دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1389، صفحه 7-158 
بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان

صفحه 139-158

10.22103/jdc.2010.1927

عباس شول؛ علیرضا فتحی زاده؛ ایمان حکیمی؛ محمدرضا نامدار