تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور.

10.22103/jdc.2020.16146.1100

چکیده

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. وسپرده‌های بانکی مهم‌ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده‌ها موجودیت بانک‌ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران است.
 روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده‌های سری زمانی، سال‌های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت تبیین می‌گردد.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: 1-رابطۀ منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده‌های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش‌تر باشد کشور با کاهش در سپرده‌های افراد در بانک‌ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده‌های بانکی رابطۀ مثبت و معناداری داشته است.
 نتیجه‌گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده‌های بانکی رابطۀ منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد لذا اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده‌های بانکی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


امیری، حسین. (1396). ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، 114-89.
رنجبرفلاح، محمدرضا؛ بیابانی، جهانگیر و میرزائیان، تکتم (1390). ارزیابی متغیرهای کلان مؤثر بر حجم و ترکیب سپرده‌های بانکی( مطالعه موردی بانک ملت 1387-1360). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ایران.
زمانی، زهرا؛ جنتی، ابوالفضل؛ قربانی، مریم. (1397). تأثیر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(8)، 104-81.
سوری، علی. (1395). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد2): همراه با کاربرد استاتا و ایویوز، تهران، انتشارات نشر نی.
عباسی، ابراهیم؛ سیدشکری، خشایار؛ حاجی‌زاده، محمد. (1394). بررسی تأثیر نرخ سود سپرده‌ها بر حجم سپرده‌های بانکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
طهرانچیان، امیرمنصور؛ نژادنوری، روزبه؛ صالحی، مریم (1391). تورم، رشد اقتصادی و سپرده‌های بانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره).
فدایی، علیرضا؛ مطلبی زاده، نوید؛ تبارکی، بهناز و میرزایی، حسین (1391). بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل آرچ و قارچ،  اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی روش‌ها و کاربردها، 6-4 شهریور 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محقق‌نیا، محمدجواد؛ حسینی، سیدحسین و جعفری باقرآبادی، احسان (1391). بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9)، 57-73.
میرزائی، حسین؛ صادقی، حسن؛ اقبالی، معصومه. (1394). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام‌دهی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک‌های سامان و پاسارگاد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
References
Audzei, Volha., Brázdik, F. (2018). Exchange rate dynamics and their effect on macroeconomic volatility in selected CEE countries. Economic Systems, 42(4), 584-596.
Abbasi, A., Sideshkari, Kr., Hajizadeh, M. (2015). The impact of deposits interest rates on bank deposits. Masters Thesis, Islamic Azad University [In Persian].
Engle, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55, 251-276.
Amiri, H. (2016). Evaluating the performance of selected banks in iran and its relation to interbank and macroeconomic variables. Iranian Journal of Applied Economic Studies , 7(26), 89-114 [In Persian].
Eichler, S., Littk, Helge C.N. (2018). Central bank transparency and the volatility of exchange rates. Journal of International Money and Finance. /doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.07.006.
Fadai, A.R., Matlabizadeh, N., Tabaraki, B., Mirzaei, H. (2012). Exchange rate fluctuations with arch and garch model. First International Conference on Econometrics Methods and Applications, 4-6 September 2012, Islamic Azad University, Sanandaj Branch [In Persian].
Gunther, S.(2010). Exchange rate volatility and growth in small open economics at the EMU periphery. European Monetary Union (EMU), 2010.773.
Ranjbar Falah, MR., Biyabani, J., Mirzaeian, T. (2011). Assessment of macro variables affecting the volume and composition of bank deposits (Mellat Bank Case Study 2001-2008). M.Sc., Payame Noor University of Iran [In Persian].
Kim, S-J., Kortian, T., Sheen, J. (2000). Central bank intervention and exchange rate volatility -Australian evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 10(210), 381–405.
kusum, W.K., Suhaslketkar.N. (1992). Bank nationalization financialsavings and economic development a case study of India. The Journal of Developing Areas, 27 ,October 1992.
Mohagheghnia, M.J., Hosseini, S.H., Jafari Bagherabadi, E. (2012). Investigating the relationship between exchange rate fluctuations and banking industry returns. Experimental Accounting Research, 3(9), 57-73 [In Persian].
Mirzaei, H., Sadeghi, H., Eghbali, M. (2015). Investigating the impact of exchange rate fluctuations on bank lending (Case study of saman and pasargad banks). M.Sc. Thesis, Payame Noor University [In Persian].
Marins, J., Terra Moura, J., Vicente, V.M. (2017). Do the central bank actions reduce interest rate volatility? Economic Modelling, 65(2017), 129–137.
Mirdala, R. (2012). Macroeconomic Aspect of Real Exchange Rate Volatility in the Central European Countries. Munich Personal Repec Archive. 40910.
Monokrousos and Thomakos. (2011). A Technical study on the determinants and outlook of private sector deposits in the Greek banking system. Eurobank Research, VI, 8.
Ling et al. (2014) The influence of foreign exchange rate fluctuations on the financial performance of commercial banks listed at the nairobi securities exchange. British Journal of Marketing Studies, 4(3), 1-11.
Pesaran, M.H., Shin, Y. (1995). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis. Cambridge Working Papers, 9514.
Pesaran, M. H., Shin Y., Smith, R.I. (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Subair, K., Salihu, O.M. (2010). Exchange rate Volatility and the Stock Market: The Nigerian Experience. www.aabri.com/OC2010 Manuscrics/oc10113.
Suri, Al. (2016). Advanced Econometrics (Volume 2): With Eviews & Stata Application. Tehran: Ney Publications [In Persian].
Tehranchian, A.M., Racial, R., Salehi, M. (2012). Inflation, economic growth, and bank deposits. Master Thesis, Allameh Hadith Nouri Institute of Higher Education [In Persian].
Zamani, Z., Jannati, A., Ghorbani, M. (2015), The effect of exchange rate fluctuations on the performance of the iranian banking system. Financial Studies and Islamic Banking, 4(8), 81-104 [In Persian].