بررسی گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه (مورد مطالعه شهر کرمان)

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خوزستان، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خوزستان، ایران.

چکیده

تا قبل از دهه 70 میلادی در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و باورها و ارزشهای فرهنگی جایگاهی در خور توجه نداشت و عوامل اقتصادی، عمده­ترین مباحث توسعه را تشکیل می­داد. تنها در چند دهه اخیر است که به طور جدی نقش ارزشها و نگرشها در فرایند توسعه جوامع، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله بخشی از پژوهشی است که به بررسی عوامل مرتبط با گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه در شهر کرمان می­پردازد به گونه­ای که در ابتدا گرایش به این باورها بررسی شده و سپس عوامل مرتبط با این باورها مورد پژوهش قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام افراد 19 سال به بالای ساکن شهر کرمان است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج نشان می­دهد که گرایش افراد به باورها (تقدیرگرایی، دنیاگریزی، آینده­نگری، علمگرایی، خاص­گرایی و برنامه­ریزی) در حد متوسط است و عوامل سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت با گرایش افراد به باورهای فرهنگی­ای که مانع توسعه به شمار می­رود، مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


- ازکیا، مصطفی(1379)، جامعه شناسی توسعه، تهران، انتشارات کلمه، 115-108.
- ابراهیمی، محمدامیر و محمد حسین پاپلی یزدی (1381)، نظریه­های توسعه روستایی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،96.
- اسماعیلی، پیمان(1382)، بررسی و مقایسه جایگاه ارزشهای دینی در سلسله مراتب ارزشها و رابطه آن با ارزشهای سازگار با توسعه در بین دو گروه دانشجویان و طلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان،151.
- تودارو، مایکل(1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم (ترجمه غلامعلی فرجادی)، تهران، (1381)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه،23.
- ژیرار، آگوستین(1372)، توسعه فرهنگی تجارب و خط مشیها،(ترجمه عبدالحمید زرین قلم، پروانه سپرده و علیهاشمی گیلانی)، تهران، (1378)، مرکز پژوهشهای بنیادی، 249.
- نراقی، یوسف(1380)، توسعه کشورهای توسعه نیافته، تهران، شرکت سهامی انتشار، 158.
- Inkeles , Alex.(1974)."The School as a Context for Modernization,"http://cos.sagepub.com.   
- Riddle, M.Elizabeth.(1999). Lev Vygotsky’s Social Development Theory ,http://chd.gmu.edu/immersion/knowledgebase/theorists/constructivis m/vygotsky.htm