تأثیر تورم بر رشد اقتصادی: رهیافت متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه آمار، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22103/jdc.2020.16094.1099

چکیده

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک‌های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته‌بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.
 
روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده‌سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته‌اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت‌اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش‌ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.
 
یافته‌ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه‌های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه‌گیری می‌شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.
 
نتیجه‌گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش‌های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه‌ها و مدل‌هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته‌اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه‌گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه‌های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه‌های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته‌اند. بنابر این توصیه می‌شود دولت ها در سیاست‌های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست‌های خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازکیا، مصطفی؛ توکلی، محمود. (1385). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی. علوم اجتماعی، 27، 26-1.
بهشتی، کریم. (1393). تأثیر تورم،نااطمینانی تورم و مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
بهفر، سارا. (1392). فراتحلیل پژوهش‌های آمادگی الکترونیک سازمان‌ها در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
پیرایی، خسرو، دادور، بهاره. (1390). تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 38، 80-67.
تفضلی، فریدون. (1372). اقتصاد کلان نظریه و سیاست‌های اقتصادی اقتصادی، تهران، نشر نی. صفحه 672.
حقدوست، علی اکبر. (1390). مرور ساختار یافته ومتاآنالیز، مفاهیم، کاربردها ومحاسبات،کرمان مؤسسه پژوهشگران بدون مرز.
حنطه، مهدی وهمکاران (1397). بررسی پدیده خنثایی پول در اقتصاد ایران. اقتصاد مالی،12(۴۲)، 74-47.
رضائیان، محسن(1385). واژه‌نامه توصیفی فراتحلیل‌ها. تهران، مجله ایرانی علوم پزشکی.
دادگر، یدالله؛ کشاورز، غلامرضا. (1384). تبیین رابطه تورم و رشداقتصادی در ایران. جستارهای اقتصادی، 3(5)، 88-59.
سهیلی، کیومرث؛ دل‌انگیزان، سهراب. (1392). برآورد تأثیر نرخ‌های متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه‌ای نرخ تورم در ایران در قالب مدل‌های غیرخطی. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 16، 140-121.
سیدشکری، خشایار؛ کارخانه، اکرم. (1395). بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی: مطالعه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
عطرکار روشن، صدیقه؛ قرهی، آزاده. (1391). بررسی رابطه بین حجم پول ، سطح عمومی قیمت‌ها ورشد اقتصادی در ایران در طول دوره پس از انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۸۹).اقتصاد مالی،6(19)، 110-89.
قربانی‌زاده، وجه‌الله. (1392). راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم افزارCMA2. تهران، جامعه‌شناسان.
فلیحی، نعمت؛ بخارایی، ریحانه. (1396). بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد مالی، 11(38)، 80-63.
منتظری شورکچالی، جلال. (1389). بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی: رویکرد غیرخطیSTR. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
منکیو،گریگوری. (1383). اقتصاد کلان. ترجمه حمیدرضا برادران شرکا و علی پارسیان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
References
Azkia, M., Tavakoli, M. (2006). Meta-analysis of job satisfaction studies in educational organizations. Social Sciences Quarterly, 27, 1-26 [In Persian].
Beheshti, K. (2014). The impact of inflation, inflation uncertainty and government expenditure on economic growth in Iran. M.Sc. Thesis, University of Tabriz [In Persian].
Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences (second edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Piraei, K., Dadvar, B. (2011). The effect of inflation on economic growth in Iran with emphasis on uncertainty, Research on growth and sustainable development. Economic Research, 38, 67-80 [In Persian].
Tafazoli, F. (1999). Macroeconomics, economic theory and economic policies, Tehran, Ney Publishing [In Persian].
Haghdoost, A.A. (2011). Structured and meta-analysis review, concepts, applications and calculations. Kerman Institute of Researchers without Borders [In Persian].
Hanta, M. (2016). Study of the phenomenon of money neutrality in the Iranian economy. Quarterly Journal of Financial Economics, 12(42), 47-74.
Delavar, A. (2001). Theoretical and scientific foundations of research in the humanities, Tehran, Roshd Publications [In Persian].
Rezaian, M. (2006). Descriptive glossary of meta-analyzes. Tehran, Iranian Journal of Medical Sciences [In Persian].
Soheili, K., Del Angizan, S. (2013). Estimating the effect of different inflation rates on economic growth rate and determining the threshold of inflation rate in Iran in the form of nonlinear models. Journal of Macroeconomics, 16, 121-140 [In Persian].
Seyed Shokri, K., Karkhaneh, A. (2016). A study of the effect of inflation on economic growth: A study of selected countries of the organization of the islamic conference, political-economic information. Islamic Azad University, Tehran [In Persian].
Atrkar Roshan, S., Qarahi, A. (2012). Study of the relationship between money supply, general level of prices and economic growth in Iran during the post-revolutionary period (1980-2010). Quarterly Journal of Financial Economics, 4(6), 89-110 [In Persian].
Ghorbanizadeh, V. (2013). Practical guide to meta-analysis with CMA2 software. Tehran, Sociologists [In Persian].
Espinoza, R., Leon, H., Prasad, A. (2010). Estimating the inflation–growth nexusa smooth transition model. IMF Working Paper, www.imf.org/external /pubs/ft/wp /2010/wp1076.pdf.
Falihi, N., Webkharaei, R. (2017). Study of the effect of financial depth on economic growth in Iran. Quarterly Journal of Financial Economics, 11(38), 63-80 [In Persian].
Montazeri Shurkchali, J. (2010). Investigating the relationship between inflation and economic growth: A nonlinear STR approach. M.Sc. Thesis, University of Tabriz [In Persian].
Mankiw, Gregory (2004) Macroeconomics, Hamidreza Baradaran shoraka and Ali parsian, Tehran, Allameh University Press.
Macaskill, P., Walter, S.D., Irwig, L. (2001). A comparison of methods to detect publication bias in meta‐analysis. Statistics in medicine, 20(4), 641-654.
Barro, R.J. (2013). Inflation and Economic Growth. Bank of England, Quarterly Bulletin, 35, 166-76.
Khan, M. (2016). Evidence on the functional form of inflation and output growth variability relationship in European economies. International Economics, 146, 1-11.
Gokal, V., Hanif, S. (2004). Relationship between Inflation and Economic Growth. Working Paper, www.reservebank.gov.fj/docs/2004_04_wp.pdf.
Little, J.H., Corcoran, J., Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Published by Oxford University Press.
Macaskill, P., Walter, S.D., Irwig, L. (2001). A comparison of methods to detect publication bias in meta‐analysis. Statistics in medicine, 20(4), 641-654.
Thompson S.G., Sharp S.J. (1999(. Comparison of methods. Statistics in Medicine, 18(20), 2693-2708.
Wolf, F.M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research  synthesis. Beverly Hills, CA:Sage Publications.