احساس سرمایه‌گذاران از بازده بازار و تأثیر آن در شکل‌گیری رفتار جمعی با رویکردی مبتنی بر تبعیت جمعی از بتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی(مالی)، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22103/jdc.2022.14189.1162

چکیده

هدف: این پژوهش تأثیر احساس سرمایه‌گذاران از بازده بازار در شکل‌گیری و بروز رفتار جمعی را با رویکردی مبتنی بر تبعیت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می‌دهد. به عبارتی این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اصول بنیادی تصمیم‌گیری می‌کنند، یا اینکه با نادیده گرفتن اصول علمی و تأثیرپذیری از عملکرد بازار اقدام به خرید و فروش و در صورت تأثیرپذیری از بازده بازار، اندازه ضریب بتا تا چه حد بر شدت این تأثیرپذیری می‌تواند نقش داشته باشد.
 روش: این پژوهش با استفاده از مدل هوانگ و سالمون (2009) در یک دوره 120 ماهه (از اول فروردین 1388 تا آخر اسفند 1397) به بررسی تأثیر احساس سرمایه‌گذاران در شکل‌گیری رفتار جمعی پرداخته است.
 یافته‌ها: نتایج حاصل نشان‌دهنده این است احساس سرمایه‌گذاران از بازده بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده به گونه‌ای که باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی آنها می‌شود. علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد سهام با ضریب بتای بزرگ و کوچک به یک میزان از بازده بازار تأثیر نمی‌پذیرند.
 نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه‌گذاران بدون توجه به متغیرهای بنیادی و بیشتر بر اساس شرایط حاکم بر بازار تصمیم گیری می‌کنند که نتیجه این گونه تصمیمات می‌تواند عدم کارایی بازار را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


بدری، احمد و عزآبادی، بهاره (1394). بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، (1)17، 38-21.
تلنگی، احمد (1383). تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی، (1)6، 25-3.
حاجیان نژاد، امین (1388). بررسی رفتار رمه‌وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1380. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
راعی، رضا و فلاح‌پور، سعید (1383). مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی. تحقیقات مالی، تهران، (2)6، 106-77.
شهریاری، سارا (1385). بررسی رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1380 الی 1384. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
فلاح‌پور، سعید و عبدالهی، غلامرضا (1390). شناسایی و وزن‌دهی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد AHP فازی. تحقیقات مالی، 31(13)، 120-99.
گل‌ارضی، غلامحسین (1389). تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
گل‌ارضی، غلامحسین و ضیاچی، علی اصغر (1393). بررسی رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم معاملات. تحقیقات مالی، 16(2)، 371-359.
نظری، محسن و فرزانگان، الهام(1390). بی‌قاعدگی‌های دوره‌ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران (روش باز نمونه‌گیری بوت استراپ ناپارامتریک). تحقیقات مالی، 13(31)، 167-147.
References
Asch, S., & Solomon, E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. Carnegie Press.
Badri, A., & Ezabadi, B. (2015). Investor type trading behavior and trade performance in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, 17(1), 21-38 [In Persian].
Banerjee, A. (1992). A Simple model of herd behavior. The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 798-817.
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom and cultural change as informational cascades. Journal of Political Economy, 100(5), 992-1026.
Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2001). Herd behavior in financial markets: A review. Working Paper, International Monetary Fund.
Brown, G., & Cliff, T. (2004). Investor sentiment and the near term stock market. Journal of Empirical Finance, 11(1), 1-27.
Choi, K.H., & Yoon, M. (2020). Investor sentiment and herding behavior in the Korean stock market. International Journal of Financial Studies, 8(34), 1-14.
Chang, E., Cheng, J., & Khurana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: An empirical perspective. Working Paper, Georgia Institute of Technology.
Christie, G., & Huang, D. (1995). Following the pied piper: Do individual returns herd around the market? Financial Analysts Journal, 51(4), 31-37.
Erdogan, H. (2021). Beta herding in the Covid-19 Era: Evidence from Bursa Istanbul. Business and Economics Research Journal, 12(2), 359-368.
Fallahpoor, S., & Abdollahi, Gh. (2012). Determining and prioritizing behavior biases of investors in Tehran Stock Exchange market: A fuzzy AHP approach. Financial Accounting Researches, 13(31), 99-120 [In Persian].
Fromlet, H. (2001). Behavioral finance–theory and practical application. Business Economics, 36(3), 63-79.
Froot, A., Scharfestein, S., & Stein, J. (1992). Herd on the street:  Informational inefficiencies in a market with short-term peculation. Journal of Finance, 4, 1461-1484.
Golarzi, Gh. (2009). Analysis of herd behavior of investors in Tehran Stock Exchange using with state space model. PHD Dissertation, Tehran University [In Persian].
Golarzi, Gh., Ziyachi, A. (2015). A Survey in investor herding behavior with trading volume approach in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 16(3), 359- 371. [In Persian].
Hajian nezhad, A. (2009). Investigation of herding behavior in selected industries of Tehran Stock Exchange during 2001-2008. M.A. Thesis, University of Esfahan [In Persian].
Hachicha, N. (2010). New sight of herding behavioral through trading volume. Economic Discussion Paper. 20(3), 10-11.
Hirshleifer, D. (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance, 56(4), 1533-1597.
Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., & Titman, S. (1994). Security analysis and trading patterns when some investors receive information before others. Journal of Finance, 49(5), 1965-1998.
Hwang, S., & Salmon, M. (2001).A new measure of herding and empirical evidence. University of London Business School.  Working Paper.
Hwang, S., & Salmon, M. (2004). Market stress and herding. Journal of Empirical Finance, 11(4), 585 – 616.
Hwang, S., & Salmon, M. (2009). Sentiment and beta herding. University of London Business School, Working Paper.
Hwang, S., & Salmon, M. (2013). Sentiment, beta herding and cross sectional asset returns. College of Economics, Sungkyunkwan University, Working Paper.
Hwang, S., Rubesam, A., & Salmon, M. (2018). Overconfidence, sentiment and beta herding: A behavioral explanation of the low-beta anomaly. University of Cambridge, Working Paper.
Landberg, W. (2003). Fear, greed and madness of markets. Journal of Accountancy, 4(1), 43-51.
Messis, P., & Zapranis, A. (2014). Herding towards higher moment CAPM, contagion of herding and macroeconomic shocks: Evidence from five major developed markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, (4), 1-13.
Nazari, M., & Farzanegan, E. (2012). Seasonal anomalies in Tehran Stock Exchange return non parametric Bootstrap approach. Financial Accounting Researches, 13(31), 147-167 [In Persian].
Raiee, R., & Fallahpoor, S. (2004). Behavioral finance, a different approach in finance. Financial Research Journal, 6(2), 77- 106 [In Persian].
Sharma, S., & Vivek, F. (2004). Two essays on herding in financial markets. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute. Dissertation for degree of Doctor of Philosophy, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Shahryari, S. (2005). Investigating the herd behavior of investors with deviations of stock return from total stock return index during 2001-2005. M.A. Thesis, Tehran University [In Persian].
Talangi, A. (2004). Confrontation of new finance theory and behavioral finance. Financial Research Journal, 6(2), 3-25 [In Persian].
Wong, Y., Pooi, A., & Kok, K. (2006). Formulation of a herd measure for detecting monthly herding behavior in an equity market. Working Paper.