بررسی مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دست‌باف استان کرمان رهیافت تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

از سال 1373 روند کاهش صادرات فرش دست‌باف در کشور آغاز شدند و متأسفانه این روند تاکنون ادامه دارد. اما به دلیل ویژگی فرش کرمان، صادرات فرش کرمان بیشتر کاهش یافته است. بدین منظور در این مقاله سعی شده است مشکلات اقتصادی صنعت فرش دست‌باف کرمان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی مبتنی بر روش علی و معلولی است. این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1386 صورت گرفته و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده ‌شده ‌است. برای این که مقایسه‌ای بین مشکلات سه بخش تولید، مصرف و صادرات فرش صورت گیرد با استفاده از نظر کارشناسان، پرسشنامه‌ای طراحی شده‌ است. 114 پرسشنامه بین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر دست‌اندرکاران فرش دست‌باف استان کرمان توزیع، و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی این مشکلات رتبه‌بندی شده‌ است. بر اساس نتایج این مطالعه رتبه اول مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دست‌باف استان کرمان، مربوط به بخش دولتی، رتبه دوم مربوط به بازار، رتبه سوم مربوط به رقیبان و رتبه چهارم مشکلات مربوط به بخش خصوصی است.

کلیدواژه‌ها


- به آذین، م. 1. (1356) قالی ایران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران
- پاسبان، فاطمه (1382)، تأثیر رونق صادرات بر بخش کشاورزی در ایران (بیماری هلندی)، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، تهران.
- پیراسته، حسین (1384)، تحلیلی اقتصادی از تولید و صادرات فرش منطقه بیرجند خراسان، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
- چیپ سازان، امیرحسین، محمد صادق اسدی و حمید کارگر (1382)، آموزش دانشگاهی فرش دست‌باف، چالش‌‌ها و چشم‌اندازها، انتشارات سخن گستر، مشهد.
- دادگر، لیلا (1380) فرش ایران: مجموعه ای از موزه فرش ایران،  موزه فرش ایران، بنیاد یادگارهای فرهنگی، تهران.
- داشگر، احمد (1376)، فرهنگ جامع فرش: یادواره (دانشنامه ایران)، سازمان چاپ و انتشارات یادواره اسدی، تهران.
- شجری، هوشنگ و مرجان قوامی (1382)، صادرات فرش دست‌باف ایران به اتحادیه اروپا و اثر رقابت خارجی بر آن، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، تهران.
- صابری، ابراهیم (1382)، جایگاه فرش دست‌باف در اشتغال شهری و روستایی، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، تهران
- صامتی، مجید، سامتی، مرتضی و مریم اصغری(1382) اولویت های بخش صنعت استان اصفهان بر اساس روش فرایند سلسله مراتبی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 27.
- فصلنامه کرمان (پاییز و زمستان 1371)، فرش ایران، نقش مواج و زیبای هنر بر بستر پر شیب و تاب کار، تولید و زندگی، مرکز کرمان شناسی کرمان، کرمان 120،126.
- قلی زاده، احد (1382)، نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به تولید و صادرات فرش دست‌باف، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، تهران.
- مجابی، سید علی (1381) مقدمه ای بر تاریخ فرش دست‌باف ایران، از ظهور تا پایان قرن نوزدهم، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، تهران.
- مهرگان، محمد رضا (1385)، پژوهش عملیاتی پیشرفته، چ دوم، نشر کتاب دانشگاهی، تهران.
- نصیری، محمد جواد (1374)، سیری در هنر قالی بافی ایران، چ اول ناشر: مؤلف، تهران.
- وزارت بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران (1380) اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مجموعه مقالات: ج دوم. تهران.
- وزارت بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران(1386) دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، چکیده مقالات،  تهران.
- هراتی خلیل آبادی، جواد (1382)، بررسی جایگاه فرش دست‌باف در توسعه اقتصادی کشور و دلائل کاهش سهم صادرات جهانی فرش ایران، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، تهران.
- یاوری، حسین (1384)، مبانی شناخت قالی ایران، نشر رجاء با همکاری ماهنامه تخصصی قالی ایران، تهران.