بررسی محتوای فزاینده اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش-بینی جریانهای نقدی آینده

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این تحقیق به بررسی توانمندی اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی در پیش­بینی جریان نقدی آینده پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس یک نمونه متشکل از 149 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 تا 1385 به بررسی توانمندی اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریان نقدی آینده و هم­چنین بررسی تأثیر برخی از عوامل بر این توانمندی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد: 1) اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان نقدی آینده نسبت به اقلام نقدی محتوای فزاینده­ای دارند 2)توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده با نوسان موجودی کالای پایان دوره کاهش می­یابد. 3) توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده با نوسان فروش آینده شرکت افزایش می­یابد. 4) توانمندی اقلام تعهدی برای پیش­بینی جریانهای نقدی آینده با تغییرات اندازه شرکت افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


- عالی ور، عزیز،(1373)؛ صورت گردش وجوه نقد، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی.
- سعد محمدی، کسری، (1376)؛ تحقیق پیرامون رابطه بین سود تعهدی و سود نقدی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس .
- رعیت کاشانی، محمد،(1372)؛ شواهدی درباره رابطه بین سود حسابداری و  اندازه گیری جریانهای نقدی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
- عرب مازار یزدی، محمد؛ مشایخی، بیتا و  افسانه رفیعی، (1385)؛ محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، ص99 تا 118.
- عرب مازاریزدی، محمد، (1374)؛ بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی، رساله دکترا، دانشگاه تهران،.
- کردستانی، غلامرضا و محمدعلی آقایی، (1375)؛ توانایی سود برای پیش بینی جریان نقدی و سودهای آینده، فصلنامه بررسیهای حسابداری، سال پنجم، شماره 18-19، ، ص 38-54 .
-Chengchao,C.S. Agnes chengchao, Shin Liv, Thomas F.Schaffer,(1996), "Earnings Permanence and the Incremental Information Content of Cash flows Operations", Journal of Accounting Research, Vol. 34, No. 1.
- FASB,(1978), Objectivs of  Financial Reporting by Business Enterprise, Statement of Financial Accouting Concepts, No. 1, par: 37.
- Fisher, J.H. (1980), New Income an Indicator of Future Net Income from Operation, Unpublished Ph. D. dissertation, University of Kansas.
- Rayburn, J.(1986), The Association of Operating Cash flows & Accruals with Security Returns, Supplement to Journal of Accounting Research.
- Lorek, K.S. and G.L.Willinger, (1996), A "Multivariate Time - Series Perdiction Model for Cash flow Data", The Accounting Review, Vol. 71.
- Barth, D. Cram, and K.Nelson,(2001), "Accruals & the Prediction of Future Cash flows, The Accounting Review 76.
-Donald Marry & Karen, (2001)Accruals and the Prediction of Future Cash flows, The Accounting Review, Vol – 76, No-1.
-Dechow P. (1994) Accounting Earnings & Cash flows as Measures of Firm Performane: The Role of Accounting Accruals, Journal of Accounting & Economics 17 , 1994.
-Dechow P. (2002) and I.Dichow, The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accruals in Estimation Errors, the Accounting Review ll.
- Sloan, R.G. Do, 1996, Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals & Cash flows about Future Earnings: The Accounting Review 71, PP. 249 – 281.
- Greenberg, R.R.R. G.L. Johnson, & K.Ramesh, 1986 Earning Versus Cash flow as a Predictor of  Future Cash flow Measure, Journal of accounting, Auditing & Finance.