نویسنده = سیدحسین علوی طبری
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 57-76

10.22103/jdc.2010.1923

سیدحسین علوی طبری؛ دکتر شهناز مشایخ؛ مریم نوبهاری