بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است؛ به عبارت دیگر این تحقیق بررسیمی­کند که آیا سرمایه­گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می­کنند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1386 ، است. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیرهای مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده­های تجمعی استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها


- ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی (1383 )، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 37. ص78-51 .
- خواجوی، شکراله و امین ناظمی (1384)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره40 ، ص 60-37 .
- دلاور، علی (1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در­­­­ علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، ص223-187.
- عثمانی، محمد قسیم (1381)، شناسایی مدل هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی .
- کردستانی، غلامرضا و ضیاالدین مجدی (1386)، بررسی رابطه بین ویژگیهای سود و هزینه سرمایه سهام عادی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 48، ص104-85. 
- کرمی، غلامرضا ؛ کامران تاجیک  و محمد تقی مرادی (1385)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 84-71 .
- قائمی، محمدحسین ؛ علی جمال لیوانی و سجاد ده بزرگی(1387)،کیفیت سود و بازده سهام شرکتها، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52، ص 88-71 .
- نوروش، ایرج ؛ امین ناظمی  و مهدی حیدری (1385)، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره 43، ص 160- 135 .
- Biddle, G., G. Seow, and A.Siegel (1995). Relative versus incremental information content.Contemporary Accounting Research, Vol.12. pp 1-23.
- Chan,K. L. Chan,N.Jegadeesh, and J.Lakonishok(2006). Earnings quality and stock returnes. http://www.ssrn.com
- Dechow, P. and I. Dichev (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, Vol.77. pp 35-59.
- Easley, D. and M. O’Hara(2003). Information and the cost of capital. Cornell University. Working paper.
- Francis, J., R. LaFond, P., Olsson, and K. Schipper(2002).The Market Pricing of Earnhngs Quality. http://www.ssrn.com
-  Francis, J., and L. Vincent (2003). The relative and incremental explanatory power of earnings and alternative performance measures for returns.Contemporary Accounting Research 20. PP 121-164.
- Francis, J., R. LaFond, P., Olsson, and K. Schipper (2004). Cost of equity and earnings attributes. The Accounting Review, Vol.79. PP 967-1010.
- Francis, J. and S.Micheal(2005). A reexamination of the persistence of accruals and cash flows. Journal of Accounting and Economics. Vol.43. PP 413-451.
- Gray, Philip; Ping-Sheng Koh & Yen H Tang (2009). Accruals Quality, Information Risk and Cost of Capital: Evidence from Australia. Journal of Business Finance &Accounting Oxford.  Vol. 36. Iss ½. P 51.
- Larocque, Stephanie (2009).Disclosure, Analyst Forecast Bias, and the Cost of Equity Capital.    http://www.ssrn.com
- Lev, B. (1983). Some economic determinants of the time-series properties of earnings. Journal of Accounting and Economics. Vol.5. PP 31-38.
- Leuz, C., and R. Verrecchia(2004). Firms capital allocation choices, information quality, and the cost of capital. Working paper. Univercity of Pennsylvania.
- Liu, J., D. Nissim, and J. Thomas (2002). Equity valuation using multiples.Journal of Accounting Research 40. PP 135-172.