk.ac.ir/~jalaee
jalaeeuk.ac.ir
0000-0001-8154-9123

دبیر تخصصی

دکتر حمیدرضا حُرّی

اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

economic.uk.ac.ir/~horryhr
horryhruk.ac.ir
0000-0002-2038-8968

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محسن بهمنی اسکویی

اقتصاد استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ویسکانسین - میلواکی

uwm.edu/economics/people/bahmani-oskooee-mohsen/
bahmaniuwm.edu
0000-0002-8242-7715

دکتر احمد شاهین اوز

اقتصاد استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه باشکتت

ikt.baskent.edu.tr/kw/ozgecmis.php?oid=416461
asahinozbaskent.edu.tr
0000-0002-9834-1844

دکتر کریم کارابلوط

اقتصاد استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آتاتورک

avesis.atauni.edu.tr/kerem
kerematauni.edu.tr
0000-0002-3159-3289

اعضای هیات تحریریه

دکتر نظر دهمرده

علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی استاد اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/nazardahmardeh/
nazarhamoon.usb.ac.ir
0000-0001-7344-1796

دکتر فرهاد رهبر

اقتصاد نظری استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~frahbar
frahbarut.ac.ir

دکتر علیرضا شکیبایی

اقتصاد توسعه استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

economic.uk.ac.ir/~ashakibai
a.shakibaiuk.ac.ir
0000-0001-7464-7729

دکتر عباس عصاری آرانی

علوم اقتصادی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/assari_a
assari_amodares.ac.ir
0000-0002-4995-876X

دکتر محمدعلی فیض‌پور

اقتصاد صنعتی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/feizpour/Biography.htm
feizpouryazd.ac.ir
0000-0002-5707-7346

دکتر پرویز محمدزاده

علوم اقتصادی استاد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?p.mz
pmohamadzadehtabrizu.ac.ir
0000-0002-1154-7576

دکتر امیرحسین مزینی

اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mozayani
mozayanimodares.ac.ir
0000-0002-3536-4328

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

اقتصاد استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

depagr.uk.ac.ir/~hmehrabi
hmehrabiuk.ac.ir
0000-0002-6169-8081

دکتر محمد قلی یوسفی

اقتصاد بین الملل استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693087/
yousefiatu.ac.ir
0000-0003-4149-2198

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه ایرانی کرمانی

اقتصاد مربی بازنشسته اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

economic.uk.ac.ir/~irani
fatemeh87uk.ac.ir
0000-0002-1218-2441

دکتر سید امیر جهادی حسینی

ادبیات دانشیار ادبیات، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

hu.uk.ac.ir/~jahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

مدیر داخلی

امین محمدی

کامپیوتر دبیر اجرایی

jdc.uk.ac.ir
jdcuk.ac.ir
03433257550