مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

     در این مطالعه، انگیزه‌های مدیریت سود مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش برای دوره زمانی 1379 تا پایان 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه‌های مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها، نسبت سودآوری، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و تغییرپذیری سود است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و هر یک از این انگیزه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تجمعی استفاده شده است. مدل اقلام تعهدی اختیاری، تنها نسبت سودآوری را به عنوان انگیزه مدیریت سود معرفی می‌کند، در حالی­که مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، علاوه بر نسبت سودآوری، متغیرهای اندازه شرکت و تغییرپذیری سود را نیز به عنوان انگیزه‌های مدیریت سود در ایران معرفی می‌کند. مقایسه نتایج دو مدل یاد شده، کارایی بیشتر مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش را نسبت به مدل اقلام تعهدی اختیاری تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


-  پورحیدری، امید؛ افلاطونی، عباس (1385) «بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی،  سال سیزدهم،  شماره 44.
- ثقفی، علی؛ پوریانسب، امیر(1385) «پژوهش‌های تجربی حسابداری»، دانش و پژوهش حسابداری، سال اول، شماره 3.
 Albercht, W.D., Richardson, F.M. (1990), “Income smoothing by economy sector,” Journal of Business Finance & Accounting, 17(5), 713-730.
 Archibald, T.R. (1967), “The return to straight line depreciation: An analysis of a change in accounting methods,” Empirical Research in Accounting: Selected Studies. pp. 164-80.
 Barefield, R.M., and E.E. Domiskey. (1972), “The smoothing hypothesis: An alternative test,” The Accounting Review, (April): pp. 291-298.
 Barnea, A., J. Ronen, and S. Sadan. (1975), “The implementation of accounting objectives-An application to extraordinary items,” The Accounting Review, (January): pp. 56-68.
 Barnea, A., J. Ronen, and S. Sadan. (1976), “Classificatory smoothing of income with extraordinary items,” The Accounting Review, (January): pp. 110- 122.
 Beidleman, C.R. (1973), “Income smoothing: The role of Management,” The Accounting Review, (October): pp. 653-667.
 Belkaoui, A., Picur, R.D. (1984), “The smoothing of income number: Some empirical evidence on systematic differences between core and periphery industrial sectors,” Journal of Business Finance & Accounting, 11(4), pp. 527-545.
 Chowdhury, D. (1999), “Performance-related pay: An assessment of profit-sharing and employee share ownership schemes,” Bureau of Business Research, Dhaka: University of Dhaka.
 Eckle, N. (1981) “The income smoothing hypothesis,” revisited. Abacus, 17(1), pp. 28-40.
 Ely, K., and V. Mande. (1994), “The  interdependent  use of earnings  and  sales  in financial  analyst forecasts,” Working  Paper,  Emory  University.
 Guay, W., Kothari, S.P., Watts, R.L. (1996), “A market-based evaluation of discretionary accrual models,” Journal of Accounting Research, 34, pp. 83-105.
 Habib, A. (2005), “Firm-specific determinants of income smoothing in Bangladesh: an empirical evaluation,” Advances in International Accounting, 18, pp. 53-71.
 Healy. (1985), “The effect of bonus schemes on accounting decisions,” Journal of Accounting and Economics, (April): pp.85-107.
 Hendriksen, E.S, Van berda M.F. (1992), “Accounting Theory,” Irwin. 5 ed.
 Herrmann, D and Inoue,T. (1996), “Income smoothing and incentives by operating condition: An empirical test using depreciation change in Japan,” Journal of International Accounting,  Auditing and Taxation,  5(2). pp. 161-177.
 Imhoff, E. A., Jr. (1977). “Income smoothing-A case for doubt,” Accounting Journal, (Spring): pp. 85-100.
 Jones, J. (1991), “Earnings management during import relief investigations,” Journal of Accounting Research, 29. pp. 93-228.
 Lev, B., and S. Kunitzky. (1974), “On the association between smoothing measures and the risk of common stocks,” The Accounting Review, (April): pp. 259-270.
 Mcnichols, M. F. (2000), “Reaserch design issues in earnings management studies,” Journal of Accounting and Public Policy, 19.pp.313-345.
 Moses, O.D. (1987), “Income smoothing and incentives: Empirical tests using accounting changes,” The Accounting Review, (April): 358-377.
 Ndubizu, G, A. and Tsetsekos, G, P. (1991), “Functional currency smoothing and managerial incentives: An empirical test,” The International Journal of Accounting, 27.pp. 27-37.
 Peasnell, K. V., Pope, P.F., Young, S. (1998), “Outside directors, board effectiveness, and earnings management,” Working Paper, Lancaster University.
Ronen, J., and S. Sadan. (1981), “Smoothing Income Numbers,” Reading, MA: Addison-Wesley.
 Teoh, S., Welch, I., Wong, T. (1998a), “Earnings management and the log-run underperformance of seasoned equity offering,” Journal of Financial Economics, 50.pp. 63-100.
 Watts R, Zimmerman J. (1986), “Positive Accounting Theory,” New Jersey: Prentice Hall.
 Watts R, Zimmerman J. (1978), “Towards a positive theory of the determination of accounting standards,” The Accounting Review, (January): pp.112- 134.
 Xiang, Y. (2006), “Earning Management and Its Measurement: A Theoretical Perspective,” Journal of Academy of Business, Cambridge, 9(1). pp. 214-219.