بررسی جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا با استفاده از رویکرد تئوری شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

4 عضو هیأت علمی (استادیار) پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

10.22103/jdc.2022.19086.1210

چکیده

هدف: هدف مطالعه تعیین جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا به منظور کمک به سیاست‌گذاری تجاری برق است.
 روش: به منظور تعیین جایگاه کشورها در شبکه تجارت برق و مشخص کردن منطقه مورد مطالعه، ابتدا شبکه تجارت جهانی برق با استفاده از تئوری شبکه، با درنظر گرفتن کشورها به عنوان گره و صادرات برق به عنوان لینک‌ برای هر سال طی دوره زمانی 2018-2010 ساخته شده و اجتماعات مختلف تشخیص داده شده‌اند. برای بررسی نقش هر کشور یا به اصطلاح گره در شبکه، شاخص‌های تمرکز محاسبه و تحلیل ‌شده ‌است. در گام دوم تحلیل رقابت‌پذیری با محاسبه شدت رقابت میان صادرکنندگان برق و ایجاد شبکه رقابتی با تعریف شدت رقابت به عنوان لینک صورت گرفته است.
 یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل شبکه تجاری نشان می‌دهند ایران هاب تجاری منطقه است. کشورهای ایران و ترکیه پیشروترین گره‌ها محسوب می‌شوند. ایران با کشورهای ترکیه، آذربایجان و روسیه برای حفظ سهم بازار در منطقه رقابت دارد.
 نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل شبکه رقابتی نشان می‌دهد ایران مرکزی‌ترین گره شبکه بوده است؛ یعنی بیشترین رقابت با کشورهای منطقه را دارد. در نهایت، طی زمان رقابت و انسجام شبکه در منطقه در حال افزایش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات