آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع کارخانه‌ای ایران

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله به روش داده‌های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data  و با استفاده از داده‌های سالانه مربوط به کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC  دورقمی تقسیم شده‌ است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده‌ است:
الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه­های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست.
ب   شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنی‌داری بر تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نداشته است.
ج   شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است.
د-  شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها


- ابریشمی، حمید و مهرآرا محسن (1388 )، اقتصادسنجی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران.
- اصغرپور، حسین (1385)، «آثار نامتقارن شوکهای پولی در اقتصاد ایران»، رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
- دانش‌جعفری داود(1380). تعیین دورانهای اقتصادی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری، رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-  درگاهی، حسن و پرخیده، احمد (1385)، «نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیتهای مختلف صنعت ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 27 :31- 1.
- شاکری، عباس (1387)، اقتصاد کلان- نظریه و سیاستها (جلد اول و دوم)، انتشارات پارس نویسا.
- شریف آزاده، محمدرضا و کاغذیان، سهیلا (1387)، «بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران»، جستارهای اقتصادی، بهار و تابستان:  238-199.
- صمدی، سعید و جلایی، عبدالمجید (1383)،«تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی، پاییز 1383: 53 تا 139.
- فاردار، احمد(1382)، بررسی اثر نامتقارن شوکهای پولی بر بخش واقعی اقتصاد، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
- نظیفی، فاطمه (1380)، «تأثیرات نامتقارن شوکهای اسمی (پولی) بر‌تولید و آزمون عدم‌ تقارن چرخه‌های تجاری در ایران»، رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
- هژبر کیانی، کامبیز و ابطحی، سید یحیی(1387)، «آزمون دیدگاه‌های جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکف»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هشتم، شماره 3، پاییز:44-123.
- Arellano, M., Bond, S(1991),” Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, Review of Economic Studies,No. 58:277–297.
- Athenasion Tagkalakis (2005), "The Asymmetric effects of Fiscal Policy on private consumption over the Business cycle", Working paper, European university institute.
- Ball, Laurence and Romer, David(1989),"Prices too Sticky?", Quarterly Journal of Economics, August, 104(3): 507-24.
- Barro, Robert J, (1977),"Unanticipated Money Growth and Unemployment in the United State", American Economic Review, Vol. 67: 101-115.
- Kandil, Magda (1991), "Variation in The response of real output to Aggregate demand shocks: A cross-industry Analysis", The Review of Economic & Statistics, Vol. 23, No.30:167-189..
- Kandil, Magda (1996), "Sticky wage or sticky price & Analysis of the cyclical behavior of the real wage", Southern Economic Journal, Vol.63, No.2:67-94.
- Kandil, Magda (2001), "Variation in the effects of aggregate demand shocks: Evidence & implications across industrial countries", Southern Economic Journal, January, 2001.
- Kandil, Magda (2006), "Asymmetric Effects of Aggregate demand shocks Across U.S. industries: Evidence & implications", Eastern Economic Journal, Vol.32, No.2. Spring : 259-284.
- Kandil, Magda (2006)," Variation in The effects of government spending shocks with methods of financing: Evidence from the U.S", International Review of Economics & finance, 15: 463-486.
- Kandil, Magda(2002), "Asymmetry in the Effects of Monetary and Government Spending Shocks: Contrasting Evidence and Implications," Economic Inquiry, April 2002, 40(2):288-313.
- Marc Nerlov(2002),"Essays in Panel Data Econometrics", Cambridge University Press
- Ravn Morthen O. and Martin Sola(1999)," Asymmetric effects of Monetary Policy in the U.S. : Positive Versus Negative or Versus Small?", Working Paper, University Pompeu Fabra.
- Romer, C. and Romer, D(1989)," Does Monetary Policy Matter?", NBER, Macroeconomics Annual.
- Stiglits,J. (1987); "Wage rigidity, Implicit contracts, unemployment & economic efficiency", Economic Journal, 97:.416-430.