اثرات ساختار مالی بر امید به زندگی (رهیافت Cup-FM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.22103/jdc.2022.19233.1221

چکیده

هدف: وضعیت سلامتی افراد جامعه یکی از مواردی است که سیاست‌گذاران بخش سلامت همواره بدنبال بهبود آن هستند. شاخص امید به زندگی یکی از مؤلفه‌هایی است که میزان دستیابی کشورها به اهداف اتخاذ شده بخش سلامت را نشان می‌دهد. در همین راستا مطالعه حاضر قصد دارد تا تأثیر عوامل موثر بر امید به زندگی را با تاکید بر ساختار مالی مطالعه کند.
 روش: در این پژوهش، داده‌ها و اطلاعات کشورهای منتخب در دوره 2020-2000 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده است.
 یافته‌ها: براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی بر امید به زندگی مثبت و معنادار است. زیرا افراد با افزایش توسعه سیستم مالی توانسته اند از اعتبارات بانکی استفاده کرده و فعالیت های اقتصادی خود را رونق ببخشند. این امر درآمد و میزان استفاده افراد از خدمات آموزشی و بهداشتی را بالا برده و کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان را افزایش می‌دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و تأثیر مخارج بهداشتی نیز بر امید به زندگی مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر امید به زندگی در بدو تولد منفی و به لحاظ آماری معنادار است.
 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برای دستیابی به وضعیت سلامتی برتر، توسعه ساختار مالی باید جزئی از سیاست‌ها و راهبردهای سلامتی در کشورها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شفیعی، عباس، نونژاد؛ مسعود، زارع، هاشم و حقیقت، علی (1398). اثر شاخص‌های توسعه مالی بر امید زندگی مردان و زنان کشورهای منتخب درحال توسعه بااستفاده از روش GMM. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 14(28)، 260-231.
شکوهی فرد، سیامک؛ ابوالحسنی، اصغر و فرهنگ، امیرعلی (1400). اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل. مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 110-93.
فرهنگ، امیرعلی و خداوردیزاده، صابر (1396). تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی. نشریه‌نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 12(23)، 141-118.
فرهنگ، امیرعلی؛ خداوردیزاده، محمد و خداوردیزاده، صابر (1398). آزمون فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران. نشریه راهبرد توسعه، 15(4)، 52-30.
متقی، سمیرا (1393). عوامل مؤثر بر امید به زندگی در کشورهای منتخب اسلامی (براساس گروه‌های همگن درآمدی). پژوهشنامه اقتصادی، ۵۵، 205-185.
منصف، عبدالعلی و شاه محمدی مهرجردی، ابوالفضل (1396). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به زندگی کشورهای جهان طی سال‌های 2010-2002. پایش، 16(5)، 574-567.
References
Adediyan, A.R. (2021). Is financial inclusion a determinant of life expectancy? Evidence from West African Region. Studies in Business and Economics (SBE), 23(1), 1-16.
Agénor, P. R. (2009). Infrastructure investment and maintenance expenditure: Optimal allocation rules in a growing economy. Journal of Public Economic Theory, 11(2), 233-250.
Akinci, F., Hamidi, S., Suvankulov, F., & Akhmedjonov, A. (2014). Examining the impact of health care expenditures on health outcomes in the middle East and N. Africa. Journal of Health Care Finance, 41(1), 1-23.
Akter, K., Tasnime, Z., & Uddin, S.N. (2020). Role of globalization and financial development on the population’s health status in the South Asian countries: A panel quantile regression investigation. International Journal of Science and Business, 4(11), 82-92.
Bai, J., & Kao, C. (2006). On the estimation and inference of a panel cointegration model with cross-sectional dependence. Contributions to economic analysis, 274, 3-30.
Bardhan, P., Bowles, S., & Gintis, H. (2000). Wealth inequality, wealth constraints and economic performance. Handbook of Income Distribution, 1, 541-603.
Beck, T. (2009). Demirgu C-Kunt, A., & Honohan, P. (2009). Access to financial services: Measurement, impact, and policies. The World Bank Research Observer, 24(1), 119-145.
Bhatta, G. (2013). Financial development and health capital accumulation. Wayne State University Dissertations, 638, 1-120.
Catillon, M., Cutler, D., Getzen, T. (2018). Two hundred years of health and medical care: The importance of medical care for life expectancy gains. Working Paper 25330, 1-56.
Chireshe, J. (2018). Financial development, health care system financing and health outcomes: Evidence from sub-Saharan Africa. Ph.D Dissertation, University of the Western Cape.
