تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمان سنجی دقیق بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

10.22103/jdc.2020.16237.1101

چکیده

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
 روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می‌گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده‌ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه‌های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.
 یافته‌ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.
 نتیجه‌گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در قـسمت ادبیـات موضـوع پـژوهش، چنـین اسـتنباط مـی‌ ‌شـود کـه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصولیان، محمد ؛ نیکوسخن، معین. (1396). رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی،1(3)، 115-132.
اعتمادی، حسین؛ داغانی، رضا؛ عزیزخانی، مسعود؛ فرهبحش، سارا. (1393). زمان سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه‌گذاری،شواهدی از بازار سرمایه. تحقیقات مالی، 16(1)، 25-36.
حبیبی دورکی، مرتضی ؛ بلگوریان، میثم. (1397). بررسی ارتباط بین عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و بازده بازار سهام در دوره‌های رکود و رونق. نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر https://civilica.com/doc/787758/.
رحمانی،علی؛حکمت،هانیه. (1393). بررسی ثبات در عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 14(7)، 119-133.
رستمی، محمدرضا؛ انصاری، حجت اله؛ محمدعلی، مرضیه. (1396). ارزیابی توانایی موقعیت‌سنجی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای شرطی و غیرشرطی. مدیریت دارایی و تأمین مالی, 5(1)، 45-60.
سعیدی، علی؛ سعیدی، حسین. (1391). ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی ، 9(2)،  35-56 .
سینایی، حسنعلی؛ محمودی، ادریس ؛ ابوعلی، مجید. (1395). بررسی عوامل تأثیرگذار بر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. بررسی‌های حسابداری، 4(1)، 97-114.
مرادزاده فرد، مهدی؛ حسین پور،امیر حسین ؛مولایی نژاد، مهدی.(1394).تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 17(5)، 79-96.
نیکومرام، هاشم؛ فراهانی، آزاده. (1397). ارزیابی مهارت زمانسنجی بازار و به گزینی اوراق مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 7(25)، 61-82.
References
Alexander, G., Cici, J.G., Gibson, S. (2007). Does motivation matter when assessing trade performance? An analysis of mutual funds. The Review of Financial Studies, 20(1), 125–50.
Andreu, L., Mateos, L, Sarto, J. L. (2017). The Value Added by Trading Based on Valuation Criteria. International Review of Finance, 17(3), 327-352.
Berggrun, L., Edmundo Lizarzaburu, (2015). Fund flows and performance in Brazil. Journal of Business Research, 68(1), 199–207.
Bodson, L., Cavenaile, L. (2013).  A  global  approach  to  mutual  funds  market  timing  ability. Journal of Empirical Finance, 20(c), 96-101.
Bradford, D, Timothy, J., Riley, B. (2015).Volatility and mutual fund manager skill”. Journal of Financial Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j. jfineco.2015.06.012.
Brinson, G.P., Hood, L.R, Beebower, G.L. (1991). Determinants of Portfolio Performance. Financial Analysts Journal, Retrieved from: https://www. williamblairdas.com/ resource s/docs/articles_and_ books/Determinants_Article.pdf. 39-44.
Carhart, M. M. (1997). On Persistenxe in Mutual Fu nd Performance. Journal of Finance, 52(1), 57-82.
Champagne, C., Karoui, A., Patel, S. (2018). Portfolio turnover activity and mutual fund performance. Managerial Finance, 44(3), 326-356.
Chen, Y., Qin, N. (2017). The  Behavior of investor flows in corporate bond mutual funds. Management Science ,63(1), 1365–1381.
Etemadi, H; Daghani, R; Azizkhani, M; Farrah bakhsh, S. (2014). Timing in investment portfolio valuation, evidence of the capital market. Financial Research, 16(1), 25-36 [In Persian].
Fama, E. F., French, K. R. (2014). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), 457-472.
Fama, E. F, Merton H. Miller. (1972). The theory of finance, Holt, Holt Rinehart & Winstopublication, New York.USA.
Goldstein Itay , Jiang ,Hao.Ng ,David (2017).Investor Flows and Fragility in Corporate Bond Funds. Journal of Financial Economics doi: 10.1016/j.jÞneco.2016.11.007
Habibi Duraki, M; Belgurian, M. (2019). Investigating the relationship between the performance of mutual funds and stock market returns during periods of recession and boom, the first national conference on research and development in management and resistance economics, Tehran, Institute of Culture and Arts [In Persian].
Harris L.E., Samuel M., Hartzmark, D., Solomon, H. (2015). Juicing the dividend yield: Mutual funds and the demand for dividends. Journal of Financial Economics, 116(1), 433–451.
Hendriksen, E., Van Breda, M. (1981). Accounting Theory, Southern Methodist University; Illinois USA.
Jensen, M. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945- 1964. Journal of Finance, 23(2): 389-416.
Kaur Inderjit. (2019). Effect of mutual funds characteristics on their performance and trading strategy: A dynamic panel approach. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1-32.
Moradzadeh Fard, M; Hosseinpour, A; Molainejad, M. (2015). The effect of some factors and characteristics of mutual funds on the return of these funds. Asset management and financing, 17(5), 79-96 [In Persian].
Nicoumaram, H., Farahani, A. (2018). Assessing the skills of market timing and selecting the papers of the managers of mutual funds in Iran. Investment Knowledge, 7(25), 61-82 [In Persian].
Novy, R.M. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. Journal of Financial Economics, 108 (1), 1-28.
Oriol ,A., Erlend, N., Muniel, T.F.) 2005). Liquidity, banking reguulation and the macroeconomy. Jel& classification: G21,G28,E58.
Osulian, M; Nikou sokhan, M. (2017). Relationship between mutual funds' capital flow, market return and risk of micro investors. Risk Modeling and Financial Engineering, 1(3), 115-132 [In Persian].
Rahmani, A; Hekmat, H. (2014). Investigating the stability in the performance of stock exchange investment funds. Stock Exchange, 14(7), 119-133 [In Persian].
Rostami, M; Ansari, H; Mohammad Ali, M (2017). Assessing the positioning ability of managers of mutual funds listed on the Tehran Stock Exchange using conditional and unconditional approaches. Asset Management and Financing, 5(1), 45-60 [In Persian].
Saeedi, A; Saeedi, H (2012). Relationship between investment funds' capital flow and market returns: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Financial Research, 9(2), 35-56 [In Persian].
Sinai, H., Mahmoudi, I., Abu Ali, M. (2016). Investigating the factors affecting the capital flow of mutual funds in Iran. Accounting Reviews, 4(1), 97-114 [In Persian].
Treynor, J.L. Mazuy, J. (1966). Can Mutual Funds Outguess the Market? Harvard Business Review, 44(4), 131–136.