الگوسازی تجارت الکترونیکی شرکت دیجی‌کالا در دوران شیوع دنیاگیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 کارشناس ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.22103/jdc.2022.18705.1185

چکیده

هدف: بررسی تأثیر دنیاگبری بر روی کسب و کار شرکت دیجی کالا و مدل‌سازی آن است.
 روش: شرکت دیجی کالا به عنوان نمونه آماری با روش‌نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی- مقطعی است. تجزیه‌ و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS26 انجام گرفت.
 یافته‌ها: از آزمون تی تست تک نمونه‌ای به روش بوت استرپ برای شناسایی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک دراین شرکت استفاده شد و مدل مفهومی شامل جذب نیروی عملیات، پردازش، مراکز فروش و تعداد تراکنش دیجی کالا موثر بر تجارت الکترونیک پیشنهاد گردید. روایی و پایایی مدل توسط معیارهای آلفای کرونباخ ترکیبی، جذر میانگین واریانس استخراج و روایی همگرایی تأیید شد. در نهایت عدد 89/0 برای شاخص نیکویی، برازش کفایت مدل پیشنهادی را تأیید کرد.
 نتیجه‌گیری: با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا کسب و کارهای برخط مانند شرکت دیجی کالا با درنظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار در تجارت الکترونیک موفق به جذب نیرو، تراکنش بالا و درآمدزایی بیشتری در این زمینه شده‌اند که پژوهش‌های انجام شده نیز بیانگر این موضوع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آراسته، علیرضا؛ منصوری، علی؛ فروزند، محمدرضا و گنج خانلو، غلامحسین (1394). نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار. اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی.
چاوشی، سیده فاطمه؛ محمودزاده، محمود و قویدل دوستکوئی، صالح (1398). عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 74، 230-201.
حسین‌زاده، هدایت؛ رمضان‌زاده ارونقی، الیاس و جمهور بخشایش، خدیجه (1399). مروری بر تأثیرات دنیاگبری کویید-19 بر تجارت الکترونیک در جهان و راهکارهای گذر از دوران کرونا و پسا کرونا، سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری، تهران.
فربد، ابراهیم؛ عباسی، نرگس و اولادی، بهنام (1399). تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک Spss 25، چاپ سوم، انتشارات مهرگان قلم، تهران.
فربد، ابراهیم (1397). حداقل مربعات جزئی Smart PLS، مدل‌های معادلات ساختاری و رگرسیون، انتشارات مهرگان قلم، تهران.
موسوی، سیدرضا و کرباسی، معصومه (1399). تأثیر راهکارهای بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک بر بهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا. اولین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، تهران.
محمودزاده، محمود؛ قویدل دوستکوئی، صالح و چاوشی، فاطمه (1397). آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره وری. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 68، 185-153.
References
AbdElrhim, M., & Elsayed, A. (2020). The effect of COVID-19 spread on the e-commerce market: The case of the 5 largest e-commerce companies in the world. SSRN Electronic Journal, DOI:10.2139/ssrn.3621166.
Arasteh, A., Mansoori, A., Forouzand, M.R., & Ganj Khanlu, Gh.H. (2016). The role of e-commerce and internet marketing in the prosperity of entrepreneurship and improving the business environment, The First National Conference on Business Improvement, the National Conference on Improving the Business Environment, Entrepreneurship and Development in the context of a resilient economy[In Persian].
Bhatti, A., Akram, H., Muhammad Basit, H., & Usman Khan, A. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2), 1449-1452.
Chavoshi, S.F., Mahmoudzadeh, M., & Ghavidel Dostkooi, S. (2019). Factors affecting the dissemination of e-commerce in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 74, 230-201 [In Persian].
Cohen, J., Cohen, P., West, S.G., & Aiken, L.S. (2002). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (3rd ed.). Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203774441.
Farbod, I., Abbasi, N., & Vavladi, B. (2020). Questionnaire data analysis using SPSS 25, third edition. Mehregan Ghalam Publications, Tehran [In Persian].
Farbod, I. (2018). Smart PLS partial least squares, structural equation and regression models. Mehregan Ghalam Publications, Tehran [In Persian].
Hosseinzadeh, H., Ramezan zadeh Aronghi, E., & Jomhur Bakhshayesh, K. (2020). A review of the impact of the quayd-19 pandemic on e-commerce in the world and corona and post-corona transition strategies. Third Conference on Economic Management and Accounting, Tehran [In Persian].
Mahmoudzadeh, M., Ghavidel Dostkouei, S., & Chavoshi. S.F. (2018). The effects of e-commerce in iran on employment and productivity. Economic Research Quarterly, 68, 153-185 [In Persian].
Morrissey, K., & Wells A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: The Guilford press, 2009, pp. 316.
Mousavi, S.R., & Karbasi, M. (2020). The impact of internet marketing and sales strategies and e-commerce on improving the business situation in corona. The First National Conference on Business Improvement, Entrepreneurship, Development in the Context of a Resistance Economy, Tehran [In Persian].
Otaru, O.A., & Enegesele, D. (2021). Statistical analysis on the impact of COVID-19 on E-Commerce in Nigeria. African Journal of Mathematics and Statistics Studies, 4(1), 32-46.
Wang, Y., Hong, A., Li, X., & Gao J. (2020). Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19. Journal of Business Research, DOI.10.1016/j.jbusres.2020.05.029.
Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: The Guilford press.
Panasenko, S.V., Karashchuk, O.S., Mayorova, E.A., Nikishin, A.F., & Boykova, A.V. (2019). Regional aspects of e-commerce development. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(2), 1821-1829.