Chireshe, J., & Ocran, M. K. (2020). Health care expenditure and health outcomes in sub-Saharan African countries. African Development Review, 32(3), 349-361.
Chu, L.K. (2020). Financial structure and economic growth nexus revisited. Borsa Istanbul Review, 20(1), 24-36.
Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Financial sector development and the millennium development goals (No. 89). World Bank Publications.
Eboh, I.A., Ebele, N.S., & Gertrude, M.A. (2022). Social Protection, financial depth, soundness and inclusive growth in Nigeria. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 6(1), 17-28.
Farhang, A.A., & Khodaverdizadeh, S. (2017). The impact of birth rate on economic growth in Iran, Using Fuzzy Regression. Journal of Population Association of Iran, 12(23), 118-141 [In Persian].
Farhang, A.A., Khodaverdizadeh, M., & Khodaverdizadeh, S. (2020). Testing the hypothesis of asymmetric effect of income inequality on economic growth in Iran. Quarterly Journal of Development Strategy, 15(4), 30-52 [In Persian].
Fletschner, D., & Kenney, L. (2014). Rural women’s access to financial services: credit, savings, and insurance. Gender in agriculture, 187-208.
Ketenci, N., & Murthy, V.N. (2018). Some determinants of life expectancy in the United States: results from cointegration tests under structural breaks. Journal of Economics and Finance, 42(3), 508-525.
Kindleberger, C. P. (1986). International public goods without international government. The american economic review, 76(1), 1-13.
Monsef, A., & Shahmohammadi, M.A. (2017). Economic factors and life expectancy in 136 countries during 2002 to 2010. Payesh, 16(5), 567-574 [In Persian].
Motaghi, S (2015). The determinants of life expectancy in Islamic Countries (Based on homogeneous income groups), Economic Research, 14(55), 185-205 [In Persian].
Mwabu, G. (2007). Health economics for low-income countries. Handbook of development economics, 4, 3305-3374.
Odhiambo, M.N. (2009). Finance-growth-poverty nexus in South Africa: A dynamic causality linkages. Journal of Socio-Economics, 38, 320-325.
Ozpolat, A., & Ozsoy, F.N. (2016). The relationship between financial development and human development in oecd countires: a panel causality test. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 181.
Pathirathne, L., & Sooriyarachchi, M.R. (2019). Factors affecting life expectancy: A global perspective. Journal of Environment Protection and Sustainable Development, 5(1), 14-21.
ravina, A.F., & Lanzafame, M. (2021). Finance, globalisation, technology and inequality: Do nonlinearities matter?. Economic Modelling, 96, 96-110.
Reinhart, C.M. (2022). From health crisis to financial distress. IMF Economic Review, 70(1), 4-31.
Richter, M., & Dragano, N. (2018). Micro, macro, but what about meso? The institutional context of health inequalities. International Journal of Public Health, 63(2), 163-164.
Satam, M. (2021). Influenza pandemic and the development of public health infrastructure in Bombay city. 1919–1935. Planning Perspectives, 1-24.
Sehrawat, M. and Giri, A.K. (2017). An empirical relationship between financial development indicators and human capital in some selected Asian countries, International Journal of Social Economics, 44(3), 337-349.
Shafiei, A., Nonejad, M., Zare, H., & Haghighat, A. (2020). The effect of financial development indicators on life expectancy of men and women in selected developing countries using GMM. Macroeconomics Research Letter, 14(28), 231-260 [In Persian].
Shahbaz, M., Gozgor, G., & Hammoudeh, S. (2019). Human capital and export diversification as new determinants of energy demand in the United States. Energy Economics, 78, 335-349.
Sharma, K. (2016). Financial development, human capital, and economic growth: A cross country analysis. Masters Theses, Paper 2430.
Shaw, J.W., Horrace, W.C., & Vogel, R.J. (2005). The determinants of life expectancy: An analysis of the OECD health data. Southern Economic Journal, 71(4), 768-783.
Shokouhifard, S., Abolhasani, A., & Farhang, A. (2022). The effects of corruption on financial fragility in iran: a quintile regression approach. Journal of Development and Capital, 6(2), 93-110 [In Persian].
Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2008). A simple test for cointegration in dependent panels with structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70(5), 665-704.
Xu, Y., Tao, R., Mahmood, C.K., & Altuntaş, M. (2022). Re-examining the financial structure and health nexus in Asian economies. Frontiers in Public Health, 10(1).1-7.
Zimerman, A., & Rohde, L.E. (2021). Why do poor patients have poor outcomes? Shedding light on the neglected facet of poverty and heart failure. Heart, 107(3), 178-179.
  • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401