پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

  در این مقاله سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش­بینی رفتار مدیریت سود شرکت­های تعدیل کننده EPS مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل آن دسته از
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طول دوره مالی اقدام به تعدیل
EPS  کرده­اند. یافته­ها نشان می­دهد دو انگیزه قراردادی (قراردادهای بدهی) و فشار بازار سرمایه (رشد سود عملیاتی و سود خالص) انگیزه مدیران شرکت‌ها برای تعدیل EPS به شمار می­آید. بر مبنای استدلال نظری، انتظار می‌رود اقلام تعهدی نشانه‌ای برای شناسایی شرکت­های تعدیل کننده EPS باشد؛ یعنی حجم اقلام تعهدی شرکت­های تعدیل کننده  EPSاز سایر شرکت­ها متفاوت باشد که در این تحقیق مورد تأیید قرار نگرفت. هم‌چنین انتظار می­رود شرکت­هایی که ضرایب قیمت (E/P,B/M) بیشتری دارند تحت فشار بازار سرمایه تمایل بیشتری به تعدیل EPS نشان دهند که شواهد به دست آمده این انتظار را تأیید نمی­کند. در مجموع می‌توان گفت شرکت­های با رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر، تمایل بیشتری به تعدیل  EPSدارند. بنابراین رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر می­تواند به عنوان نشانه‌ای برای پیش­بینی مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی کردلر، علی و الهام حسنی آذر(1385)، بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره45، ص 3 تا 23.
- پورحیدری، امید و عباس افلاطونی(1385)، بررسی اثر انگیزه­های هموارسازی سود در
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 44، ص 55 تا70.
- پورحیدری، امید و داود همتی(1383)، بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی،دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 36، ص 47 تا63.
- خوش طینت، محسن و عبداله خانی (1382)، مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه­ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی، مطالعات حسابداری، شماره 3، ص127 تا 153.
- کردستانی، غلامرضا (1381)، مدیریت سود، ماهنامه بورس، شماره 33، ص57 تا 65.
- مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی،کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی(1384)، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 42، ص 61 تا 74.
- ملانظری، مهناز و ساناز کریمی(1386)، بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با اندازه و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال چهاردهم، شماره 47، ص 83 تا100.
Dechow,P.M. and D. J. Skinner. (2000), Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators, Accounting Horizons, June, 235-250.
Dechow, P. M., R.G.Sloan and A. Sweeney (1996),Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firm Subject to Enforcement Actions by the SEC” .Contemporary Accounting Research 13, 1-36.
Konan C., Jegadeesh, N., Louis K.C. and Josef L. (2001), Earnings Quality and Stock Returns, Working Paper, National Taiwan University, Taipei 106, Department of Finance, www.yahoo.com.
Richardson, S., Tuna, I., and Wu, M. (2002),  Predicting Earnings Management: the Case of Earnings Restatement, Working Paper, University of Pennsylvania, www.yahoo.com.
  Siew Hong Teoh, Ivo Welch,and T.J.Wong (1998 a),Earnings Management and Long – Run Performance of Initial Public Offerings”, Journal of Finance 53, 1935-1974.